Naršymo kelias

Kaip mes finansuojami

Europos Sąjungos biudžeto lėšų skiriama įvairių krypčių politikai ir visų ES institucijų išlaidoms finansuoti.Dėl biudžeto derasi Europos Parlamentas ir Ministrų Taryba, remdamiesi Komisijos pasiūlymu.

2007 m. ES biudžetas yra apie 126 mlrd. eurų.Tai sudaro tik apie 0,70 euro per dieną vienam žmogui.Lėšos gaunamos iš keturių skirtingų šaltinių:

  • 69 % – iš kiekvienos ES šalies bendroms nacionalinėms pajamoms taikomo vienodo tarifo;
  • 15 % – iš suderinto pridėtinės vertės mokesčio (PVM) dalies;
  • 15 % – iš muitų, žemės ūkio ir cukraus mokesčių;
  • 1 % – iš nepanaudotų praėjusių metų lėšų, ES darbuotojų įmokų ir t. t.

Kam leidžiami pinigai?

Pagal nuomonių apklausas, ketvirtadalis visuomenės neteisingai mano, kad didžiausia biudžeto dalis tenka administravimui.Iš tikrųjų, Sąjungos administracinės išlaidos 2007 m. iš viso sudarė 6,9 mlrd. eurų, mažiau nei 6 % ES išlaidų.Europos Komisija naudoja mažiau nei pusę šios sumos (3,3 mlrd. eurų),o likusios lėšos skiriamos kitų ES institucijų, pavyzdžiui, Europos Parlamento, valdymui.

Tad kur leidžiamos likusios lėšos?

Daugiausia jos skiriamos pačioms valstybėms narėms:

  • 43 % – konkurencingumui ir sanglaudai didinti, investuojant į mokslinius tyrimus ir plėtrą, mažąsias ir vidutines įmones, informacinę visuomenę, integruotą infrastruktūrą bei europinius transporto ir energetikos tinklus;
  • 34 % – žemės ūkio produktų gamybai modernizuoti ir maisto saugai bei kokybei užtikrinti;
  • 11 % kaimo plėtrai skatinti ir aplinkai apsaugoti;
  • 5 % – pasaulinės reikšmės ES projektams (pasauliniam bendradarbiavimui, humanitarinei pagalbai ir pagalbai vystymuisi, pasirengimo narystei fondams);
  • 6 % – kitoms išlaidoms, įskaitant administracines;
  • 1 % – saugumui Europoje didinti, užkertant kelią terorizmui ir kovojant su juo, įveikiant gyvūnų ligų keliamus pavojus visuomenės sveikatai ir t. t.

How we are financed

 

Commission civil service