Διαδρομή πλοήγησης

Δεοντολογία και συμπεριφορά

Πώς συμπεριφέρεται το προσωπικό της Επιτροπής;

Είμαστε γενικά υποχρεωμένοι να ενεργούμε πάντοτε αντικειμενικά και αμερόληπτα εξυπηρετώντας το συμφέρον της Κοινότητας και το δημόσιο συμφέρον. Στην πράξη η επαγγελματική μας ζωή διέπεται από ορισμένους κανόνες δεοντολογίας και πρότυπα συμπεριφοράς που εύλογα αναμένει κανείς από δημόσιους υπαλλήλους των οποίων η ανεξαρτησία και η αίσθηση της δημόσιας ευθύνης είναι θεμελιώδεις για την ορθή άσκηση των καθηκόντων τους. Οι κανόνες αυτοί περιέχονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης (άρθρα 11 έως 26α), σε λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής και σε έναν συγκεκριμένο κώδικα συμπεριφοράς.

Σχέσεις με το κοινό

Η ευρύτητα πνεύματος και η διαφάνεια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μας με το κοινό. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί στον τομέα αυτό περιγράφονται στο τμήμα που αφορά τη διαφάνεια.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων μας οφείλουμε να σεβόμαστε τον κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς, ο οποίος ισχύει από τον Οκτώβριο 2002. Ο κώδικας αυτός καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε με το κοινό, και αποσκοπεί στη διασφάλιση παροχής υψηλού επιπέδου δημόσιων υπηρεσιών. Τάσσει προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών για την απάντηση σε ερωτήματα που υποβάλλει το κοινό. Οι απαντήσεις μας πρέπει να δίνονται στη γλώσσα του ενδιαφερομένου, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Συγκρούσεις συμφερόντων και εξωτερικές δραστηριότητες

Απαγορεύεται να δεχόμαστε εξυπηρετήσεις ή δώρα από τρίτους χωρίς να έχουμε προηγουμένως λάβει σχετική άδεια. Δεν επιτρέπεται να διατηρούμε συμφέροντα σε οποιουδήποτε είδους επιχειρήσεις ή οργανισμούς που έχουν συναλλαγές με τα όργανα της ΕΕ, εάν αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία μας. Οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητά μας πρέπει πρώτα να εγκριθεί και οφείλουμε να ενημερώσουμε τον εργοδότη μας εάν και πώς απασχολείται η/ο σύζυγός μας. Είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε τον εργοδότη μας εάν κατά την άσκηση των καθηκόντων μας πρέπει να λάβουμε αποφάσεις που έρχονται σε σύγκρουση με το προσωπικό μας συμφέρον και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αμεροληψία μας.

Έχουμε το δικαίωμα να εκφραζόμαστε ελεύθερα, σεβόμενοι τις αρχές της νομιμότητας και της αμεροληψίας. Εάν έχουμε την πρόθεση να δημοσιεύσουμε ο,τιδήποτε έχει σχέση με το έργο των θεσμικών οργάνων, οφείλουμε να ενημερώσουμε εκ των προτέρων τον εργοδότη μας. Ταυτόχρονα, και για προφανείς λόγους, δεν μπορούμε να διαδίδουμε εμπιστευτικές πληροφορίες και χαίρουμε ασυλίας όταν πρόκειται για δικαστικές διαδικασίες σχετικές με την εργασία μας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Όταν βεβαίως πρόκειται για δικαστικές διαδικασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων (αστικών ή ποινικών) που αφορούν την ιδιωτική μας ζωή υποκείμεθα στους νόμους που ισχύουν για όλους τους πολίτες της ΕΕ.

Μετά τη λήξη των καθηκόντων μας, εξακολουθούμε να έχουμε ορισμένες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, έχουμε την υποχρέωση να συμπεριφερόμαστε με εντιμότητα και διακριτικότητα και δεν μπορούμε να αναλάβουμε καθήκοντα ή επαγγελματικές υποχρεώσεις που είναι ασυμβίβαστες με τα συμφέροντα του οργάνου (άρθρο 16 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης). Αν σκοπεύουμε να ασκήσουμε επαγγελματική δραστηριότητα εντός δύο ετών από την λήξη των καθηκόντων μας, πρέπει να ενημερώσουμε την Επιτροπή. Αν η δραστηριότητα αυτή συνδέεται με την πραγματοποιηθείσα εργασία κατά τα τρία τελευταία έτη της υπηρεσίας και αν ενδέχεται να είναι ασυμβίβαστη με τα νόμιμα συμφέροντα της Επιτροπής, η Επιτροπή μπορεί να την απαγορεύσει ή να την εγκρίνει υπό ορισμένους όρους. Οι ανώτατοι υπάλληλοι απαγορεύεται ρητά, τους δώδεκα μήνες μετά τη λήξη των καθηκόντων, να ασκούν δραστηριότητες εκπροσώπησης συμφερόντων ή υπεράσπισης έναντι του προσωπικού του οργάνου στο οποίο εργάζονταν προηγουμένως, για θέματα για τα οποία ήταν υπεύθυνοι κατά τα τρία τελευταία έτη της υπηρεσία τους (άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης).  Από την 1 Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, οφείλει να δημοσιεύει στοιχεία κάθε χρόνο σχετικά με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου. Η πρώτη ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2015, είναι πλέον διαθέσιμη (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Οι Επίτροποι υπόκεινται στις ίδιες αρχές: οφείλουν να δηλώνουν τα συμφέροντά τους και να τηρούν τον ειδικό κώδικα συμπεριφοράς των Επιτρόπων.

Δημοσιονομική ευθύνη των υπαλλήλων

Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης ορίζει ότι μπορεί να μας ζητηθεί να καλύψουμε εν όλω ή εν μέρει κάθε ζημία που ενδέχεται να υποστούν οι Κοινότητες λόγω σοβαρού παραπτώματος κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων μας. Επίκληση της δημοσιονομικής ευθύνης μπορεί να γίνει όταν κάποιος υπάλληλος παραβιάσει νομική υποχρέωση, προκαλέσει οικονομική ζημία και είναι ένοχος για εκ προθέσεως παράπτωμα ή για βαρεία αμέλεια. Βεβαίως, λαμβάνονται υπόψη όλες οι συντρέχουσες συνθήκες προτού εκδοθεί η απόφαση.

Εξασφάλιση υψηλού επαγγελματισμού

Ποιοι μηχανισμοί τίθενται σε λειτουργία αν κάποιος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του;

 • Διοικητικές έρευνες και πειθαρχικές διαδικασίες

  Ο πειθαρχικός μηχανισμός τίθεται σε λειτουργία σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης, εκ προθέσεως ή εξ αμελείας. Η υπηρεσία ερευνών και πειθαρχικών κυρώσεων (IDOC), διενεργει αμερόληπτες διοικητικές έρευνες και προετοιμάζει την πειθαρχική διαδικασία. Η IDOC ασχολείται με όλα τα θέματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF) ή έχουν ήδη διερευνηθεί από αυτήν. Οι διοικητικές έρευνες μπορεί να οδηγήσουν στην έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας η οποία μπορεί να καταλήξει σε οικονομικές ή μη οικονομικές κυρώσεις ανάλογα με το σχετικό παράπτωμα. Μεταξύ των οικονομικών κυρώσεων που επιβάλλονται συγκαταλέγονται η καθυστέρηση στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας, η απομάκρυνση από τη συγκεκριμένη θέση ή η μείωση της σύνταξης.

 • Καταγγελία δυσλειτουργιών

  Με βάση το νέο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγέλλουμε στην ιεραρχία της Επιτροπής ή απευθείας στην OLAF κάθε περίπτωση απάτης ή διαφθοράς που βλάπτει τα συμφέροντα των Κοινοτήτων ή κάθε σοβαρή αθέτηση των επαγγελματικών υποχρεώσεων. Μπορούμε επίσης να καταγγέλλουμε το πρόβλημα και εκτός της Επιτροπής στα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπό τον όρο ότι ενεργούμε με καλή πίστη και παρέχουμε στην OLAF τον αναγκαίο χρόνο να ενεργήσει.

 • Επαγγελματική ανεπάρκεια

  Κατά την ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού που πραγματοποιεί η Επιτροπή εξετάζεται το έργο, τα προσόντα και η συμπεριφορά των υπαλλήλων. Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, οφείλει να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διορθωτικής κατάρτισης και να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Στη χειρότερη περίπτωση, όταν οι κακές επιδόσεις του υπαλλήλου συνεχίζονται και μετά τις προσπάθειες για βελτίωση της κατάστασης, μπορεί να κινηθεί διαδικασία απόλυσης ή μείωσης του βαθμού σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης.

   

 

Commission civil service