Навигационна пътека

Многоезичие

Европейският съюз днес има 24 официални езика. Поради това срещите с участие на хора от различни страни, документите, съобщенията или всички други видове информация, произлизаща от Комисията, могат да се нуждаят от устен или писмен превод на редица езици.Това е изключително важно, за да могат европейските граждани да имат достъп до информация за ЕС на език, който разбират.

Ето един общ пример: генерална дирекция „Устни преводи“ осигурява преводачи за повече от 11 000 срещи годишно!Устните преводачи дават възможност на хората, които нямат общ език помежду си, да се разберат и да общуват един с друг.Генерална дирекция „Писмени преводи“ е превела 1.800.000 страници през 2010 г.!

От друга страна 36 000 служители на Европейската комисия също трябва да могат се разбират и да работят едни с други. На практика, за да улесним общата работа и разбирането между нас, използваме основно три езика: английски, френски и немски. Работата в Комисията обикновено протича на един от тези три езика. Това означава, че работата в Комисията може да протича на един от тези три езика.На практика често ще чуете смесица от английски, френски и немски по време на вътрешните ни заседания, а хората се изразяват на езика, който познават най-добре.По принцип проверяваме също дали има проблеми с разбирането на един или друг от езиците преди да започнем обсъжданията.

Commission civil service