Навигационна пътека

Електронна Комисия (e-Commission)

Информационните и комуникационни технологии са в сърцето на всяка модерна администрация.Комисията е много активна в тази област и от самото начало подкрепя трансформирането на публичните администрации в електронни.

Разбира се опитваме се да следваме собствените си съвети на практика.Инициативата за електронна Комисия (e-Commission) води началото си от Бялата книга за реформа.която се отнася до начините, по които Комисията може да предостави по-добри, по-рентабилни, по-прозрачни и по-сигурни услуги на своите служители, на администрациите, с които си сътрудничи, на предприятията и гражданите.

Комисията е приела стратегическа рамка, „Електронна комисия 2006-2010“ pdf - 85 KB [85 KB] , целяща превръщането ѝ в първокласна електронна администрация и подобряването на ефективността и прозрачността ѝ чрез оптимално използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Повече информация за проектите за електронна Комисия English (en) .

Commission civil service