Navigointipolku

Etiikka ja toimintatavat

Miten komission henkilöstön odotetaan toimivan

Komission virkamiesten on työssään aina toimittava objektiivisesti ja puolueettomasti sekä  EU:n edun  ja yleisen edun mukaisesti.Käytännössä virkamiesten työtä säätelevät monet eri säännöt.Niihin kuuluu erilaisia perusluonteisia toimintanormeja, joita virkamiesten edellytetään noudattavan, jotta he voivat täyttää velvollisuutensa riippumattomasti ja vastuuntuntoisesti.  Kyseiset säännöt sisältyvät henkilöstösääntöihin (11–26b artiklaan), yksityiskohtaisiin täytäntöönpanosääntöihin ja erityisiin menettelysääntöihin.

Suhteet kansalaisiin

Työn ulkopuolinen toiminta ja eturistiriidat

 

Komission virkamiehet eivät saa ottaa vastaan palveluksia tai lahjoja ulkopuolisilta ilman ennakkolupaa.Heillä ei saa olla sitoumuksia yrityksiin tai organisaatioihin, joilla on yhteyksiä EU:n toimielimiin, jos ne  voivat vaarantaa heidän riippumattomuutensa.Toiminnalle komission ulkopuolella on ensin saatava hyväksyntä, ja myös puolison työsuhteesta on ilmoitettava komissiolle.Virkamiesten on myös ilmoitettava työnantajalle, jos he joutuvat työtehtävissään päättämään asiasta, jossa heillä on omaa intressiä, joka voi heikentää puolueettomuutta.

Virkamiehillä on sananvapaus, mutta heidän on noudatettava lojaaliuden ja puolueettomuuden periaatteita.Jos aikomuksena on julkaista jotakin EU:n toimielinten toimintaan liittyvää, siitä on ensin ilmoitettava työnantajalle.Selvää myös on, että virkamiehet eivät saa levittää luottamuksellisia tietoja ja että heillä on oikeus koskemattomuuteen oikeustoimissa, jotka koskevat heidän työtään EU:n toimielimissä.Jos kyseessä on yksityiselämään liittyvä oikeudenkäynti kansallisessa tuomioistuimessa (yksityis- tai rikosoikeudellisissa asioissa), virkamiehiä koskevat samat säännöt kuin muitakin EU-kansalaisia.

Komission virkamiehellä on palvelussuhteensa päätyttyä edelleen tiettyjä velvollisuuksia. Hänen on "noudatettava kunniallisuutta ja pidättyvyyttä". Tämä tarkoittaa sitä, että hän ei saa ottaa vastaan tehtäviä, jotka eivät sovi yhteen komission edun kanssa, eikä myöskään harjoittaa tällaista ammattitoimintaa (henkilöstösääntöjen 16 artiklan toinen kohta).

Jos virkamies haluaa alkaa harjoittaa uutta ammattitoimintaa kahden vuoden kuluessa palvelussuhteensa päättymisestä, hänen on ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos uusi tehtävä liittyy työhön, jota virkamies on tehnyt palvelussuhteensa viimeisten kolmen vuoden aikana, ja jos on vaarana, että se on komission etujen vastainen, komissio voi joko kieltää virkamiestä ottamasta vastaan tehtävää tai asettaa ehtoja sen vastaanottamiselle.

Korkeita virkamiehiä kielletään erikseen harjoittamasta palvelussuhteensa päättymistä seuraavien 12 kuukauden aikana edunvalvontaa. He eivät saa edistää entisen toimielimensä henkilöstön keskuudessa asioita, joista he vastasivat palvelussuhteensa viimeisten kolmen vuoden aikana (henkilöstösääntöjen 16 artiklan kolmas kohta).

Henkilöstösääntöjen 16 artiklan neljännen kohdan mukaan komission on 1. tammikuuta 2014 lähtien julkaistava vuosittain tiedot korkeita virkamiehiä koskevan rajoituksen soveltamisesta. Ensimmäinen vuosiraportti (vuodelta 2015) on nyt saatavilla (EN ) (DE ) (FR ).

<

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Nämä periaatteet koskevat myös komissaareja: heidän on ilmoitettava taloudellisista kytköksistään ja heitä sitovat komissaarien omat toimintasäännöt .

Henkilöstön taloudellinen vastuu

Henkilöstösäännöissä määrätään, että komission virkamies voi joutua korvaamaan kokonaan tai osittain sellaisen EU:lle koituneen vahingon, joka on aiheutunut hänen työtehtävissään tekemästään vakavasta virheestä. Taloudelliseen vastuuseen voidaan vedota, jos työntekijä on rikkonut lakisääteistä velvoitettaan, aiheuttanut taloudellista vahinkoa tai syyllistynyt tahalliseen väärinkäytökseen tai vakavaan laiminlyöntiin. Olosuhteet otetaan tietenkin huomioon ennen päätöksen tekemistä.

Toiminnan korkean laadun varmistaminen

Mitä keinoja komissiolla on käytettävissään, jos toimintavaatimuksia ei noudateta?

 • Hallinnolliset tutkimukset ja kurinpitomenettelyt

  Kurinpitomenettelyä sovelletaan, jos henkilöstösäännöissä määriteltyjä vaatimuksia ei noudateta joko tarkoituksellisesti tai laiminlyönnin vuoksi. Komission tutkinta- ja kurinpitotoimisto (IDOC) suorittaa puolueettomia hallinnollisia tutkimuksia ja valmistelee kurinpitomenettelyjä. IDOC tutkii muita kuin Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimusten piiriin kuuluvia asioita. Viime kädessä hallinnolliset tutkimukset voivat johtaa kurinpitomenettelyjen aloittamiseen. Ne voivat johtaa taloudellisiin tai muihin rangaistuksiin riippuen siitä, minkä suuruusluokan väärinkäytös on kyseessä. Taloudellisia rangaistuksia voi olla ylempään palkkatasoon siirron lykkääminen, tehtävästä poistaminen tai eläkkeen pienentäminen.

 • Ilmiantaminen

  Uusien henkilöstösääntöjen mukaan virkamiehen on ilmoitettava mahdollisesta EU:n etua vahingoittavasta petoksesta tai korruptiosta ja virkavelvollisuuksien vakavasta laiminlyönnistä joko komissiolle tai suoraan OLAFille.Asiasta voi myös ilmoittaa muille EU:n toimielimille edellyttäen, että toimitaan vilpittömästi ja että OLAFille on ensin jätetty kohtuullinen reagointiaika.

 • Epäpätevyys

  Komission vuotuisessa arviointimenettelyssä tarkastellaan saavutuksia, taitoja ja käytöstä.Jos virkamies ei täytä hänelle asetettuja vaatimuksia, hänen on noudatettava ohjelmaa, joka sisältää tiettynä aikana täytettäviä erityistavoitteita.Jos tilanne ei korjaannu useidenkaan yritysten jälkeen, virkamies voidaan henkilöstösääntöjen 51 artiklan mukaan irtisanoa tai hänen palkkaluokkaansa voidaan alentaa.

   
Commission civil service