Naršymo kelias

Veiksmingumas

Nustatome prioritetus ir skirstome išteklius

Norėdami būti tikri, kad galėsime tenkinti esamus ir būsimus poreikius, turime nustatyti aiškius prioritetus ir užtikrinti, kad būtų galima naudotis būtinais ištekliais.Kaip tai darome?
Mes įgyvendinome strateginio planavimo, programavimo ir ataskaitų teikimo ciklą, kuris prasideda Komisijos narių kolegijos diskusijomis dėl veiksmų krypčių, po to priimamas sprendimas dėl metinės politikos strategijos, kuriame Komisija nustato tam tikrų metų politinius prioritetus, pagrindines iniciatyvas ir išteklių skirstymo proceso bei tarnybų veiklos programavimo orientacines nuostatas.
Pagrindiniai principai paprasti:nustatyti prioritetus, juos aptarti su Parlamentu ir Taryba, planuoti veiklą generaliniuose direktoratuose, teikti darbo programą, ją vykdyti ir teikti rezultatų ataskaitą.
Laikantis šio požiūrio vis daugiau neesminių užduočių užsakoma atlikti vykdomosiose agentūrose ir administraciniuose biuruose, kad Komisijos darbuotojai galėtų sutelkti dėmesį į esmines užduotis.
Daugiau informacijos:

Profesionali žmogiškųjų išteklių politika

Darbuotojai yra didžiausias Komisijos turtas.Todėl norint, kad Komisija veiksmingai funkcionuotų, reikia veiksmingai valdyti žmogiškuosius išteklius.
2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo nauji Tarnybos nuostatai – pagrindinis darbuotojų teisių ir įsipareigojimų teisinis dokumentas.Naujaisiais nuostatais baigiamas Komisijos žmogiškųjų išteklių politikos modernizavimas.Pagrindiniai pakeitimai:

  • nauja karjeros struktūra, pagal kurią pripažįstami įrodyti gebėjimai bei darbo rezultatai ir už juos atlyginama;
  • nauja vertinimo sistema, kuria glaudžiau siejamas objektyvus metinis vertinimas ir karjeros raida;
  • mokymosi visą gyvenimą kultūra;
  • naujos judumo taisyklės, kuriomis darbuotojai kas dvejus – penkerius metus skatinami keisti pareigas.Vyresnieji ir vidurinės grandies vadovai bei svarbias pareigas užimantys darbuotojai (pvz., atsakingi už sutarčių sudarymą bei dotacijų skyrimą ir t. t.) privalo keisti pareigas kas 5 metus; 

Daugiau informacijos apie:

 

Finansų valdymo decentralizavimas

Paprastinimas, decentralizavimas ir didesnė padalinių atsakomybė – tokiais principais Komisija vadovavosi nusprendusi modernizuoti finansų valdymo sistemą.
Ypač svarbus buvo decentralizavimas, nes pagal mūsų ankstesnę finansų kontrolės sistemą kiekvieną operaciją turėjo tvirtinti centrinis finansų kontrolės skyrius, kuris dažnai buvo atskirtas nuo tarnybos, atsakingos už atitinkamą veiklą.
Ar tai reiškia, kad niekas nekontroliuoja, kaip leidžiame mokesčių mokėtojų pinigus?Visai ne:

  • išlaidas ir mokėjimus tvirtinantys darbuotojai dabar yra asmeniškai atsakingi už savo veiksmus;
  • Centrinė finansų tarnyba teikia profesionalią paramą ir konsultacijas visiems biudžeto bei finansų valdymu užsiimantiems asmenims;
  • atskira Vidaus audito tarnyba užtikrina, kad Komisijos veikla būtų kontroliuojama patikimai;
  • 2005 m. sausio 1 d. pradėjome taikyti naują – kaupiamosios apskaitos – sistemą.Ji atitinka Tarptautinės apskaitininkų federacijos (IFAC) nustatytus tarptautinius apskaitos standartus viešajam sektoriui.

Priemonių ir tvarkos paprastinimas

Daugiausia vidaus tvarka paprastinama taikant metodą „iš apačios į viršų“, taikomą įvairių padalinių darbuotojams.Todėl peržiūrėję kai kurias vidaus procedūras (pvz.:delegavimo, tarnybų tarpusavio konsultacijų tvarką, sprendimų priėmimo procedūrų kalbinius aspektus) 2003 m. iš esmės pertvarkėme Komisijos operatyvinės tvarkos vadovą.
Be to, imtasi iniciatyvų žmogiškųjų išteklių ir finansų kontrolės srityse įgyvendinti pažangius internetinius sprendimus.
Dėl skaitmeninių technologijų galime veiksmingiau keistis informacija, mūsų tarnybos visai kitaip gali bendrauti tarpusavyje ir su institucijomis partnerėmis, piliečiais bei pilietinės visuomenės grupėmis.

Daugiau informacijos apie e. Komisiją.

Commission civil service