Sökväg

Det här gör vi

Europeiska kommissionen är Europeiska unionens, dvs. EU:s, verkställande organ.
Vår roll motsvarar mer eller mindre rollen för ett lands regering och ministerier, även om man inte direkt kan jämföra EU med en stat eller något annat slags organisation.

Kommissionen har följande fyra skilda, men lika viktiga uppgifter:

  • Utarbeta förslag till nya lagar och förordningar, som sedan går till Europaparlamentet och rådet för debatt och beslut.
  • Leda den löpande verksamheten inom EU:s politikområden (allt från jordbruk och livsmedelssäkerhet till skydd av konsumenterna så att de inte blir lurade av samvetslösa företag).
  • Se till att de lagar som rådet och parlamentet antar tillämpas korrekt och rättvist i alla EU-länder (tillsammans med EG-domstolen).
  • Företräda EU i världen, till exempel genom att förhandla fram överenskommelser mellan EU och andra länder.

Kort sagt är vi på ett eller annat sätt involverade i allt som EU gör.När EU bildades på 1950-talet inriktade EU-länderna i första hand sitt samarbete på handel och ekonomiska frågor.     
Nu omfattar EU:s verksamhet många andra områden som direkt påverkar vår vardag, till exempel medborgerliga rättigheter, frihet, säkerhet och rättvisa, sysselsättning, regional utveckling, miljöskydd och globaliseringsfrågor.

Commission civil service