Navigācijas ceļš

Vai zinājāt, ka…

…ES ir aizliegti izmēģinājumi ar dzīvniekiem kosmētisko līdzekļu ražošanai un ir izstrādāti visu patēriņa preču marķēšanas noteikumi, lai vienmēr pilnībā būtu skaidrs, kādu produktu jūs pērkat. Kā patērētāju  jūs aizsargā vairāki pamatlikumi, ko piemēro neatkarīgi no tā, kurā ES valstī jūs atrodaties. Piemēram, ES noteikumi paredz, ka etiķetē, kas piestiprināta ražojumam, kuru pērkat, jābūt norādītām visām sastāvdaļām. Eiropas valstu vadītāji 2003. gadā pieņēma lēmumu aizliegt izmēģinājumus ar dzīvniekiem kosmētisko līdzekļu ražošanai.

Commission civil service

Gādāt par pārtikas drošumu

Lai nodrošinātu, ka pārtika, kuru lietojam uzturā, ir nekaitīga neatkarīgi no tās izcelsmes vietas, Eiropas Savienība noteikusi vienotu stingru standartu kopumu.Dorota ir juriste, kas atbild par to, lai šie standarti tiktu ievēroti.

Dorota dzimusi 1969. gadā Varšavā, Polijā.Viņa ir viena no komandas, kuras uzdevums ir gādāt par to, lai tiktu ievēroti Eiropas Savienības noteikumi pārtikas drošuma jomā.

Dorota Lewczuk-Bianco

Dorota sāka strādāt Komisijā 2003. gadā - pēc tam, kad bija pabeigtas studijas Eiropas koledžā Natolinā (Polijā) un iegūta 7 gadu darba pieredze Polijas Eiropas lietu ministrijā. Tieši pirms pārcelšanās uz Briseli kopā ar vīru - itālieti, kuru viņa sastapa studiju laikā Milānā, - viņas darba lauks bija Polijas pārtikas likumu pielāgošana Eiropas Savienības prasībām.

Tagad Dorota strādā juridisko jautājumu nodaļā ģenerāldirektorātā, kas atbild par patērētāju lietām, sabiedrības veselību, pārtikas nekaitīgumu un dzīvnieku labturību. Viņas pienākums ir pārbaudīt, vai pārtikas nekaitīguma noteikumi, ko ministri pieņēmuši Eiropas Savienības Padomē, tiek laicīgi iestrādāti valstu pārtikas tiesību aktos un pareizi piemēroti. Par šo noteikumu pārkāpšanu Komisija var iesūdzēt dalībvalstis tiesā.

„Ir svarīgi, lai visai Eiropas Savienībai būtu kopīgi noteikumi un apziņa, ka mūsu pārtika atbilst noteiktiem kritērijiem. Piemēram, nevar būt viens atļautais pesticīdu atliekvielu daudzums vienā valstī, otrs citā, un vēl trešais attiecībā uz importu. Vienotajā tirgū ir svarīgi, lai mēs visi strādātu kopā. Personiski man ir liels gandarījums strādāt visas mūsu sabiedrības labā nozarē, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi."

Dorotas pienākumos ietilpst plašas sabiedrības sūdzību izskatīšana. „Ikviens pilsonis var iesniegt sūdzību Komisijai, un mēs bieži saņemam sūdzības, īpaši pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku labturības jomā. Visas sūdzības tiek pārbaudītas."

Taču darba pienākumi ir plašāki nekā esošo noteikumu uzraudzība. „Labāki tiesību akti ir viens no Komisijas vadmotīviem, tāpēc mēs arī strādājam pie tiesību aktu vienkāršošanas pārtikas nekaitīguma jomā, lai tie būtu vieglāk saprotami pilsoņiem un pārtikas ražošanas uzņēmumiem.”

Commission civil service