Navigačný riadok

Vhodné správanie

Aké správanie môžte očakávať od pracovníkov Komisie?

Vo všeobecnosti sa od nás očakáva, že v každom momente budeme konať objektívne a nestranne v záujme Spoločenstva a pre verejné blaho.V skutočnosti konáme v rámci sústavy pravidiel, ktoré upravujú naše pracovné životy.Medzi ne patria aj všeobecne uznávané normy správania, ktoré od zamestnancov verejnej správy, pre ktorých je nezávislosť a zmysel pre zodpovednosť voči verejnosti základným pravidlom, vyžadujú, aby svoje povinnosti vykonávali riadne.Dotknuté pravidlá sú upravené v služobnom poriadku (články 11 až 26a), podrobných vykonávacích pravidlách a osobitnom kódexe správania.

Pravidlá pre styk s verejnosťou

Otvorenosť a transparentnosť sú ústredné motívy, ktorými sa riadia naše vzťahy s verejnosťou.V časti o transparentnosti nájdete prehľad a popis iniciatív, ktoré sa uskutočnili v tejto oblasti.
Pri výkone našich činností sme povinní dodržiavať Kódex riadneho správneho postupu, ktorý sa uplatňuje od októbra 2000.Týmto kódexom sa osobitne upravuje spôsob, ako máme vystupovať vo vzťahu k verejnosti, a jeho cieľom je zaručiť služby verejnej správy na vysokej úrovni.Pravidlá obsahujú aj lehotu 15 pracovných dní na odpovedanie na korešpondenciu verejnosti.Naše odpovede by mali byť v jazyku odosielateľa, ak tento jazyk patrí medzi úradné jazyky EÚ.

Konflikt záujmov a mimopracovné aktivity

Bez predchádzajúceho povolenia nesmieme prijímať dary alebo služby od tretích strán.Nesmieme sa zúčastňovať na podnikaní alebo v spoločnostiach, ktoré prichádzajú do styku s inštitúciami EÚ, ak takáto účasť má potenciál spochybniť našu nezávislosť.

Každá mimopracovná činnosť si vyžaduje predchádzajúce schválenie a rovnako musíme zamestnávateľovi oznámiť, ako je zamestnaný náš manžel/manželka.

Taktiež sa od nás žiada, aby sme zamestnávateľa informovali, ak pri výkone našich povinností nastane situácia, keď sa od nás vyžaduje, aby sme rozhodli o otázke, s ktorou sú spojené naše osobné záujmy, čo by mohlo ovplyvniť našu nestrannosť.

Máme právo na slobodu vyjadrovania pri riadnom rešpektovaní zásad lojálnosti a nestrannosti.Ak zamýšľame uverejniť akúkoľvek skutočnosť súvisiacu s činnosťou inštitúcií, sme povinní vopred informovať nášho zamestnávateľa.Z pochopiteľných dôvodov zároveň nemôžme prezradiť utajené informácie a máme imunitu na súdne konania súvisiace s našou prácou pre inštitúcie.Pokiaľ ide o konanie pred národnými súdmi (občianskoprávne alebo trestnoprávne) súvisiace s našim osobným životom, podliehame samozrejme rovnakým pravidlám ako každý občan EÚ.

Aj po odchode zo služby sme stále viazaní určitými povinnosťami. Predovšetkým sa musíme správať čestne a rozvážne a nesmieme prijať žiadne povinnosti ani pracovné činnosti, ktoré by boli v rozpore so záujmami inštitúcie (článok 16 druhý odsek služobného poriadku). Ak máme v úmysle do dvoch rokov od odchodu zo služby vykonávať novú pracovnú činnosť, musíme o tom informovať Komisiu. Ak táto činnosť súvisí s prácou, ktorú sme vykonávali počas posledných troch rokov služby, a mohla by viesť ku konfliktu s legitímnymi záujmami Komisie, Komisia by mohla zakázať vykonávanie tejto činnosti, alebo vydať súhlas za určitých podmienok. Vysokí úradníci majú výslovne zakázané vykonávať počas 12 mesiacov po odchode zo služby činnosť v oblasti lobovania alebo zastupovania vo vzťahu k zamestnancom ich predchádzajúcej inštitúcie vo veciach, za ktoré boli zodpovední počas posledných troch rokov služby (článok 16 tretí odsek služobného poriadku). Od 1. januára 2014 v súlade s článkom 16 štvrtým odsekom služobného poriadku musí Komisia každoročne zverejniť informácie o uplatňovaní tohto opatrenia. Prvá výročná správa Komisie za rok 2015 je teraz k dispozícii (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Na komisárov savzťahujú tieto zásady:musia urobiť vyhlásenie o svojom zainteresovaní a dodržiavať osobitný kódex správania  komisárov.

Finančná zodpovednosť pracovníkov

V služobnom poriadku sa stanovuje, že nás môžu požiadať, aby sme nahradili, v celosti alebo čiastočne, každú škodu, ktorú utrpeli Spoločenstvá v dôsledku vážneho pochybenia pri plnení pracovných povinností.Finančná zodpovednosť sa môže uplatniť v prípade, ak pracovník porušil právnu povinnosť, spôsobil finančnú škodu a preukázalo sa mu úmyselné porušenie alebo hrubá nedbanlivosť.Pred prijatím rozhodnutia sa pochopiteľne posúdia všetky súvisiace okolnosti.

Záruky: zaistenie vysokej profesionálnej úrovne

Aké systémy existujú pre prípad, ak niekto prestane rešpektovať tieto normy?

Administratívne vyšetrovanie a disciplinárne konanie

Disciplinárne ustanovenia sa použijú pri každom porušení povinností podľa služobného poriadku, teda v prípadoch úmyselného zavinenia aj zavinenia z nedbanlivosti.Úrad Komisie pre vyšetrovanie a disciplinárne opatrenia (IDOC) vedie nestranné administratívne vyšetrovania a pripravuje disciplinárne konania.IDOC sa zaoberá všetkými záležitosťami, ktoré nespadajú do pôsobnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), alebo ich ešte nezačal vyšetrovať.V konečnom dôsledku môžu administratívne vyšetrenia viesť k začatiu disciplinárneho konania.Disciplinárne konania môžu viesť k rozličným peňažným alebo nepeňažným pokutám v závislosti od priestupku.Ako peňažná pokuta sa môže aplikovať odklad postupu na vyšší platový stupeň, odvolanie z pozície alebo krátenie dôchodku.

  Vnútorní informátori

 Ak máme podozrenie, že dochádza k podvodu alebo ku korupcii, ktoré poškodzujú záujmy Spoločenstva, alebo k závažnému porušovaniu pracovných povinností, na základe nového služobného poriadku, sme povinní to oznámiť vo vnútri Komisie alebo priamo OLAF-u. Inej inštitúcii mimo Komisie smieme podozrenie oznámiť za podmienky, že konáme v dobrej viere a poskytli sme OLAF-u primerané časové obdobie na reakciu.

  Profesionálna nespôsobilosť

Systémom ročného hodnotenia pracovníkov Komisie sa monitorujú dosiahnuté výsledky, odbornosť a správanie.Ak má pracovník ťažkosti s dodržiavaním požadovaných noriem., bude sa od neho žiadať, aby sa zúčastnil nápravného doučovacieho programu s osobitnými cieľmi, ktoré sa musia dosiahnuť v rámci určitého času.Ak sa vynaložilo všetko úsilie napraviť tento stav a nedostatočný výkon naďalej trvá, sa v najhoršom prípade môže podľa článku 51 služobného poriadku začať proces prepustenia alebo preradenia do nižšej triedy.

Commission civil service