Navigatsioonitee

Eelarve

Euroopa Liidu eelarvest rahastatakse kõigi ELi institutsioonide poliitikavaldkondi ning kulutusi.Pärast komisjoni asjakohast ettepanekut peavad Euroopa Parlament ja ministrite nõukogu eelarveläbirääkimisi.

Euroopa Liidu 2007. aasta eelarve on 126 miljardit eurot.See vastab umbes 0,70 eurole elaniku kohta.Raha saadakse eri allikatest:

  • 69% – ELi riikide rahvamajanduse kogutulu suhtes kohaldatav ühtne protsendimäär;
  • 15% – käibemaksubaasi suhtes kohaldatav ühtne protsendimäär;
  • 15% tollimaksu, põllumajandusmaksud ja suhkrumaksud;
  • 1% – eelmistel aastatel kasutamata jäänud summad, ELi töötajate maksed, jne

Millele raha kulutatakse?

Uuringute kohaselt arvab veerand elanikkonnast (ekslikult), et enamik ELi eelarvest kulutatakse haldusele.Tegelikkuses ulatuvad Euroopa Liidu halduskulutused 6,9 miljardi euroni, s.o alla 6% ELi eelarvest.Euroopa Komisjonile läheb sellest summast alla poole (3,3 miljardit eurot).Ülejäänud summa ulatuses kaetakse muude ELi institutsioonide kulutused, nt Euroopa Parlamendi omad.

Kuhu siis ülejäänud summa läheb?

 Liikmesriigid saavad enamjaolt raha tagasi:

  • 43% konkurentsivõime ning ühtekuuluvuse edendamiseks, investeerides uurimis- ja arendustegevusse, väikestesse ja keskmise suurusega ettevõtetesse, infoühiskonda, integreeritud infrastruktuuridesse ning üleeuroopalistesse transpordi- ja energiavõrkudesse;
  • 34% põllumajandustootmise ajakohastamiseks ning toidu ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks;
  • 11% maaelu arengu edendamiseks ning keskkonnakaitseks;
  • 5% ülemaailmsetele ELi projektidele (ülemaailmne koostöö, humanitaar-ja arenguabi, ühinemiseelsed rahalised vahendid);
  • 6% muudeks kulutusteks, k.a halduskulud;
  • 1% Euroopa muutmiseks ohutumaks elupaigaks, terrorismi ennetades ja töötades selle vastu, rahvatervist ohustuvate loomahaiguste vastu võideldes, jne.

How we are financed

 

Commission civil service