Διαδρομή πλοήγησης

Οι αμοιβές μας

Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτεί τις πολιτικές και τις δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Ο προϋπολογισμός προτείνεται από την Επιτροπή και στη συνέχεια γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών.

Για το 2007, ο προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται σε 126 δις ευρώ. Αυτό αναλογεί μόνο σε περίπου 0,70 ευρώ/ημέρα ανά άτομο.Τα ποσά προέρχονται από τέσσερις διαφορετικές πηγές:

  • 69% από ενιαίο συντελεστή που εφαρμόζεται στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν κάθε χώρας της ΕΕ
  • 15% από μέρος του εναρμονισμένου φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
  • 15% από δασμούς, γεωργικές εισφορές και εισφορές ζάχαρης
  • 1% από ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη, εισφορές του προσωπικού της ΕΕ, κ.λπ..

Σε τι χρησιμεύουν τα ποσά που συγκεντρώνονται;

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ένα τέταρτο του κοινού πιστεύει (εσφαλμένα) ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ δαπανάται για τη διοίκηση. Στην πράξη, τα διοικητικά έξοδα της Ένωσης για το 2007 θα ανέλθουν σε 6,9δις ευρώ,δηλαδή σε λιγότεροαπό το 6% των δαπανών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί λιγότερο από το μισό αυτού του ποσού(3,3δις ευρώ),ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτει τις δαπάνες λειτουργίας των λοιπών οργάνων της ΕΕ, για παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πού ξοδεύονται λοιπόν τα υπόλοιπα χρήματα;

Αποδίδονται στα κράτη μέλη ως εξής:

  • 43 % για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της συνοχής, με επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της ανάπτυξης, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πληροφοριών, των ολοκληρωμένων υποδομών και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας
  • 34 % για τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής παραγωγής και την εξασφάλιση ασφαλών και υψηλής ποιότητας τροφίμων
  • 11% για την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης και την προστασία του περιβάλλοντος
  • 5% για προγράμματα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο (διεθνής συνεργασία, ανθρωπιστική ή αναπτυξιακή βοήθεια, προενταξιακά ταμεία)
  • 6% για άλλες δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι διοικητικές
  • 1% για να γίνει η Ευρώπη ασφαλέστερος τόπος διαβίωσης, με πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, των απειλών κατά της δημόσιας υγείας από ασθένειες που προκαλούν ζώα, κ.λπ.

How we are financed

 

Commission civil service