Kruimelpad

Ethiek en gedrag

Wat voor gedrag mag u verwachten van het personeel van de Commissie?

In het algemeen genomen wordt van ons verwacht dat we altijd objectief en onpartijdig handelen in het algemeen belang en het belang van de hele EU.In de praktijk zijn er tal van regels waaraan we ons bij ons werk moeten houden.Het gaat meestal om algemeen aanvaarde gedragsnormen voor ambtenaren, zoals onafhankelijkheid en zin voor verantwoordelijkheid, die  van fundamenteel belang zijn om alle taken correct uit te voeren.Deze regels zijn opgenomen in het Statuut (artikelen 11 tot 26bis), uitvoeringsbepalingen en een speciale gedragscode.

Contacten met de bevolking

Openheid en transparantie staan centraal bij onze contacten met de bevolking. U vindt een overzicht van de initiatieven op dit gebied op de pagina over transparantie.Bij het uitoefenen van onze activiteiten moeten we de bestuurlijke gedragscode naleven, die in oktober 2000 in werking is getreden.Deze code schrijft vooral voor hoe we met het publiek moeten omgaan en een uitstekende openbare dienstverlening kunnen aanbieden.  Een van die regels is dat we op correspondentie van burgers binnen vijftien werkdagen moeten antwoorden.Ons antwoord is in de taal van de burger, indien dit een van de officiële EU-talen is.

Belangenconflicten en externe activiteiten

Zonder voorafgaande toestemming mogen we geen gunsten of geschenken aanvaarden.We mogen geen belangen hebben in ondernemingen of organisaties die te maken hebben met de EU-instellingen, als dit onze onafhankelijkheid kan ondergraven.Alle externe activiteiten moeten van tevoren worden goedgekeurd en we moeten onze werkgever ook vertellen of en waar onze partner werkt.Indien ons bij de uitoefening van ons beroep wordt gevraagd te beslissen over een zaak waarin we een persoonlijk belang hebben, dat afbreuk kan doen aan onze onpartijdigheid, moeten we onze werkgever hiervan op de hoogte stellen.

We hebben recht op vrije meningsuiting, mits we daarbij loyaal en onpartijdig blijven.Indien we iets willen publiceren over het werk van de instellingen, moeten we onze werkgever daarvan van tevoren op de hoogte stellen.Het spreekt vanzelf dat we daarbij geen vertrouwelijke gegevens bekend mogen maken en dat we vrijstelling van rechtsvervolging genieten in verband met ons werk voor de instellingen.Bij processen voor nationale rechtbanken (civielrechtelijk of strafrechtelijk) in verband met ons persoonlijk leven, gelden voor ons uiteraard dezelfde regels als voor alle andere EU-burgers.

Ook na onze uitdiensttreding blijven voor ons bepaalde verplichtingen gelden. Zo moeten we "betamelijkheid en kiesheid betrachten" en mogen we geen functies of beroepsbezigheden uitoefenen die niet verenigbaar zijn met de belangen van de Commissie (artikel 16, tweede alinea, van het Statuut). Als we binnen twee jaar na beëindiging van de dienst een nieuwe beroepsbezigheid willen uitoefenen, moeten we de Commissie daarvan op de hoogte stellen. Als die bezigheid verband houdt met ons werk in de laatste drie jaar van ons dienstverband of mogelijk niet verenigbaar is met de belangen van de Commissie, kan zij ons verbieden deze uit te oefenen, of ons bepaalde voorwaarden opleggen. Hogere ambtenaren mogen zich in de twaalf maanden na hun uitdiensttreding niet inlaten met lobbyactiviteiten of belangenbehartiging bij personeel van hun voormalige instelling in verband met kwesties waarvoor zij bevoegd waren tijdens hun laatste drie dienstjaren (artikel 16, derde alinea, van het Statuut).  Sinds 1 januari 2014 maakt de Commissie overeenkomstig artikel 16, vierde alinea, van het Statuut jaarlijks informatie bekend over de toepassing van deze maatregel. Het eerste jaarverslag (2015) van de Commissie is nu beschikbaar (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Ook commissarissen zijn aan deze principes onderworpen:Zij moeten een verklaring omtrent hun belangen afleggen en zijn gebonden aan een speciale gedragscode .

Financiële aansprakelijkheid

Ons Statuut bepaalt dat we verplicht kunnen worden om schade die de EU lijdt door ernstig wangedrag bij de uitoefening van onze taken, geheel of gedeeltelijk te vergoeden.We kunnen dus financieel aansprakelijk worden gesteld wanneer we een wettelijke verplichting niet naleven, financiële schade veroorzaken en schuldig zijn aan opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid.Natuurlijk wordt bij iedere beslissing rekening gehouden met alle omstandigheden.

Waarborgen: zorgen voor hoge beroepsnormen

Wat indien iemand niet beantwoordt aan deze normen?

 • Administratieve onderzoeken en tuchtprocedures

  Het tuchtsysteem is van toepassing wanneer iemand de verplichtingen van het Statuut niet naleeft, zowel opzettelijk als door nalatigheid.Het Bureau voor onderzoek en discipline (IDOC) van de Commissie voert onpartijdige administratieve onderzoeken uit en bereidt tuchtprocedures voor.Het IDOC richt zich op alle zaken waarvoor het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) niet bevoegd is of die niet reeds door dit bureau worden onderzocht.Een administratief onderzoek kan leiden tot de opening van een tuchtprocedure.Deze kan resulteren in een reeks financiële of niet-financiële straffen, in verhouding tot het betrokken wangedrag.Een financiële straf kan bestaan uit vertraging bij de bevordering tot een hogere salaristrap, overplaatsing of vermindering van pensioen.

 • Klokkenluiders

  Op grond van het nieuwe Statuut zijn we verplicht om mogelijke fraude of corruptie die de belangen van de EU aantasten, te melden. Ook ernstige afwijkingen van professionele verplichtingen moeten we melden, ofwel binnen de Commissie ofwel rechtstreeks aan OLAF.We kunnen een kwestie ook melden buiten de Commissie, aan andere Europese instellingen, mits we te goeder trouw handelen en OLAF voldoende tijd hebben gegeven om op te treden.

 • Professionele incompetentie

  Prestaties, vaardigheden en gedrag van ieder personeelslid van de Commissie worden ieder jaar beoordeeld.Indien een medewerker problemen heeft om de vereiste normen te halen, moet hij een programma volgen om dit onder begeleiding op te lossen. Er worden dan doelen omschreven die binnen een bepaalde periode moeten worden bereikt.In het ergste geval, wanneer de prestaties ondanks alle inspanningen onvoldoende blijven, kan een ontslag- of degradatieprocedure worden ingeleid overeenkomstig artikel 51 van het Statuut.

   
Commission civil service