Навигационна пътека

Многоезичие

Европейският съюз днес има 24 официални езика. От друга страна 36 000 служители на Европейската комисия също трябва да могат се разбират и да работят едни с други. Въпреки че Комисията официално не е приела работни езици и общува с гражданите на всички езици на ЕС, на практика работата ѝ обикновено се върши на английски, френски или немски. Разбира се, другите езици също имат място в нашата институция.

Поради това срещите с участие на хора от различни страни, документите, съобщенията или всички други видове информация, произлизаща от Комисията, могат да се нуждаят от устен или писмен превод на редица езици.Това е изключително важно, за да могат европейските граждани да имат достъп до информация за ЕС на език, който разбират.

Ето един общ пример:

  • Генерална дирекция „Писмени преводи“ е превела 1.800.000 страници през 2010 г.!
  • генерална дирекция „Устни преводи“ осигурява преводачи за повече от 11 000 срещи годишно! Устните преводачи дават възможност на хората, които нямат общ език помежду си, да се разберат и да общуват един с друг.

 

Commission civil service