Navigačný riadok

Ako pracujeme

Zamestnanci verejnej správy EÚ pracujú v rámci operačných organizačných jednotiek nazývaných generálne riaditeľstvá (GR).Každé GR má na starosti osobitnú oblasť: poľnohospodárstvo, hospodársku súťaž, ekonomické a finančné záležitosti a tak ďalej.
Každé GR spadá do pôsobnosti jedného z komisárov, ktorému pomáha jeho súkromná kancelária alebo „kabinet.“

Návrhy nových právnych predpisov EÚ sú pripravované verejnou správou Komisie v spolupráci s príslušným komisárom a jeho/jej kabinetom.„Kolégium“ komisárov sa stretáva raz za týždeň.Tieto stretnutia sa zvyčajne konajú každú stredu v Bruseli.Každý bod programu predkladá komisár zodpovedný za danú oblasť a kolégium prijíma ohľadne daného bodu kolektívne rozhodnutie.

Ďalšie informácie o tom, ako pracuje Komisia:

Pri výkone činností sa od nás očakáva, že v každom momente budeme konať objektívne, nestranne, v záujme Spoločenstva a pre verejné blaho.V praxi sme viazaní osobitnými kódexmi správania, pravidlami a zásadami vo vzťahu k našim aktivitám a styku s verejnosťou, médiami, občianskou spoločnosťou atď.V krátkosti, pri všetkých našich činnostiach sa riadime týmito zásadami:

 

Commission civil service