Cesta

Etika a chování

Jaké chování můžete od zaměstnanců Komise očekávat?

Obecně řečeno musí zaměstnanci Komise vždy jednat objektivně a nestranně v zájmu Společenství a pro blaho veřejnosti. V praxi působíme v rámci pravidel, která řídí náš profesní život. Patří k nim normy slušného chování, které se očekávají od úředníků, jejichž nezávislost a smysl pro odpovědnost vůči veřejnosti jsou základem pro správné provádění jejich povinností. Dotyčná pravidla obsahuje služební řád (články 11 až 26a), podrobná prováděcí pravidla a zvláštní kodex chování.

Vztahy s veřejností

Hlavními zásadami našich vztahů s veřejností jsou otevřenost a transparentnost. Přehled iniciativ, které byly v této oblasti vyvinuty, je popsán v sekci o transparentnosti.
Při práci musíme dodržovat kodex řádné správní praxe, který byl zaveden v říjnu 2000. Tento kodex konkrétně upravuje způsob, jak jednáme s veřejností, a jeho cílem je zajistit vysoce kvalitní veřejnou službu. Pravidla obsahují lhůtu 15 pracovních dnů na zodpovězení korespondence od veřejnosti. Naše odpovědi by měly být v jazyce korespondenta, pokud se jedná o úřední jazyk EU.

Střet zájmů a externí činnost

Nesmíme přijímat pozornosti nebo dary od třetích stran bez předchozího povolení. Nesmíme mít podíl v žádných podnicích nebo organizacích, které jednají s orgány EU, pokud by to mohlo kompromitovat naši nezávislost. Jakákoliv externí činnost musí být nejdřív schválena a musíme svému zaměstnavateli také sdělit, kde je zaměstnán náš manžel či manželka. Musíme také svého zaměstnavatele informovat, jestliže máme v rámci výkonu svých povinností rozhodovat o záležitosti, na které máme osobní zájem, jenž by mohl poškodit naši nestrannost.

Máme právo na svobodu projevu, pokud řádně dodržujeme zásady loajality a nestrannosti. Hodláme-li zveřejnit jakoukoli záležitost, která se týká práce orgánů, jsme povinni informovat předem svého zaměstnavatele. Zároveň z očividných důvodů nemůžeme sdělovat důvěrné informace a požíváme imunity před soudním řízením v souvislosti se svou prací pro instituce. Samozřejmě když přijde na řízení u vnitrostátních soudů (civilní nebo trestní), které souvisí s naším soukromým životem, podléháme stejným pravidlům jako jakýkoli jiný občan EU.

I po odchodu ze služby jsme vázáni určitými povinnostmi. Především se musíme chovat čestně a uvážlivě a nesmíme přijmout žádné povinnosti ani profesní činnosti, které by mohly být v rozporu se zájmy orgánu (čl. 16 odst. 2 služebního řádu). Pokud do dvou let od odchodu ze služby plánujeme vykonávat novou pracovní činnost, musíme o tom Komisi informovat. Pokud tato činnost souvisí s prací, kterou jsme vykonávali během posledních tří let služby, a pokud by mohla vést ke střetu s oprávněnými zájmy Komise, může Komise zakázat její vykonávání, nebo ji povolit za řady podmínek. Vysocí úředníci mají vysloveně zakázáno v průběhu 12 měsíců od skončení poměru lobbovat u pracovníků jejich bývalého orgánu v záležitostech, za něž byli v průběhu posledních tří let služebního poměru odpovědní (čl. 16 odst. 3 služebního řádu).  Od 1. ledna 2014 musí Komise v souladu s čl. 16 odst. 4 služebního řádu každoročně zveřejňovat informace o uplatňování tohoto opatření. První výroční zpráva Komise za rok 2015 je nyní k dispozici (EN ) (DE ) (FR ).

Annual report 2016 of the Commission(EN ) (DE ) (FR ).

Tyto zásady platí i pro komisaře: musí předložit prohlášení o střetu zájmů a jsou vázáni zvláštním kodexem chování pro komisaře.

Finanční odpovědnost zaměstnanců

Služební řád stanoví, že můžeme být vyzváni k celkové nebo částečné náhradě jakýchkoli škod, které Společenstvím vznikly v důsledku vážného porušení úřední povinnosti při výkonu nebo v souvislosti s výkonem naší funkce. Finanční odpovědnost lze tedy uplatnit, když zaměstnanec porušil zákonnou povinnost, způsobil finanční škodu a provinil se úmyslně chybným jednáním nebo hrubou nedbalostí. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí jsou samozřejmě vzaty v úvahu všechny okolnosti.

Pojistky: zajištění vysoké odborné úrovně

Jaké existují mechanismy pro případ porušení těchto norem?

 • Správní šetření a disciplinární řízení

  Disciplinární systém platí pro jakékoliv porušení povinností stanovených služebním řádem, ať již úmyslné nebo z nedbalosti. Disciplinární a vyšetřovací úřad Komise (IDOC) provede nestranné správní šetření a připraví disciplinární řízení. IDOC se zabývá všemi záležitostmi mimo působnost Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) nebo záležitostmi, které OLAF již nevyšetřuje. Správní šetření může v konečném důsledku vést k zahájení disciplinárního řízení. To může vyústit v řadu finančních nebo nefinančních trestů v poměru k dotyčnému chybnému jednání. Finanční sankce mohou zahrnovat odložení postupu do vyššího platového stupně, odvolání z funkce nebo snížení důchodu.

 • Oznamování podvodů

  Na základě nového služebního řádu jsme povinni oznámit případný podvod nebo korupci, která poškozuje zájem Společenství, nebo závažné porušení služebních povinností Komisi či přímo úřadu OLAF. Můžeme také záležitost oznámit mimo Komisi, jiným evropským orgánům, za předpokladu, že jednáme v dobré víře a že dáme úřadu OLAF přiměřenou dobu, aby mohl reagovat.

 • Odborná nezpůsobilost

  Každoroční hodnocení zaměstnanců Komise sleduje úspěchy, dovednosti a chování. Jestliže má zaměstnanec potíže s plněním požadovaných norem, předpokládá se, že se zúčastní nápravného instruktážního programu, který zahrnuje konkrétní cíle, jež mají být dosaženy v určitém časovém rámci. Nastane-li nejhorší scénář, kdy bylo vyčerpáno úsilí o nápravu situace, a nízká výkonnost přetrvává, lze zahájit postup propuštění nebo přeřazení do nižší platové třídy podle článku 51 služebního řádu.

   
Commission civil service