Sti

Effektivitet

Fastlæggelse af prioriteter og tildeling af ressourcer

For at sikre, at vi kan dække de nuværende og kommende behov, er vi nødt til at fastlægge klare prioriteter og sikre de nødvendige ressourcer. Hvordan gør vi det i praksis?
Vi har gennemført en strategisk planlægnings-, programmerings- og rapporteringscyklus, der starter med orienterende drøftelser i "kommissærkollegiet". Derefter følger beslutningen om den årlige politiske strategi, hvor Kommissionen fastsætter sine politiske prioriteter for det kommende år, de vigtigste initiativer og retningslinjerne for fordelingen af ressourcerne og tjenestegrenenes operationelle programmering.
De grundlæggende begreber er enkle. Der skal fastlægges prioriteter, som skal drøftes med Parlamentet og Rådet. Der skal planlægges i generaldirektoraterne og fremlægges et arbejdsprogram, som skal gennemføres. Endelig skal der aflægges rapport om resultaterne.
I overensstemmelse med denne fremgangsmåde er opgaver, der ikke betragtes som kerneopgaver, i stigende grad blevet outsourcet til forvaltningsorganer og administrative kontorer for at give Kommissionens ansatte mulighed for at koncentrere sig om de essentielle opgaver.
Du kan læse mere om:

Professionel forvaltning af menneskelige ressourcer

Kommissionens ansatte er dens største aktiv. Derfor kræver en effektiv Kommission en effektiv forvaltning af menneskelige ressourcer.
Den 1. maj 2004 trådte den nye personalevedtægt i kraft. Det er den vigtigste lovgivningstekst om de ansattes rettigheder og forpligtelser. Dermed afsluttede man en gennemgribende modernisering af Kommissionens personalepolitik. Blandt de største ændringer kan nævnes:

  • en ny karrierestruktur, som anerkender og belønner dokumenterede evner og indsats
  • et nyt bedømmelsessystem, som skaber tættere forbindelse mellem objektive årlige vurderinger og karriereudviklingen
  • en kultur med livslang læring
  • nye regler for mobilitet, der tilskynder de ansatte til at skifte job med to til fem års mellemrum; ledere og mellemledere og ansatte i følsomme stillinger (f.eks. tildeling af kontrakter og tilskud m.m.) skal skifte job hvert femte år 

Læs mere om:

Decentralisering af den finansielle forvaltning

Forenkling, decentralisering og ansvarliggørelse af afdelingerne var retningslinjerne, da Kommissionen besluttede at modernisere sin finansielle forvaltning.
"Decentralisering" var særlig vigtig, da hver transaktion i det gamle finansforvaltningssystem skulle godkendes af en central finanskontrol, som ofte befandt sig meget langt fra den afdeling, der tog sig af den pågældende aktivitet.
Vil det sige, at der ikke længere er "kontrol" med, hvordan vi bruger skatteydernes penge? Nej, tværtimod:

  • De, der godkender udgifter og betalinger, hæfter nu personligt for deres handlinger;
  • En central finanstjeneste tilbyder centraliseret professionel hjælp og vedledning til alle, der beskæftiger sig med budget- og finansforvaltning;
  • En særskilt intern revionstjeneste sikrer en velfungerende kontrol med transaktionerne på kommissionsplan;
  • Den 1. januar 2005 gik vi over til regnskaber opstillet efter periodiseringsprincippet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder for den offentlige sektor, der er udviklet af IFAC (den internationale revisorsammenslutning).

Forenkling af redskaber og procedurer

Forenklingen af de interne procedurer blev i det store og hele gennemført nedefra og op med deltagelse af ansatte fra alle de forskellige afdelinger. Vi gennemgik således en række interne procedurer (f.eks. procedurerne for delegering, høringer af andre tjenestegrene og sproglige aspekter af beslutningsprocedurerne), hvilket førte til en større revision af Kommissionens procedurehåndbog i 2003.
Denne proces er blevet fulgt af en række initiativer for at gennemføre nogle af de bedste webbaserede løsninger inden for menneskelige ressourcer og finanskontrol.
Den digitale teknologi giver os mulighed for at udveksle oplysninger mere effektivt og indebærer en markant omlægning af den måde, vi kommunikerer på med andre tjenestegrene, institutioner, borgerne og grupper i civilsamfundet.

Læs mere om e-Kommissionen.

Commission civil service