Navigācijas ceļš

Iespēju vienlīdzība

Mūsu politika

Lai spētu strādāt pēc iespējas labāk, Eiropas Komisijai vajadzīgs daudzveidīgs personāls, kurā samērīgi pārstāvēti atšķirīgi talanti. Svarīgi, lai attieksme būtu pret visiem darbiniekiem vienāda un visi tiktu vienlīdz cienīti. Pienācīgi novērtējot visu darbinieku spējas un atzīstot viņu potenciālu, novēršot šķēršļus un ikvienam radot iespēju darbā ieguldīt vislabāko, kas viņā ir, Komisija var kļūt efektīvāka, inovatīvāka un dinamiskāka.

2010. gada decembrī Komisija pieņēma stratēģiju attiecībā uz dzimumu vienlīdzību Eiropas Komisijā (2010.-2014.).

Komisijas stratēģijā ir trīs galvenās prioritātes, kas izklāstītas turpinājumā.

Talantu maksimāla izmantošana

Šo prioritāti paredzēts īstenot ar vairākiem līdzekļiem: darbinieku atlasi, iekšējo mobilitāti (iespēju mainīt darbavietu Komisijā), individuālā snieguma uzlabošanu, kompetences novērtēšanu un vadīšanu, kā arī mācībām. Tātad jārīkojas vairākās cilvēkresursu politikas jomās vienlaicīgi, lai piesaistītu, vadītu, attīstītu un konsolidētu darbinieku talantus un prasmes.

Organizācijas kopējais sniegums ir lielā mērā atkarīgs no tā, vai tiek efektīvi izmantoti visu darbinieku talanti: kā vīriešu, tā sieviešu, invalīdu un citu grupu talanti un prasmes.

Savstarpēja cieņa darbavietā

Attiecībā uz personas cieņas aizsardzību un cīņu pret psiholoģisku vardarbību un seksuālu uzmākšanos Komisijā ir pieņemta īpaša politika, ko veido trīs savstarpēji papildinoši elementi:

  • preventīvi pasākumi un darbinieku izglītošanas kampaņas;
  • neoficiāla procedūra, ar kuras palīdzību mēģina nepieļaut šādus vardarbības vai uzmākšanās gadījumus un tad, ja tie tomēr bijuši, tos atrisināt. Tādējādi palīdz eventuālajam upurim un novērš situācijas pasliktināšanos. Lai šo procedūru būtu iespējams īstenot, ir izveidots uzticības personu tīkls. Viņu uzdevums ir strādāt ar katru atsevišķo gadījumu un, ja iespējams, tos atrisināt;
  • oficiāla procedūra, kurā, pamatojoties uz iesniegumu, var sākt administratīvu izmeklēšanu, kura savukārt var novest pie disciplinārsodiem.

Elastīga darba vide

Komisijā jau kopš 2007. gada ir iespēja strādāt tāldarba režīmā vai strādāt saskaņā ar elastīgu grafiku. Šāda pieeja ir viena no iestādes vispārējas modernizācijas izpausmēm. Minētie risinājumi ir iespējami, pateicoties jaunajai informācijas tehnoloģijai, un veicina elastīgāku darba organizāciju. Šo risinājumu pamatiezīme ir darbinieku snieguma vadīšana, virzība uz rezultātu un noteikto mērķu sasniegšanu. Tas iespējams, ja mērķi ir tādi, kuru īstenošanai nav vajadzīga darbinieka fiziska klātbūtne darbavietā.

Gan tāldarbs, gan elastīgs darba grafiks pamatojas uz uzticēšanos, cieņu un dialogu.

Atsauces dokumenti

  • Civildienesta noteikumi
  • Stratēģija attiecībā uz dzimumu vienlīdzību Eiropas Komisijā (2010.-2014.) pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Paraugprakses kodekss attiecībā uz invalīdiem pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Lēmums par cīņu pret psiholoģisku vardarbību un seksuālu uzmākšanos pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Lēmums par tāldarba ieviešanu pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Commission civil service