Navigatsioonitee

Kutse-eetika ja ametialane käitumine

Millist ametialast käitumist komisjoni töötajatelt oodatakse?

Töötamise ajal oodatakse meilt objektiivset ja erapooletut käitumist ELi huvides ning avalikkuse heaks.Meie tööelu on reguleeritud eeskirjade raamistikuga.Need hõlmavad kaine mõistuse kohaseid käitumisnorme, mille järgimist oodatakse ametnikelt, kelle erapooletus ning vastutustunne on tööülesannete täitmisel fundamentaalse tähendusega.Kõnealused eeskirjad on sätestatud personalieeskirjades (artiklid 11–26a), üksikasjalikes rakenduseeskirjades ning käitumisjuhendis.

Suhtlemine avalikkusega

Avatus ja läbipaistvus on avalikkusega suhtlemisel suunavad põhimõtted.Selle valdkonna algatustest räägitakse pikemalt läbipaistvuse rubriigis.
Peame tööülesandeid täites järgima hea haldustava eeskirju, mis kehtestati 2000. aasta oktoobris.Kõnealuste eeskirjadega määratakse kindlaks meie suhtlemine avalikkusega ning püütakse tagada kõrgetasemelisi avalikke teenuseid.Eeskirjade kohaselt tuleb kodanikelt saadud kirjadele vastata 15 tööpäeva jooksul.Meie vastused peaksid olema koostatud saadud kirja keeles, kui see on üks Euroopa Liidu ametlikest keeltest.

Huvide konflikt ja komisjoniväline tegevus

Meil ei ole lubatud võtta kolmandatelt isikutelt eelneva loata vastu kingitusi.Meil ei tohi olla finantshuve nendes äriühingutes või organisatsioonides, kes teevad kooostööd ELi institutsioonidega, kui see võib seada ohtu meie erapooletuse.Igasuguse teenistusvälise tegevuse peab meie tööandja eelnevalt heaks kiitma ning me peame ka teatama, kas ja kus abikaasa töötab.Meil palutakse teatada nendest küsimustest, milles meil on otseselt või kaudselt meie sõltumatust kahjustada võivad isiklikud huvid,.

 Lojaalsus- ja erapooletuspõhimõtteid nõuetekohaselt arvesse võttes on meil õigus sõnavabadusele.Kui me kavatseme avaldada teoseid, milles käsitletakse institutsioone, oleme kohustatud tööandjat sellest eelnevalt teavitama.Meil ei ole lubatud anda piiratud kasutamiseks mõeldud teavet ning seoses meie tööga institutsioonides kehtib meie puhul kohtulik puutumatus.Riiklikes kohtutes algatatud eraolu käsitlevate menetluste puhul (tsiviil- või kriminaalmenetlused) järgime koos kõigi ELi kodanikega samu eeskirju.

Meil on teatavad kohustused ka pärast teenistusest lahkumist. Eelkõige peame käituma ausameelselt ja diskreetselt ning me ei või täita ülesandeid ega tegeleda kutsealase tegevusega, kui see on vastuolus institutsiooni huvidega (personalieeskirjade artikli 16 lõige 2). Kui meil on kavas kahe aasta jooksul pärast teenistusest lahkumist hakata tegelema kutsealase tegevusega, tuleb meil sellest teatada komisjonile. Kui kõnealune tegevus on seotud viimasel kolmel aastal teenistuses tehtud tööga ja võib tekitada konflikti komisjoni õigustatud huvidega, võib komisjon meil kas keelata sellega tegeleda või anda selleks oma nõusoleku, kui täidetud on teatavad tingimused. Kõrgematel ametnikel on 12 kuu jooksul pärast teenistusest lahkumist otsesõnu keelatud tegeleda oma endise institutsiooni töötajatele suunatud lobi- ja nõustamistegevusega küsimustes, mille eest nad olid vastutavad viimasel kolmel teenistusaastal (personalieeskirjade artikli 16 lõige 3). Vastavalt personalieeskirjade artikli 16 lõikele 4 avaldab komisjon alates 1. jaanuarist 2014 igal aastal teabe kõnealuse meetme kohaldamise kohta. Nüüd on kättesaadav esimene selline aastaaruanne, milles käsitletakse 2015. aastat (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Volinikud peavad järgima samalaadseid põhimõtteid: nad peavad deklareerima oma huvid ning järgima volinikele kehtestatud tegevusjuhendit .

Töötajate rahaline vastutus

Personalieeskirjades on sätestatud, ametnikult võib nõuda, et ta hüvitaks tervikuna või osaliselt ühenduste kahju, mis tuleneb seoses tema kohustuste täitmisega toimunud tõsisest üleastumisest.Rahalist vastutust rakendatakse juhul, kui töötaja on rikkunud juriidilist kohustust, põhjustanud finantskahju või on sihilikult halvasti käitunud või süüdi tõsises rikkumises.Loomulikult võetakse enne otsuse tegemist kõiki asjaolusid arvesse.

Kaitsemeetmed: rangete ametialaste nõuete tagamine

Milline menetlus on kehtestatud juhuks, kui mõni töötaja ei järgi neid standardeid?

 • Haldusjuurdlused ja distsiplinaarmenetlused

  Distsiplinaarmenetlust kohaldatakse personalieeskirjadega ettenähtud kohustuste mis tahes täitmata jätmise suhtes, on see siis tekkinud tahtlikult või hooletuse tõttu.Komisjoni juurdlus- ja distsiplinaaramet (IDOC) teostab erapooletuid haldusjuurdlusi ja valmistab ette distsiplinaarmenetlusi.IDOC tegeleb kõigi küsimustega, mis ei kuulu Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) pädevusvaldkonda või mida viimane ei ole veel uurinud.Haldusjuurdluse tulemusena võidakse avada distsiplinaarmenetlus,mille järelduste põhjal võidakse väärkäitumise puhul kohaldada mitmeid rahalisi või muid karistusi.Rahalised karistused võivad tähendada kõrgemale palgaastmele edutamise edasilükkamist, ametikohalt eemaldamist või pensioni vähendamist.

 • Väärkäitumisest teatamine

  Uute personalieeskirjade kohaselt oleme kohustatud teatama võimalikust pettusest või korruptsioonist, mis kahjustab ühenduse huve, või ametialaste kohustuste tõsisest täitmata jätmisest kas komisjonile või otse Pettustevastasele Ametile (OLAF).Võime teavet edastada ka muudele Euroopa institutsioonidele tingimusel, et teeme seda heast tahtest lähtudes ning anname OLAFile piisavalt aega reageerimiseks.

 • Ametialane ebakompetentsus

  Euroopa Komisjoni personali iga-aastase hindamissüsteemiga kontrollitakse saavutusi, oskuseid ning käitumist.Kui töötajal on raskusi vajalike normide järgimisel, oodatakse temalt sellisele koolitusele minemist, kus õpitakse teataval ajavahemikul saavutama püstitatud eesmärke.Halvimal juhul, kui pärast jõupingutusi on ikka veel tegemist ebakompetentsusega, võidakse personalieeskirjade artikli 51 kohaselt algatada vallandamis- või palgaastme alandamismenetlus.

   
Commission civil service