Navigācijas ceļš

Efektivitāte

Noteikt prioritātes un atvēlēt resursus

Lai varētu apmierināt pašreizējās un paredzamās vajadzības nākotnē, mums ir skaidri jādefinē prioritātes un jāgādā, lai būtu pieejami vajadzīgie resursi.Kā tas notiek praksē?
Esam ieviesuši stratēģiskās plānošanas, programmu izstrādes un pārskata ziņojumu sniegšanas ciklu. Šis cikls sākas ar orientējošu diskusiju komisāru kolēģijā; tai seko lēmums par gada politikas stratēģiju, kurā Komisija nosaka politiskās prioritātes attiecīgajā gadā, kā arī galvenās darbības un vadlīnijas attiecībā uz resursu sadali un dienestu darbības programmām. Shēma ir vienkārša: noteikt prioritātes, tās apspriest ar Parlamentu un Padomi, saplānot darbus ģenerāldirektorātu līmenī, iesniegt darba programmu, īstenot šo programmu un sagatavot ziņojumu par rezultātiem.
Saskaņā ar šo metodi mazāk svarīgās darbības arvien biežāk tiek uzticētas izpildaģentūrām un administratīvajiem birojiem, lai Komisijas darbinieki varētu pievērsties nozīmīgajiem uzdevumiem.
Lasīt vairāk par:

 

Gādāt par darbinieku profesionalitāti

Mūsu darbinieki ir Komisijas lielākā vērtība.Tāpēc Komisija var būt efektīva tikai tad, ja tai ir efektīva cilvēkresursu vadība.
JaunieCivildienesta noteikumi, kas ir galvenais likumdošanas teksts, kurš nosaka darbinieku tiesības un pienākumus, spēkā stājās 2004. gada 1. maijā. Tie papildina vērienīgu modernizēšanas programmu, ko īsteno Komisijas cilvēkresursu dienestā. Galvenie jaunievedumi ir šādi:

  • jauna karjeras struktūra, kas atzīst un atalgo ierēdņa reālas spējas un darbu;
  • jauna novērtēšanas sistēma, kas veido ciešāku saiti starp ikgadējo uzdevumu izvērtējumu un karjeras attīstību;
  • mūžizglītības kultūra;
  • jauni mobilitātes noteikumi, kas mudina darbiniekus mainīt darbu reizi divos - piecos gados.Augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem un darbiniekiem jutīgos amatos (piem., līgumu slēgšana un finansiālā atbalsta piešķiršana) ir jāmaina amats reizi 5 gados;
  • jauni noteikumi un procedūrasaugstākā līmeņa amatpersonu atlasei, iecelšanai un novērtēšanai (ģenerāldirektori un direktori); 
  • jauni noteikumi Komisijas darbiniekiem, kas nav pastāvīgie ierēdņi (līgumdarbinieki,  pagaidu darbinieki,norīkotie valsts eksperti).

Lasīt vairāk par:

 

Decentralizēt finanšu pārvaldību

Vienkāršot, decentralizēt dienestus, kā arī noteikt uzdevumus, par kuru izpildi dienesti ir atbildīgi, bija galvenie principi, kad Komisija nolēma modernizēt savu finanšu pārvaldības sistēmu.
Īpaši svarīgi bija īstenot decentralizāciju, jo iepriekšējā finanšu pārbaužu sistēmā katra darbība bija jāapstiprina centrālā finanšu kontroles struktūrā, kas bieži bija tālu prom no dienesta, kas īstenoja pašu darbību.
Vai tas nozīmē, ka tagad neviens nekontrolē, kā tiek izmantota nodokļu maksātāju nauda?Tā nav. Spriediet paši:

  • personas, kas apstiprina izdevumus un maksājumus, tagad personiski atbild par savu rīcību
  • centrāls finanšu dienests sniedz profesionālu atbalstu un palīdz personām, kas atbild par budžeta un finanšu pārvaldību;
  • neatkarīgs iekšējās revīzijas dienests sniedz papildu garantiju Komisijas līmenī īstenoto darbību kontroles nevainojamai norisei;
  • Komisija īsteno uzkrājumu principa grāmatvedību no 2005. gada 1. janvāra un tādējādi ievēro starptautiskos publiskā sektora grāmatvedības standartus, kurus izstrādājusi Starptautiskā grāmatvežu federācija (IFAC).

 

Vienkāršot rīkus un procedūras

Iekšējo procedūru vienkāršošana tika īstenota, lielā mērā piemērojot augšupējo metodi un iesaistot dažādos dienestos strādājošos ierēdņus.Vairākas iekšējās procedūras (deleģēšanas procedūra, konsultācijas starp dienestiem, valodu aspekti lēmumu pieņemšanas procedūrās) tika pārskatītas, un līdz ar to 2003. gadā būtiski tika pārstrādāta Komisijas darba procedūru rokasgrāmata.
Paralēli tika īstenotas iniciatīvas, lai augstas efektivitātes IT risinājumus ieviestu cilvēkresursu vadības un finanšu kontroles jomā.
Pateicoties informācijas tehnoloģijām, informācijas apmaiņa kļuvusi efektīvāka; radikāli ir izmainījusies saziņa dienestu līmenī, ar mūsu partnerinstitūcijām, pilsoņiem un pilsoniskās sabiedrības grupām.

Lasīt vairāk par e-Komisiju.

Commission civil service