Naršymo kelias

Etika ir tinkama elgsena

Kaip dera elgtis Komisijos darbuotojui?

Apskritai iš mūsų tikimasi, kad visada dirbtume objektyviai, nešališkai, Bendrijos interesų ir visuomenės labui.Iš tikrųjų dirbame pagal mūsų profesijai taikomas taisykles.Daugiausia tai įprastiniai tinkamos valstybės tarnautojų elgsenos reikalavimai, o svarbiausia šioms pareigoms tinkamai atlikti yra tarnautojų nepriklausomumas ir atsakomybė visuomenei.Minėtos taisyklės išdėstytos Tarnybos nuostatuose (11–26 a straipsniuose), išsamiose įgyvendinimo taisyklėse ir specialiame elgsenos kodekse.

Ryšiai su visuomene

Atvirumas ir skaidrumas yra pagrindiniai mūsų ryšių su visuomene leitmotyvai.Šioje srityje vykdomų iniciatyvų apžvalgą rasite skyrelyje apie skaidrumą.
Vykdydami šią veiklą turime laikytis nuo 2000 m. spalio mėnesio taikomo Geros administracinės elgsenos kodekso.Šiuo kodeksu nustatoma, kaip turime elgtis su visuomene ir siekiama užtikrinti kokybišką viešosios tarnybos darbą.Atsakyti į laiškus taisyklėse nustatytas 15 darbo dienų terminas.Jei laiškas parašytas kuria nors oficialiąja ES kalba, ja turėtumėme ir atsakyti.

Interesų konfliktai ir išorės veikla

Iš anksto negavę leidimo mes negalime naudotis trečiųjų šalių paslaugomis arba iš jų priimti dovanas.Privalome neturėti jokių interesų su ES institucijomis bendradarbiaujančiose įmonėse arba organizacijose, jei dėl to gali kilti pavojus mūsų savarankiškumui.Bet kokia išorės veikla pirmiausia turi būti patvirtinta.Be to, savo darbdaviui turime pranešti, ar mūsų sutuoktiniai dirba, ir, jei taip, kur.Taip pat reikalaujama darbdaviui pranešti jei savo darbe turime priimti sprendimą, susijusį su asmeniniais interesais, dėl kurių galėtumėme būti šališki.

Turime teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, tinkamai laikydamiesi lojalumo ir nešališkumo principų.Jei ketiname paskelbti su darbu institucijose susijusią informaciją, privalome apie tai iš anksto pranešti savo darbdaviui.Riboto naudojimo informacijos dėl akivaizdžių priežasčių mes negalime atskleisti.Be to, mums suteiktas imunitetas nuo teisinių procedūrų, susijusių su darbu institucijoms.Žinoma, kalbant apie civilinius arba baudžiamuosius procesus nacionaliniuose teismuose, susijusias su privačiu gyvenimu, mums taikomos tos pačios taisyklės, kaip kitiems ES piliečiams.

Net ir išėję iš tarnybos, liekate tam tikru būdu įsipareigoję. Visų pirma, turite elgtis principingai ir diskretiškai ir negalite pradėti eiti su institucijos interesais nesuderinamų pareigų ar imtis profesinės veiklos (Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsnio 2 dalis). Jei planuojate imtis naujos profesinės veiklos dvejų metų nuo išėjimo iš Komisijos tarnybos laikotarpiu, turite jai apie tai pranešti. Jei tai veikla yra susijusi su darbu, kurį atlikote paskutinius trejus tarnybos Komisijoje metus, ir tai galėtų prieštarauti teisėtiems Komisijos interesams, Komisija gali atsisakyti išduoti leidimą tokiai veiklai arba leisti ja užsiimti su tam tikromis sąlygomis. Pirmiausia, vyresniesiems pareigūnams dvylika mėnesių po išėjimo iš tarnybos draudžiama užsiimti lobizmu ar kieno nors rėmimu, kai tokia jų veikla susijusi su buvusios institucijos darbuotojais, dėl dalykų, už kuriuos vyresnieji pareigūnai buvo atsakingi paskutinius trejus savo tarnybos metus (Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsnio 2 dalis). Nuo 2014 m. sausio 1 d. Komisija, laikydamasi Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 16 straipsnio 2 dalies, privalo kiekvienais metais skelbti informaciją apie šios priemonės taikymą. Jau galima susipažinti su pirmąja 2015 m. metine ataskaita (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Komisijos nariams taip pat reikia laikytis numatytų principų:Jie turi pateikti interesų deklaracijas ir laikytis specialaus Komisijos narių tinkamos elgsenos kodekso .

Darbuotojų finansinė atsakomybė

Pagal Tarnybos nuostatus mums gali tekti atlyginti visą dėl sunkaus nusižengimo, susijusio su mūsų pareigų vykdymu, Bendrijų patirtą žalą arba jos dalį.Todėl finansinę atsakomybę gali tekti prisiimti, jei darbuotojas nesilaikė teisinio įsipareigojimo, padarė finansinės žalos sąmoningai nusižengdamas arba dėl didelio aplaidumo.Žinoma, prieš priimant bet kokį sprendimą atsižvelgiama į visas susijusias aplinkybes.

Apsaugos priemonės aukštiems profesiniams standartams užtikrinti

Kas atsitinka, jei kas nors neatitinka reikalaujamų aukštų standartų?

  • Administraciniai tyrimai ir drausminės procedūros

    Drausminės priemonės taikomos, jei tiek tyčia, tiek dėl aplaidumo nesilaikoma Tarnybos nuostatuose numatytų įsipareigojimų.Komisijos tyrimų ir drausmės biuras (IDOC) vykdo nešališkus administracinius tyrimus ir rengia drausmines procedūras.IDOC sprendžia visus klausimus, kurių netiria Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.Atlikus administracinius tyrimus galiausiai gali tekti pradėti drausmines procedūras.Gali būti taikomos įvairios atitinkamam nusižengimui proporcingos finansinės ir nefinansinės nuobaudos.Gali būti taikomos šios finansinės nuobaudos:atidedamas perkėlimas į aukštesnę atlyginimo pakopą, darbuotojas pašalinamas iš pareigų arba sumažinama jo pensija.

  • Informavimas apie padarytus pažeidimus

    Pagal naujuosius Tarnybos nuostatus esame pagal pareigas saistomi įpareigojimo pranešti Komisijai arba tiesiogiai Kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) apie galimus sukčiavimo ar korupcijos atvejus, kenkiančius Bendrijų interesams, arba apie rimtus profesinių įsipareigojimų nesilaikymo atvejus.Galime apie tai pranešti ir asmenims, nedirbantiems Komisijoje, kitų Europos institucijų darbuotojams su sąlyga, kad veikiame sąžiningai ir suteikiame OLAF pakankamai laiko imtis veiksmų.

  • Profesinis nekompetentingumas

    Komisija atlieka metinį darbuotojų laimėjimų, įgūdžių ir elgsenos vertinimą.Jei darbuotojui sunku laikytis reikalaujamų standartų, jis turėtų vykdyti specialią programą, pagal kurią per tam tikrą laiką reikia pasiekti konkrečius tikslus.Blogiausiu atveju, jei pastangos ištaisyti padėtį nepadeda ir pareigos toliau atliekamos netinkamai, pagal Tarnybos nuostatų 51 straipsnį gali būti pradėta atleidimo iš tarnybos arba pareigų pažeminimo procedūra.

 

Commission civil service