Navigatsioonitee

Võrdsed võimalused

Meie poliitika

Selleks et Euroopa Komisjon saaks oma potentsiaali maksimaalselt ära kasutada, peab selle moodustama tasakaalustatud kooslus eri inimestest ning nende annetest. On väga oluline, et igaüht koheldaks võrdse lugupidamisega. Hinnates meie töötajate võimekust, tunnustades nende potentsiaali, eemaldades takistusi ning võimaldades igaühel anda endast parim – nii saame osaks tõhusamast, uuenduslikumast ja dünaamilisemast institutsioonist.

2010. aasta detsembris võttis komisjon vastu võrdsete võimaluste strateegia aastateks 2010–2014, mida rakendatakse ka Euroopa Komisjonis töötavate naiste ja meeste hüvanguks.

Komisjoni strateegia põhineb kolmel sambal:

Talentide haldamine

Talentide haldamisena mõistetakse värbamist, asutusesisest liikuvust, individuaalsete töötulemuste parandamist, hindamist ning oskuste ja koolituste haldamist. See hõlmab seega erinevaid personalipoliitika aspekte.Kõnealuse ülesande eesmärk on meelitada ligi, hallata, arendada ning konsolideerida talente ning nende pädevusi.             

Tõhusal talentide haldamisel, millega rakendatakse täiel määral nii meeste, naiste, puuetega inimeste kui ka muude rühmade olemasolevaid andeid, on märkimisväärne mõju organisatsiooni tulemuslikkusele.

Lugupidav töökeskkond

Euroopa Komisjoni ahistamise vastane poliitika koosneb kolmest erinevast, kuid üksteist täiendavast elemendist:

  • ennetavad meetmed ja jõupingutused teadlikkuse suurendamiseks personali hulgas;
  • mitteametliku menetluse kehtestamine, et ennetada ning otsida sõbralikke lahendusi võimalike ahistamisjuhtude puhul, eesmärgiga aidata väidetavat ohvrit ning hoida ära olukorra halvenemine. Asjaomase mitteametliku menetluse raames on loodud konfidentsiaalsete nõustajate võrgustik, mille eesmärk on tegeleda individuaalsete juhtumitega ja neid jälgida, ning võimaluse korral need lahendada.
  • ametlik menetlus, mille puhul võidakse kaebuse esitamise järel algatada haldusuurimine, mis võib sõltuvalt selle tulemustest viia distsiplinaarmeetmete võtmiseni.

Paindlik töökeskkond

Euroopa Komisjon võttis 2007. aastal institutsiooni moderniseerimise raames kasutusele kaugtöö ning paindliku tööaja võimalused. Need paindlikud töökorraldused annavad töötajatele rohkem vabadust, kasutades uusi infotehnoloogia võimalusi. Need keskenduvad tulemustele põhinevale juhtimisele ning eesmärgipõhisele tulemuslikkusele, mis ei nõua ilmtingimata töötajate füüsilist kohalolekut kontoris.

Veel üheks kaugtöö ning paindliku tööaja positiivseks küljeks on see, et need põhinevad usaldusel, lugupidamisel ja dialoogil.

Viitedokumendid

  • Personalieeskirjad
  • Võrdsete võimaluste strateegia Euroopa Komisjonis töötavate naiste ja meeste hüvanguks (2010–2014) pdf - 194 KB [194 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Puuetega inimeste töölevõtmise hea tava käsiraamat pdf - 613 KB [613 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Ahistamise ärahoidmist käsitlev otsus pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
  • Kaugtöö kasutuselevõtmist käsitlev otsus pdf - 123 KB [123 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr)
Commission civil service