Navigačný riadok

Rovnaké príležitosti

Naša politika

Európska komisia môže naplno využiť svoj potenciál len vtedy, ak bude mať k dispozícii personál, ktorého zloženie bude vyvážené tak z hľadiska osobných kvalít ako profesijných schopností. Je dôležité, aby sa s každým zaobchádzalo rovnako a s rešpektom. Zhodnotením schopností svojich zamestnancov, uznaním ich potenciálu, odstránením všetkých prekážok a poskytnutím priestoru na osobný rozvoj sa Európska komisia stáva efektívnejšou, inovatívnejšou a dynamickejšou.

Komisia prijala v decembri 2010 stratégiu týkajúcu sa rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami v rámci Európskej komisie (2010 – 2014).

Stratégia Komisie je postavená na troch pilieroch

Podpora talentov

Tento pilier zahŕňa nábor zamestnancov, internú mobilitu, zlepšenie osobnej výkonnosti, hodnotenie a riadenie zručností, ako aj odbornú prípravu. Vzťahuje sa tak na viacero aspektov politiky ľudských zdrojov. Umožňuje prilákať a usmerňovať talentovaných zamestnancov či rozvíjať a upevňovať ich schopnosti a zručnosti.

Výkonnosť organizácie závisí, okrem iného, od efektívneho riadenia ľudských zdrojov, ktoré zohľadňuje talent, schopnosti a zručnosti všetkých dostupných zamestnancov: mužov a žien, zdravotne postihnutých osôb i ďalších skupín.

Flexibilné pracovné prostredie

Politika Európskej komisie v oblasti boja proti obťažovaniu sa skladá z troch rôznych zložiek, ktoré sa navzájom dopĺňajú:

  • preventívne opatrenia a snahy o zvýšenie povedomia pracovníkov;
  • zavedenie neformálneho postupu, aby sa predišlo obťažovaniu, prípadne aby sa eventuálne prípady podarilo vyriešiť v priateľskom duchu – postup sa zameriava na pomoc možným obetiam obťažovania a mal by pomôcť predísť zhoršeniu vzniknutej situácie. V rámci tohto postupu bola vytvorená sieť dôveryhodných osôb, ktorých úlohou je poskytovať podporu, monitorovať a v prípade možnosti riešiť jednotlivé situácie;
  • formálny postup, v rámci ktorého je na základe sťažnosti možné začať administratívne vyšetrovanie, ktorého výsledkom môžu byť disciplinárne sankcie.

Flexibilné pracovné prostredie

Práca z domu a flexibilný pracovný čas boli v Európskej komisii zavedené v roku 2007 v kontexte modernizácie inštitúcie. Tieto formy flexibilnej práce umožňujú väčšiu pružnosť organizácie práce vďaka využitiu nových informačných technológií. Sú založené na riadení zameranom na výsledky a na riadení, ktoré hodnotí výkonnosť podľa cieľov a pri ktorom sa nevyhnutne nevyžaduje fyzická prítomnosť pracovníkov na pracovisku.

Využívanie práce z domu a flexibilného pracovného času sa zakladá na dôvere, rešpekte a vzájomnej komunikácii.

Referenčné dokumenty

  • Služobný poriadok
  • Stratégia „Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami v rámci Európskej komisie (2010 – 2014)“ pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Kódex osvedčených postupov zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Rozhodnutie o predchádzaní obťažovaniu pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Rozhodnutie o zavedení práce z domu pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Commission civil service