Navigatsioonitee

Tõhusus

Eesmärkide kehtestamine ja vahendite eraldamine

Praeguste ja tulevaste ülesannete täitmiseks peame kehtestama selged eesmärgid ja tagama selleks vajalike vahendite kättesaadavuse.Kuidas me seda teeme?
Me oleme kehtestanud strateegilise kavandamis-, programmeerimis- ja aruandlussüsteemi, mis algab Euroopa Komisjoni volinike kolleegiumis poliitilise mõttevahetusega, järgneb otsus poliitilise strateegia kohta, milles komisjon kehtestab endale järgnevaks aastaks eesmärgid, põhialgatused, suunised vahendite eraldamiseks ning komisjoni talituste toimimiskava.
Põhialused on lihtsad:kehtestada eesmärke, arutada neid parlamendi ja nõukoguga, kavandada peadirektoraatide tööd ning esitada töökava, viia see ellu ning anda aru tulemuste kohta.
Kooskõlas sellise lähenemisviisiga on üha enam ülesandeid antud lahendada rakendusametitele ja haldustalitustele, et komisjonil oleks võimalik keskenduda põhiülesannete täitmisele.
Lisateave:

Tööjõu professionaalne haldamine

Töötajad on komisjoni suurim väärtus.Seepärast on komisjoni tõhusaks toimimiseks vaja tõhusalt tööjõudu hallata.
1. mail 2004 jõustusid uued personalieeskirjad, mis on peamine õigusakt, millega reguleeritakse töötajate õigusi ja kohustusi ning millega lõpetati komisjoni tööjõupoliitika täielik ajakohastamine.Peamisteks muutusteks on:

  • uus palgaastmestik, mille abil tunnustatakse tõestatud võimekust ning tulemuslikkust;
  • uus hindamissüsteem, millega luuakse tihe seos aasta eemärkide hindamise ning palgaastmestikul edasijõudmise vahel;
  • elukestev õpe;
  • uued eeskirjad töökohtadevahelise liikuvuse kohta, millega õhutatakse töötajaid vahetama ametikohta iga 2–5 aasta järel;kesk- ja kõrgastme juhid ning tundlikel ametikohtadel töötajad (nt lepingute ja toetustega tegelevad ametnikud) peavad ametikohta vahetama iga 5 aasta järel; 

Lisateave:

 

Finantsjuhtimise detsentraliseerimine

Kui komisjon otsustas oma finantshaldussüsteemi ajakohastada, siis oli suunispõhimõteteks lihtsustamine, detsentraliseerimine ja osakondade vastutuse suurendamine.
Eriti oluline oli detsentraliseerimine, kuna meie endise finantskontrollisüsteemi raames pidi keskne finantskontroll iga ülekande eelnevalt heaks kiitma. Kontroll asus tavaliselt asjakohase tegevusvaldkonna üle otsustavast talitusest eemal.
Enam ei kontrollitagi, kuidas maksumaksja raha kulutatakse?See mõte on tegelikkusest väga kaugel:

  • kulusid ja makseid kinnitavad isikud vastutavad oma tegevuse eest isiklikult ;
  • keskne finantstalitusnõustab eelarve - ja finantsküsimuste valdkonnas kõiki osakondi;
  • siseauditi talitus tagab komisjonis toimingute kontrolli veatu toimimise;
  • 1. jaanuaril 2005 võtsime kasutusele tekkepõhise raamatupidamise ning seega vastab meie tegevus rahvusvahelistele avaliku sektori raamatupidamisstandarditele, mille on välja töötanud Rahvusvaheline Raamatupidajate Föderatsioon (IFAC).

Vahendite ja menetluste lihtsustamine

Sisemenetluste lihtsustamine järgnes ametnike algatustele, millesse oli kaasatud eri osakondade töötajaskond.Seejärel vaatasime läbi mitmed sisemenetlused (nt delegeerimismenetlus, talitustevaheline konsulteerimine, otsustamismenetluste keeleküsimused), millega uuendati 2003. aastal komisjoni tegevusjuhiseid põhjalikult.
Protsessiga kaasnesid mitmed algatused veebipõhiste rakenduste kasutuselevõtuks personali ning finantskontrolli valdkonnas.
Digitaaltehnoloogia võimaldab meile tõhusamat teabevahetust, mis muudab põhjalikult talituste ja partnerinstitutsioonide vahelist teavitamist ning suhtlemist kodanike ja kodanikuühiskonnaga.

Lisateave e-komisjoni kohta.

Commission civil service