Navigációs útvonal

Szakmai etika

Milyen magatartás várható el a bizottsági alkalmazottaktól?

Általánosságban elmondható, hogy munkánk során mindenkor tárgyilagosan és részrehajlás nélkül, a Közösség és a polgárok érdekeit szem előtt tartva kell eljárnunk.A gyakorlati életben a szakmai tevékenységünket irányító szabályok által biztosított keretek között látjuk el feladatainkat.E szabályok többségét azok a józan ész diktálta viselkedési normák jelentik, melyek tisztelete elvárható a köztisztviselőktől, hiszen a közszolgálat tagjaiként feladataikat csak akkor tudják megfelelően ellátni, ha függetlenségüket megőrzik és közösség iránti felelősségüknek mindig tudatában vannak.A kérdéses előírásokat a személyzeti szabályzat (11–26a. cikk), a részletes végrehajtási szabályok gyűjteménye, valamint a vonatkozó magatartási kódex tartalmazza.

Kapcsolattartás az európai polgárokkal

A polgárokkal kialakított kapcsolataink esetében a nyitottság és az átláthatóság elvét követjük. Ezen a téren tett kezdeményezéseinket az átláthatóság kérdésével foglalkozó weboldal ismerteti. Munkánk során tiszteletben kell tartanunk a helyes hivatali magatartásra vonatkozó szabályzatban foglaltakat. A szabályzat 2000 októberében lépett hatályba. A szabálygyűjtemény meghatározza, milyen magatartást kell tanúsítanunk a polgárokkal szemben. Célja, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat tudjunk biztosítani részükre.A szabályok értelmében az európai polgároktól beérkező megkeresésekre 15 munkanapon belül választ kell adnunk. Válaszunkat a levélíró anyanyelvén kell megfogalmaznunk, amennyiben ez egyike az Európai Unió hivatalos nyelveinek.

Összeférhetetlenség és külső tevékenységek

A Bizottság alkalmazottaiként csak előzetes engedély birtokában fogadhatunk el szívességeket vagy ajándékokat külső személyektől vagy szervezetektől.Nem lehet érdekeltségünk egyetlen olyan vállalkozásban vagy szervezetben sem, mely kapcsolatban áll az Európai Unió intézményeivel, ha ez veszélyeztetheti függetlenségünket.Mindennemű külső tevékenységet engedélyeztetnünk kell, és tájékoztatnunk kell munkaadónkat arról, dolgozik-e, s – amennyiben igen – kinek az alkalmazásában áll házastársunk.Ezenfelül arról is be kell számolnunk, ha szakmai tevékenységünk során olyan ügyben kell döntést hoznunk, melyben személyes érdekeink elhomályosíthatják pártatlanságunkat.

Szólásszabadsághoz való jogunkat gyakorolhatjuk, ám eközben kellő lojalitást és pártatlanságot kell tanúsítanunk.Ha olyan anyagot kívánunk közzétenni, amely az intézmények munkájával kapcsolatos, hivatali kötelességünk erről munkaadónkat előre tájékoztatnunk,és nyilvánvaló okokból kifolyólag nem hozhatunk nyilvánosságra korlátozott terjesztésű információkat. Uniós intézményeknél végzett munkánkkal kapcsolatban jogi immunitást élvezünk.A nemzeti bíróságokon indított (polgári vagy büntetőjogi), bennünket magánszemélyként érintő eljárások esetében ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk is, mint a többi európai polgárra.

Bizonyos kötelezettségeink szolgálati jogviszonyunk megszűnését követően is fennmaradnak. Tisztességes és körültekintő magatartást kell tanúsítanunk, és nem vállalhatunk semmilyen olyan kötelezettséget vagy szakmai feladatot, amely összeférhetetlen az intézmény érdekeivel (a személyzeti szabályzat 16. cikkének (2) bekezdése szerint). Ha a szolgálati jogviszonyunk megszűnését követő két évben új keresőtevékenységbe kívánunk kezdeni, erről tájékoztatnunk kell a Bizottságot. Amennyiben az említett tevékenység kapcsolódik a szolgálati időnk utolsó három évében végzett munkánkhoz, a Bizottság megtilthatja nekünk e tevékenység gyakorlását, vagy jóváhagyását feltételekhez kötheti. A vezető tisztviselőknek kifejezetten megtiltja, hogy a szolgálati jogviszonyuk megszűnését követő 12 hónapban lobbitevékenységet vagy tanácsadást folytassanak korábbi intézményük személyzetével kapcsolatban olyan ügyek tekintetében, amelyek szolgálati idejük utolsó három éve során a felelősségük alá tartoztak (a személyzeti szabályzat 16. cikkének (3) bekezdése szerint).  A Bizottság – a személyzeti szabályzat 16. cikke (4) bekezdésének megfelelően – 2014. január 1-je óta köteles évente információkat közzétenni a fenti intézkedés alkalmazásáról. A Bizottság első, 2015. évi éves jelentése már elérhető (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

A biztosok sem állnak a szabályok felett: érdekeltségi nyilatkozatot kell kitölteniük, tevékenységüket pedig az Európai Bizottság tagjaira nézve kötelező magatartási kódex szabályozza.

Az alkalmazottak pénzügyi felelőssége

A személyzeti szabályzat értelmében a bizottsági alkalmazottaktól megkövetelhető, hogy amennyiben feladataik ellátása során súlyos kötelességszegést követnek el, teljesen vagy részben megtérítsék a Közösségnek okozott kárt.Így tehát pénzügyi felelősséget lehet megállapítani azokban az esetekben, amikor az alkalmazottak valamelyike nem tesz eleget jogi kötelezettségeinek, pénzügyi kárt okoz, illetve szándékos kötelességszegést vagy súlyos gondatlanságot követ el.Természetesen ilyen ügyekben az illetékesek csak a körülmények teljes ismeretében hoznak döntést.

A magas szakmai színvonal biztosítékai

Milyen eljárásokat lehet segítségül hívni abban az esetben, ha valamelyik alkalmazott tevékenysége nem felel meg a szakmai követelményeknek?

 • Közigazgatási vizsgálat és fegyelmi eljárás

  A fegyelmi rendszer hivatott azokkal az esetekkel foglalkozni, amikor a bizottsági alkalmazottak szándékosan vagy gondatlanságból nem tesznek eleget a személyzeti szabályzatban megfogalmazott kötelezettségeiknek.A pártatlan közigazgatási vizsgálatok lefolytatása és a fegyelmi eljárások előkészítése a Bizottság Vizsgálati és Fegyelmi Hivatalának feladata.Ugyancsak ez a hivatal foglalkozik mindazokkal az ügyekkel, amelyeket még nem kezdett kivizsgálni az OLAF, az Európai Csalás Elleni Hivatal, illetve amelyek kívül esnek annak hatáskörén.A közigazgatási vizsgálat kimenetelének függvényében fegyelmi eljárás indítható,a fegyelmi eljárás végén pedig a kötelességszegéssel arányos pénzügyi vagy más jellegű szankció szabható ki.A lehetséges pénzügyi szankciók közé tartozik többek között a magasabb fizetési fokozatba történő előresorolás késleltetése, a beosztásból történő felmentés, illetve a nyugdíj összegének csökkentése.

 • Belső visszaélés-jelentés (whistleblowing)

  Az új szervezeti szabályzat értelmében a bizottsági alkalmazottak hivatali kötelessége, hogy – vagy a Bizottságon belül vagy közvetlenül az OLAF munkatársainak – jelentsék, ha súlyos szakmai kötelességszegést tapasztalnak, vagy ha a Közösség érdekeit hátrányosan érintő illegális tevékenységet, pl. csalást vagy korrupciót vélelmeznek.A kérdéses eseteket az alkalmazottak a Bizottságon kívül más európai intézményeknek is jelenthetik, amennyiben jóhiszeműen járnak el, és kellő időt biztosítanak az OLAF számára ahhoz, hogy a hivatal bejelentésükre reagáljon.

 • Szakmai alkalmatlanság

  A Bizottság minden évben értékeli alkalmazottai teljesítményét, képességeit és magatartását.Ha az alkalmazottak valamelyike számára nehéznek bizonyul az előírt követelmények teljesítése, az intézmény elvárja, hogy az érintett munkatárs a helyzet orvoslása érdekében felkészítő programban vegyen részt, melynek során megadott időkereteken belül konkrét célokat kell teljesítenie.A legrosszabb esetben, vagyis ha a felhasználható eszközök mindegyike kudarcot vallott, és az illető továbbra sem tudja munkáját megfelelő színvonalon ellátni, a személyzeti szabályzat 51. cikkével összhangban kezdeményezni lehet a kérdéses alkalmazott elbocsátását, illetve visszaminősítését.

   
Commission civil service