Navigointipolku

Tehokkuus

Tavoitteiden asettaminen ja resurssien jakaminen

Jotta komissio voi vastata nykyisiin ja tuleviin haasteisiin, sen on asetettava selkeät tavoitteet  ja varmistettava, että käytettävissä on riittävät resurssit. Miten tämä onnistuu käytännössä?
Komissiossa on otettu käyttöön vuotuinen strateginen ohjelmasuunnittelu- ja raportointikierros. Se alkaa komissaarien kollegion suuntaa-antavalla keskustelulla, jonka jälkeen tehdään päätös vuotuisesta toimintastrategiasta. Strategiassa määritellään komission toiminnan painopisteet kyseisenä vuonna ja keskeiset aloitteet, laaditaan suunnitelma resurssien jakamiseksi sekä luodaan puitteet eri yksiköissä laadittaville toimintasuunnitelmille.
Pääperiaatteet ovat yksinkertaiset:määritellään painopistealueet, keskustellaan niistä parlamentin ja neuvoston kanssa, suunnitellaan pääosastoissa työohjelma, toteutetaan ohjelma ja lopuksi raportoidaan tuloksista.
Muut kuin ydintehtävät hoidetaan yhä useammin komission ulkopuolella toimeenpanovirastoissa ja hallintotoimistoissa, jotta komission henkilöstö voi keskittyä tärkeimpiin tehtäviin.
Lisätietoa:

Henkilöstöhallinnon ammattimaisuuden lisääminen

Henkilöstö on komission suurin voimavara.Toimiakseen tehokkaasti komissio tarvitsee tehokkaan henkilöstöhallinnon.
Uudet henkilöstösäännöt tulivat voimaan 1.5.2004. Kyseessä on oikeudellinen teksti, jossa määritellään  henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet. Henkilöstösääntöjen laatiminen oli viimeinen vaihe komission henkilöstöpolitiikan perusteellisessa uudistuksessa.  Suurimmat muutokset ovat seuraavat:

  • uusi urarakenne, jossa annetaan tunnustusta ja palkitaan todistetuista kyvyistä ja suorituksista;
  • uusi arviointijärjestelmä, jossa tavoitteiden, vuotuisten arviointien ja urakehityksen välillä on tiiviimpi yhteys;
  • elinikäisen oppimisen tavoite;
  • uudet henkilöstön siirtymistä koskevat säännöt, joissa työntekijöitä kannustetaan siirtymään toimesta toiseen 2–5 vuoden välein.Ylimpään johtoon ja keskijohtoon kuuluvien sekä arkaluonteisissa tehtävissä (esim. julkiset hankinnat ja avustusten myöntäminen) toimivien on vaihdettava tointa viiden vuoden välein; 

Lisätietoa:

Taloushallinnon hajauttaminen

Päätavoitteita komission taloushallinnon uudistuksessa olivat yksinkertaistaminen, hajauttaminen ja vastuullisuuden korostaminen komission eri osastoilla.
"Hajauttaminen" oli erityisen tärkeää, sillä vanhassa varainhoidon valvontajärjestelmässä jokainen varainsiirto oli hyväksyttävä keskitetyssä varainhoidon valvontayksikössä, joka sijaitsi usein kaukana kyseistä toimintoa hoitavasta yksiköstä.
Eikö siis enää ollenkaan valvota, mihin veronmaksajien rahat käytetään?Tosiasiassa valvonta on nyt paljon tehokkaampaa:

  • menojen ja maksujen hyväksyjät ovat nyt henkilökohtaisesti vastuussa toimistaan ;
  • keskitetyn varainhoidon yksikkö tukee ja neuvoo kaikkia budjetti- ja varainhoitoasioita käsitteleviä virkamiehiä;
  • erillinen sisäisen tarkastuksen yksikkö varmistaa, että komission toimia valvotaan tehokkaasti;
  • komissio siirtyi 1.1.2005 suoriteperusteiseen kirjanpitoon, joka on tilintarkastajien kansainvälisen järjestön IFAC:n laatimien julkisen sektorin kansainvälisten kirjanpitostandardien mukainen järjestelm.

Menettelyjen yksinkertaistaminen

Sisäisiä menettelyjä yksinkertaistettiin pääsääntöisesti alhaalta ylöspäin, ja prosessiin osallistui  henkilöstöä eri osastoilta.Uudistuksessa käytiin läpi useita komission sisäisiä prosesseja (esim. valtuutusmenettely, sisäinen lausuntokierros ja päätöksentekomenettelyihin liittyvä kielipolitiikka), minkä tuloksena komission toimintamenettelyjen käsikirja uudistettiin perinpohjaisesti vuonna 2003.
Tämän prosessin yhteydessä henkilöstö- ja taloushallinnossa on otettu käyttöön useita tehokkaita verkkopohjaisia ohjelmia.
Digitaaliteknologian avulla komissiossa voidaan vaihtaa tietoa tehokkaammin ja uudistaa tapaa, jolla komission eri yksiköt viestivät keskenään ja kumppaniyhteisöjen, kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan eri ryhmien kanssa.

Lisätietoa Komission verkkopalvelut.

Commission civil service