Навигационна пътека

Как сме финансирани

Бюджетът на Европейския съюз осигурява средства за политиките и разходите на всички институции на ЕС.Бюджетът се договаря от Европейския парламент и Съвета на министрите въз основа на предложение на Комисията.

За 2007 г. бюджетът на ЕС възлиза на около 126 милиарда евро.Това съответства само на около 0,70 евро на ден на глава от населението.Парите идват от четири различни източника:

  • 69 % от еднаква ставка, приложена към Общия национален доход на всяка страна на ЕС;
  • 15 % от дял от хармонизирания данък добавена стойност (ДДС);
  • 15 % от мита, селскостопански мита и налози върху захарта;
  • 1 % от неизразходвани суми от предходни години, удръжки от служители на ЕС и т.н.

За какво се харчат парите?

Според проучванията на общественото мнение, една четвърт от обществеността смята (погрешно), че голяма част от бюджета на ЕС се изразходва за администрация.Всъщност административните разходи на Съюза възлизат на общо 6,9 милиарда евро през 2007 г., по-малко от 6 % от разходите на ЕС.Европейската комисия използва по-малко от половината от тези средства (3,3 милиарда евро);останалата част се използва от другите институции, като например Европейския парламент.

Но къде отиват останалите средства?

Предимно обратно в държавите-членки по следните начини:

  • 43 % за увеличаване на конкурентоспособността и икономическото и социално сближаване чрез инвестиции в научноизследователската и развойна дейност, малките и средни предприятия, информационното общество, интегрираните инфраструктури и трансевропейските мрежи за транспорт и енергия;
  • 34 % за модернизиране на селскостопанската продукция и гарантиране на безопасна и висококачествена храна;
  • 11 % за стимулиране на развитието на селските райони и опазване на околната среда;
  • 5 % за проекти на ЕС по света (глобално сътрудничество, хуманитарни помощи и помощи за развитие, предприсъединителни фондове);
  • 6 % за други разходи, включително административни такива;
  • 1 % за създаване на сигурна Европа чрез предотвратяване и борба с тероризма, борба със заплахите срещу общественото здраве от болести по животните и т.н.

How we are financed

 

Commission civil service