Navigačný riadok

Ako sme financovaní

Rozpočet Európskej únie zabezpečuje finančné prostriedky na politiky a výdavky všetkých inštitúcií EÚ.Rokovania o rozpočte vedú Európsky parlament a Rada ministrov na základe návrhu prekladaného Komisiou.

Pre rok 2007 predstavuje výška rozpočtu okolo 126 miliárd eur.To predstavuje asi len 0,70 eura/denne na osobu.Tieto peniaze pochádzajú z rôznych zdrojov:

  • 69 % z jednotnej sadzby, ktorá sa uplatní na hrubý národný dôchodok každého štátu EÚ;
  • 15 % z podielu na harmonizovanom základe dane z pridanej hodnoty (DPH);
  • 15 % z ciel, poľnohospodárskych poplatkov a odvodov z produkcie cukru;
  • 1 % z nevyčerpaných prostriedkov z minulých rokov, príspevkov pracovníkov EÚ atď.

Na čo sa tieto peniaze použijú?

Z výsledkov prieskumov verejnej mienky sa dozvedáme, že štvrtina verejnosti je (nesprávne) presvedčená, že najväčšia časť rozpočtu EÚ sa použije na správu.V skutočnosti výdavky Únie na správu dosiahnu v roku 2007 sumu 6,9 miliardy eur, menej ako 6 % výdavkov EÚ.Európska komisia použije menej ako polovicu z tejto sumy (3,3 miliardy eur);Zo zostatku sa pokryjú náklady na prevádzku ostatných inštitúcií EÚ, napríklad Európskeho parlamentu.

Takže kam putujú zvyšné peniaze?

Väčšinou späť do členských štátov týmito spôsobmi:

  • 43 % na zvýšenie konkurencieschopnosti a súdržnosti, investovaním do výskumu a vývoja, malých a stredných podnikov, informačnej spoločnosti, integrovaných infraštruktúr a transeurópskych sietí pre dopravu a energie;
  • 34 % na modernizáciu poľnohospodárskej výroby a zabezpečenie vysoko kvalitných potravín;
  • 11 % na podporu rozvoja vidieka; 
  • 5 % na projekty EÚ na svetovej scéne (celosvetová spolupráca, humanitárna a rozvojová pomoc, predvstupové fondy);
  • 6 % na ostatné výdavky vrátane výdavkov na správu;
  • 1 %, aby Európa bola bezpečnejším domovom, čo sa uskutočňuje prevenciou a bojom proti terorizmu, bojom proti rizikám pre verejné zdravie zo strany chorôb zvierat atď.

 

Commission civil service