Kruimelpad

Efficiëntie

Prioriteiten bepalen en middelen toewijzen

Om te garanderen dat we kunnen doen wat er nu en in de toekomst van ons wordt verwacht, moeten we duidelijke prioriteiten bepalen en ervoor zorgen dat de nodige middelen beschikbaar zijn.Hoe doen we dat in de praktijk?We hebben een cyclus van strategische planning, programmering en verslaglegging ingesteld. Die begint met een oriënterend debat in het college van commissarissen, waarna de Commissie in haar jaarlijkse beleidsstrategie besluit wat haar beleidsprioriteiten en belangrijkste initiatieven voor het komende jaar zullen zijn. Bovendien geeft zij hierin in grote lijnen aan hoe de middelen moeten worden toegewezen en hoe de diensten hun activiteiten moeten programmeren.De basisbeginselen zijn eenvoudig:prioriteiten bepalen, met het Parlement en de Raad bespreken en plannen in de DG's, een werkprogramma presenteren en uitvoeren, verslag uitbrengen over de resultaten.In overeenstemming hiermee worden niet-kerntaken meer en meer toevertrouwd aan uitvoerende agentschappen en administratieve bureaus, zodat het personeel van de Commissie zich op de kerntaken kan concentreren.Lees meer over:

Het personeelsbeleid professionaliseren

Onze medewerkers zijn onze grootste troef.Daarom hebben we een efficiënt personeelsbeleid nodig.Op 1 mei 2004 kreeg onze personeel een nieuw Statuut, waarin hun rechten en plichten zijn beschreven. Dit vormde het sluitstuk van een verregaande modernisering van het personeelsbeleid van de Commissie.De belangrijkste veranderingen:

  • een nieuwe loopbaanstructuur, waardoor bewezen vaardigheden en prestaties worden erkend en beloond;
  • een nieuw beoordelingssysteem, waardoor de loopbaanontwikkeling nauwer wordt verbonden met objectieve jaarlijkse beoordelingen;
  • een cultuur van levenslang leren;
  • nieuwe mobiliteitsregels, die personeelsleden stimuleren om na twee tot vijf jaar een andere taak te vervullen.Leidinggevend personeel en personeelsleden op gevoelige posten (bijv. voor het gunnen van contracten, subsidies e.d.) moeten om de 5 jaar van functie wisselen; 

Lees meer over:

Het financieel beheer decentraliseren

Vereenvoudiging, decentralisering en responsabilisering van de departementen waren de beginselen bij de modernisering van het financieel beheer van de Commissie.Decentralisering was bijzonder belangrijk, aangezien onder het oude systeem van financiële controle iedere verrichting moest worden goedgekerud door een centrale instantie, die vaak ver verwijderd was van de dienst die de betrokken activiteit beheerde.  Is er dan geen controle meer over de besteding van uw belastinggeld?Integendeel:

  • Wie uitgaven en betalingen goedkeurt is nu persoonlijk aansprakelijk ;
  • Een Centrale financiële dienst geeft professionele ondersteuning en advies aan iedereen die betrokken is bij begrotings- en financieel beheer.
  • Een afzonderlijke Dienst interne audit zorgt ervoor dat de controle van verrichtingen op het niveau van de Commissie goed functioneert.
  • Op 1 januari 2005 zijn we overgestapt op een boekhouding op transactiebasis, in overeenstemming met de boekhoudnormen voor de openbare sector, die zijn opgesteld door de International Federation of Accountants (IFAC).

Instrumenten en procedures vereenvoudigen

De vereenvoudiging van de interne procedures gebeurde meestal vanuit de basis. Er waren personeelsleden uit allerlei departmenten bij betrokken.We hebben diverse interne procedures bekeken (bijv. voor het delegeren van taken, overleg tussen diensten, taalaspecten van besluitvorming), wat uiteindelijk heeft geleid tot een grondige herziening van de procedurehandleiding van de Commissie in 2003.  Deze herziening ging gepaard met de invoering van toonaangevende internettoepassingen op het gebied van personeelsbeheer en financiële controle.  Dankzij digitale technologie kunnen we efficiënter informatie uitwisselen, wat de communicatie tussen onze diensten en met de andere instellingen, de bevolking en het middenveld grondig verandert.

Meer over de e-Commissie.

Commission civil service