Sti

Fagetisk adfærd

Hvilken adfærd kan du forvente af Kommissionens ansatte?

Generelt forventes vi til hver en tid at handle objektivt og upartisk i EU's og offentlighedens interesse.I praksis arbejder vi efter et sæt regler, der styrer vores faglige adfærd. Der er blandt andet tale om standarder for adfærd, der er baseret på almindelig sund fornuft, og som forventes af offentlige embedsmænd, hvis uafhængighed og ansvarsfølelse er afgørende for, at de kan udføre deres arbejde korrekt. Disse regler kan findes i personalevedtægten (artikel 11 til 26a), detaljerede gennemførelsesbestemmelser og en specifik adfærdskodeks.

Forbindelser med offentligheden

Åbenhed og gennemsigtighed er de ledende principper for forbindelserne med offentligheden. Du kan se en oversigt over de initiativer, der er taget på dette område i afsnittet om åbenhed.
Ved gennemførelsen af vores aktiviteter skal vi overholde den administrative adfærdskodeks, der blev indført i oktober 2000. Denne kodeks styrer specifikt vores forbindelser med offentligheden og søger at sikre en offentlig service af høj kvalitet. Blandt reglerne kan nævnes en frist på 15 arbejdsdage for besvarelse af henvendelser fra borgerne. Vores svar skal afgives på den pågældendes sprog, hvis det er et af EU's officielle sprog.

Interessekonflikter og eksterne aktiviteter

Vi må ikke modtage tjenester eller gaver fra tredjemand uden forudgående tilladelse. Vi må ikke have en interesse i virksomheder eller organisationer, som har kontakt med EU-institutionerne, hvis det kan true vores uafhængighed. Alle eksterne aktiviteter skal først godkendes, og vi skal desuden fortælle vores arbejdsgiver, hvorvidt og hvordan vores ægtefælle er beskæftiget. Vi skal også underrette vores arbejdsgiver, hvis vi som led i arbejdet skal tage stilling til en sag, hvor vi har en personlig interesse, der kan påvirke vores upartiskhed.

Vi har ytringsfrihed, men skal overholde principperne om loyalitet og upartiskhed. Hvis vi vil offentliggøre noget, der vedrører institutionernes arbejde, er vi forpligtet til at underrette vores arbejdsgiver på forhånd. Samtidig må vi naturligvis ikke afgive fortrolige oplysninger, og vi er immune i retssager vedrørende vores arbejde for institutionerne. Når det gælder sager ved de nationale domstole (civil- eller strafferetlige), er vi naturligvis underlagte de samme regler som alle andre borgere i EU.

Vi er stadig underlagt visse forpligtelser, efter at vi er udtrådt af tjenesten. Vi er især forpligtet til at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed og må ikke udføre noget hverv eller nogen erhvervsvirksomhed, som risikerer at være i modstrid med institutionens interesser (jf. artikel 16, stk. 2, i personalevedtægten). Vi skal informere Kommissionen, hvis vi påtænker at udøve en ny erhvervsvirksomhed inden for to år efter at være udtrådt af tjenesten. Hvis vores virksomhed har forbindelse med det arbejde, vi har udført i de tre sidste tjenesteår, og risikerer at være i modstrid med Kommissionens legitime interesser, kan Kommissionen forbyde os at udføre den eller stille betingelser herfor. Det forbydes principielt seniormanagere i en periode på 12 måneder efter at være udtrådt af tjenesten at udøve lobbyisme over for personale i deres tidligere institution på områder, som de har haft ansvar for i løbet af de sidste tre tjenesteår (jf. artikel 16, stk. 3, i personalevedtægten).  Kommissionen har siden den 1. januar 2014 årligt offentliggjort oplysninger om gennemførelsen af denne foranstaltning, i henhold til artikel 16, stk. 4 i personalevedtægten. Kommissionens første årlige rapport for 2015 er nu tilgængelig (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Kommissærerne er ikke hævet over disse principper. De skal indgive en erklæring om deres interesser og er bundet af en særlig adfærdskodeks for Kommissærer.

De ansattes økonomiske ansvar

I henhold til personalevedtægten skal vi helt eller delvis erstatte tab, som påføres EU som følge af grove personlige fejl ved udøvelsen af eller i forbindelse med vores hverv. En ansat kan således blive gjort økonomisk ansvarlig, når vedkommende har overtrådt en juridisk forpligtelse, forvoldt økonomisk skade og er skyldig i en forsætlig fejl eller grov uagtsomhed. Der tages naturligvis hensyn til alle relevante omstændigheder, inden der træffes en afgørelse.

Beskyttelsesforanstaltninger for at sikre høje, professionelle standarder

Hvad sker der, hvis nogen ikke lever op til standarderne?

 • Administrative undersøgelser og disciplinære procedurer

  Disciplinærordningen gælder i alle de tilfælde, hvor en ansat forsætligt eller uagtsomt undlader at opfylde de pligter, som påhviler vedkommende i henhold til personalevedtægten. Kommissionens Undersøgelses- og Disciplinærkontor (IDOC) foretager upartiske administrative undersøgelser og forbereder disciplinærsager.IDOC behandler alle sager, der falder uden for OLAF's (Det Europæiske Kontor for Bekæmplse af Svig) kompentence, eller som ikke allerede undersøges af OLAF. I sidste ende kan administrative undersøgelser munde ud i, at der indledes disciplinærsag. Sagen kan føre til økonomiske eller andre sanktioner svarende til den pågældende forseelse. De økonomiske sanktioner kan bestå i en forsinket forfremmelse til et højere løntrin, opsigelse fra en stilling eller nedsættelse af pensionen.

 • Rapportering af uregelmæssigheder

  I henhold til den nye personalevedtægt er vi forpligtet til at rapportere mulige tilfælde af svig eller korruption, som kan være skadelige for EU's interesser, eller et alvorligt tilfælde af manglende opfyldelse af faglige forpligtelser enten til en af Kommissionens afdelinger eller direkte til OLAF. Vi kan også anmelde sagen uden for Kommissionen, til de øvrige EU-institutioner, hvis vi handler i god tro og giver OLAF en rimelig frist til at reagere i.

 • Utilstrækkelig faglig indsats

  Hvert år vurderer Kommissionen sine ansattes resultater, færdigheder og adfærd. Hvis en ansat har svært ved at opfylde kravene, forventes han eller hun at følge et uddannelsesprogram, der omfatter specifikke mål, som skal nås inden for en bestemt tidsfrist.I den værst tænkelige situation, hvor der stadig er tale om en utilstrækkelig faglig indsats, efter at alle tænkelige bestræbelser for at afhjælpe manglen er afprøvet, kan der indledes afskedigelses- eller degraderingsprocedure efter personalevedtægtens artikel 51.

   
Commission civil service