Navigācijas ceļš

Kā mēs tiekam finansēti

No Eiropas Savienības budžeta finansē visu ES institūciju politikas jomas un izdevumus.Budžetu, pamatojoties uz Komisijas priekšlikumu, apspriež Eiropas Parlaments un Ministru padome.

ES budžets 2007. gadā sasniedz aptuveni 126 miljardus eiro.Tas atbilst tikai aptuveni 0,70 eirocentiem vienā dienā uz vienu personu.Šī nauda nāk no četriem dažādiem avotiem:

  • 69% - vienotu likmi piemērojot katras dalībvalsts nacionālajam kopienākumam;
  • 15% - vienotu likmi piemērojot pievienotās vērtības nodoklim (PVN);
  • 15% - no muitas nodokļiem, lauksaimniecības nodokļiem un cukura maksājumiem;
  • 1% - no iepriekšējos gados neiztērētās naudas, ES darbinieku iemaksām, utt.

Kam tiek izmantota šī nauda?

Saskaņā ar sabiedriskās domas aptauju datiem ceturtā daļa aptaujāto cilvēku domā (kļūdaini), ka ES budžeta lielākā daļa tiek atvēlēta administratīvajiem izdevumiem.Patiesībā Savienības administratīvie izdevumi sasniegs 6,9 miljardus eiro 2007. gadā, un tas nav pat pilni 6 % ES izdevumu.Eiropas Komisija no šīs summas izmanto mazāk par pusi (3,3 miljardus eiro);otra puse tiek izmantota, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar pārējo ES institūciju darbību, piemēram, ar Eiropas Parlamenta darbību saistītās izmaksas.

Tātad, kā tiek izmantota atlikusī nauda?

Liela tās daļa nonāk dalībvalstīs; tas notiek šādi:

  • 43% konkurētspējas un kohēzijas nostiprināšanai, īstenojot ieguldījumus tādās jomās kā pētniecība un attīstība, mazie un vidējie uzņēmumi, informācijas sabiedrība, vienotas infrastruktūras un Eiropas transporta tīkli un energotīkli;
  • 34% lauksaimnieciskās ražošanas modernizēšanai un tam, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu pārtiku;
  • 11% lauku attīstības sekmēšanai un vides aizsardzībai;
  • 5% pasaules mēroga ES projektiem (starptautiskā sadarbība pasaulē, humānā palīdzība vai atbalsts attīstībai, pirmspievienošanās līdzekļi);
  • 6% citiem izdevumiem, ieskaitot administratīvos;
  • 1 % pasākumiem, kas paredzēti tam, lai nostiprinātu drošību Eiropā, novēršot un apkarojot terorismu, cīnoties pret apdraudējumiem, kurus sabiedrībai rada dzīvnieku slimības.

 How we are financed

Commission civil service