Navigačný riadok

Čo robíme

Európska komisia je výkonná zložka Európskej únie (EÚ).
Jej úloha v hrubých rysoch zodpovedá úlohe vlády a ministerstiev v štáte, aj keď EÚ nie je v skutočnosti porovnateľná so štátom alebo ktoroukoľvek inou organizáciou.

Komisia má štyri odlišné a rovnako dôležité funkcie:

  1. pripravovať návrhy nových právnych predpisov a nariadení, ktoré sú potom predkladané Európskemu parlamentu a Rade na prerokovanie a schválenie;
  2. zabezpečovať každodenné riadenie politík a činností EÚ (od poľnohospodárstva a bezpečnosti potravín až po ochranu spotrebiteľa pred okradnutím bezohľadnými firmami);
  3. kontrolovať a zabezpečovať správne a rovnaké uplatňovanie právnych predpisov prijatých Radou a Parlamentom vo všetkých štátoch EÚ (spoločne so Súdnym dvorom);
  4. zastupovať Európsku úniu na medzinárodnej scéne, napríklad pri rokovaniach o dohodách medzi EÚ a inými krajinami.

V krátkosti, zúčastňujeme sa na všetkých aktivitách EÚ v ktoromkoľvek smere.Pri zrode EÚ v 50-tych rokoch sa vtedajšie členské štáty zameriavali najmä na obchodné a ekonomické otázky.
Dnes však EÚ rieši mnoho ďalších oblastí, ktoré majú priamy dopad na náš každodenný život, ako napríklad práva občanov, zabezpečovanie slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, vytváranie pracovných miest, regionálny rozvoj, ochrana životného prostredia a snaha, aby každý mal úžitok z globalizácie.

Commission civil service