Ścieżka nawigacji

Jak jesteśmy finansowani?

Z budżetu Unii Europejskiej finansowane są polityki i wydatki wszystkich instytucji unijnych. Budżet jest wynikiem negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów, na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję.

Budżet UE na rok 2007 wynosi około 126 miliardów euro. Odpowiada to zaledwie kwocie około 0,70 euro dziennie na osobę. Pieniądze pochodzą z czterech różnych źródeł:

  • 69% z jednolitej stawki zastosowanej względem dochodu narodowego brutto każdego z państw członkowskich UE;
  • 15% z jednolitej stawki względem podstawy podatku od wartości dodanej (VAT);
  • 15% z opłat celnych, opłat rolnych i opłat wyrównawczych od cukru;
  • 1% z środków niewykorzystanych w poprzednich latach, składek pracowników instytucji UE itd.

Na co pieniądze są wydawane?

Badania opinii publicznej wskazują, że jedna czwarta społeczeństwa uważa (niesłusznie), iż największa część budżetu unijnego wydatkowana jest na administrację. W rzeczywistości całkowite unijne wydatki na administrację w 2007 r. będą wynosić 6,9 mld euro, czyli mniej niż 6% całkowitych wydatków UE. Komisja Europejska wykorzystuje mniej niż połowę tej sumy (3,3 mld euro); reszta przeznaczona jest na pokrycie kosztów działalności innych instytucji unijnych, na przykład Parlamentu Europejskiego.

W takim razie, co dzieje się z resztą pieniędzy?

Większa część wraca do państw członkowskich w następujący sposób:

  • 43%  na zwiększenie konkurencyjności i spójności, poprzez inwestowanie w badania naukowe i rozwój, małe i średnie przedsiębiorstwa, społeczeństwo informacyjne, zintegrowane infrastruktury i transeuropejskie sieci transportu i energii;
  • 34% na modernizację produkcji rolnej i zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności;
  • 11% na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i ochronę środowiska;
  • 5% na projekty unijne na arenie międzynarodowej (współpraca międzynarodowa, pomoc humanitarna lub pomoc na rozwój, fundusze przedakcesyjne);
  • 6% na inne wydatki, w tym na koszty administracyjne;
  • 1% na przekształcenie Europy w bezpieczne miejsce zamieszkania, poprzez walkę z terroryzmem, zwalczanie zagrożeń wynikających z chorób zwierząt itd.

How we are financed

 

Commission civil service