Navigācijas ceļš

Profesionālā ētika

Kāda veida rīcību esam tiesīgi sagaidīt no Komisijas darbiniekiem?

Ierēdnim vienmēr ir jābūt objektīvam un taisnīgam Kopienas un pilsoņu interesēs.Viņš īsteno savas darbības atbilstīgi noteikumiem, kas regulē viņa profesionālo dzīvi.Vairumā gadījumu tie ir vispārēji rīcības standarti, kas ir jāievēro ierēdņiem, un neatkarība un atbildības sajūta ir izšķiroši svarīgas viņiem uzticēto uzdevumu sekmīgai izpildei.Šo noteikumu kopumu veido Civildienesta noteikumi (11. - 26.a pants), detalizēti izpildes noteikumi, kā arī īpašs rīcības kodekss.

Attiecības ar pilsoņiem

Mūsu attiecībās ar sabiedrību valda atklātība un caurskatāmība.Pārskatu par šajā jomā īstenotajām iniciatīvām atradīsietcaurskatāmībai veltītajā sadaļā.
Darot savu darbu, ierēdnim ir jāievēro no 2000. gada oktobra spēkā esošaisLabas administratīvās prakses kodekss.Šis kodekss, kas regulē ierēdņu attiecības ar pilsoņiem, ir paredzēts tam, lai garantētu augstas kvalitātes publiskos pakalpojumus.Noteikumi paredz arī 15 darba dienu termiņu, kas ir jāievēro, sagatavojot atbildes uz iedzīvotāju korespondenci.Atbildēm ir jābūt valodā, kuru izmantojis pasta sūtītājs, ja tā ir viena noES oficiālajām valodām.

Interešu konflikti un ārējas darbības

Ierēdnis nevar pieņemt no trešām pusēm pakalpojumus vai dāvanas, iepriekš nesaņēmis atļauju to darīt.Viņš nevar būt ieinteresēts uzņēmumā vai organizācijā, kurai ir līgums ar Eiropas Savienības institūcijām, ja tas var kaitēt viņa neatkarībai.Visas ārējas darbības ir jāapstiprina, un viņam ir jānorāda savam darba devējam, vai un kur strādā viņa dzīves biedrs.Viņam tāpat ir jāinformē savs darba devējs, ja viņam, īstenojot savus darba uzdevumus, iespējams, ir jāpieņem lēmums jautājumā, kurā viņš ir personiski ieinteresēts tā, ka nevar būt pilnīgi objektīvs.

Ierēdnis var brīvi izteikties, ja vien viņš ievēro lojalitātes un objektivitātes principus.Ja viņš plāno publicēt tekstu, kas ir saistīts ar institūciju darbu, viņam ir pienākums vispirms informēt savu darba devēju.  Acīmredzamu iemeslu dēļ viņš arī nevar izpaust konfidenciālu informāciju, un visā, kas skar viņa darbības attiecīgajā institūcijā, bauda imunitāti attiecībā uz tiesas procesiem.Protams, uz viņu attiecas visi tie paši noteikumi, kas attiecas uz citiem ES iedzīvotājiem, gadījumā, kad valsts tiesā (civiltiesā vai krimināltiesā) noris tiesas process attiecībā uz privāto dzīvi.

Arī pēc aiziešanas no dienesta ir jāpilda noteiktas saistības. Proti, jāievēro godprātība un diskrētums un nedrīkst uzņemties pienākumus vai veikt profesionālo darbību, kas nebūtu saderīga ar iestādes interesēm (Civildienesta noteikumu 16. panta otrā daļa). Ja plānojam iesaistīties jaunā profesionālajā darbībā divu gadu laikā pēc aiziešanas no dienesta, par to jāinformē Komisija. Ja šī darbība ir saistīta ar darbu, kas veikts pēdējo trīs darba gadu laikā un varētu radīt pretrunas ar Komisijas likumīgajām interesēm, Komisija var aizliegt to veikt vai arī to atļaut, piemērojot vairākus nosacījumus. Bijušajiem augstākā līmeņa ierēdņiem īpaši aizliegts 12 mēnešu laikā pēc aiziešanas no dienesta iesaistīties lobēšanā vai atbalstīšanas darbībā attiecībā uz viņu bijušās iestādes darbiniekiem tādos jautājumos, par kuriem viņi bija atbildīgi pēdējo trīs dienestā pavadīto gadu laikā (Civildienesta noteikumu 16. panta trešā daļa).  Kopš 2014. gada 1. janvāra Komisijai saskaņā ar Civildienesta noteikumu 16. panta ceturto daļu katru gadu jāpublicē informācija par šā pasākuma piemērošanu. Tagad ir pieejams Komisijas pirmais 2015. gada ziņojums (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Uz komisāriem attiecas tie paši noteikumi.Viņiem ir jādeklarē savas intereses un jāievēro īpašs viņu amatam paredzēts rīcības kodekss .

Darbinieku finansiālā atbildība

Saskaņā ar Civildienesta noteikumiem no ierēdņa var prasīt, lai viņš pilnīgi vai daļēji atlīdzina kaitējumu, kas Kopienām nodarīts nopietnu personisku kļūdu dēļ, kuras viņš pieļāvis, īstenojot savus darba uzdevumus.Tādējādi pie finansiālās atbildības var saukt tad, ja personāla darbinieks nav izpildījis juridisku pienākumu, izraisījis nopietnu finansiālu kaitējumu vai ir vainojams tīšā pārkāpumā vai rupjā nolaidībā.Protams, pirms kāda lēmuma pieņemšanas tiek ņemti vērā visi apstākļi.

Drošības pasākumi augstu profesionālo standartu nodrošināšanai

Kādus pasākumus veic attiecībā pret ierēdņiem, kas neievēro šīs standartus?

   Administratīva izmeklēšana un disciplinārās procedūras

Disciplināro sistēmu piemēro tad, kad tīši vai nolaidības dēļ netiek ievēroti Civildienesta noteikumos paredzētie pienākumi.Komisijas izmeklēšanas un disciplīnas birojs (IDOC) vada administratīvo lietu objektīvu izmeklēšanu un sagatavo disciplināru tiesvedību.IDOC izskata visas lietas, kas nav attiecināmas uz Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroju (OLAF) un kuras jau nav šī biroja izmeklēšanā.Administratīvas izmeklēšanas procesiem var sekot disciplināra tiesvedība un līdz ar to finansiāli vai nefinansiāli sodi atbilstoši konstatētajai pārkāpumam.Finansiālie sodi varbūt uz laiku atlikta virzība pa algas līmeņiem, atstādināšana no amata vai pensijas samazinājums.

   Brīdināšanas procedūra

Saskaņā ar Civildienesta noteikumiem ierēdnim ir pienākums informēt Komisiju vai Eiropas Krāpšanas apkarošanas biroju (OLAF) par varbūtējiem Kopienu interesēm kaitējošiem krāpšanas vai korupcijas gadījumiem, kā arī par tiem gadījumiem, kad pieļauta nopietna nolaidība profesionālo pienākumu izpildē.Ierēdnis var informēt arī citas ES institūcijas ar noteikumu, ka viņš rīkojas godprātīgi un OLAF ir pietiekami daudz laika rīcībai.

  Profesionālā nekompetence

Komisijas ierēdņu ikgadējā novērtēšana ļauj novērtēt veikumu, prasmes un uzvedību.Ja kādam no personāla ir grūtības sasniegt vajadzīgo līmeni, viņam ir jāapgūst speciāla papildu mācību programma, atbilstīgi kurai tiek definēti mērķi, kas attiecīgajai personai noteiktā laikā ir jāīsteno.Sliktākajā gadījumā, ja veikums joprojām ir neatbilstīgs, neskatoties uz pieņemtajiem risinājumiem, saskaņā ar Civildienesta noteikumu 51. pantu var sākt procedūru attiecīgās personas atlaišanai vai pazemināšanai amatā.

Commission civil service