Europeiska kommissionen

Snabb och gratis rådgivning om dina rättigheter i EU
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Skydd av personuppgifter

Solvit och rådgivningstjänsten

1. Syfte

Solvit är en EU-tjänst som ska hjälpa dig att ta tillvara dina rättigheter på den inre marknaden genom att lösa eventuella problem med myndigheter. Solvit försöker lösa de problem som enskilda personer och företag meddelar EU-kommissionen och de nationella Solvitcentrumen i EES-länderna. Förfrågningarna samlas i en databas. De nationella Solvitcentrumen ingår i respektive lands förvaltning.

Rådgivningstjänsten är en EU-tjänst som tillhandahålls av Ecas (European Citizens Action Service) enligt avtal med kommissionen. På Ecas arbetar juridiska experter som ger dig individuell information och rådgivning om dina rättigheter enligt reglerna för den inre marknaden. I vissa fall hänvisas du till en myndighet eller instans (på lokal, nationell eller europeisk nivå) som bättre kan lösa ditt problem. Även rådgivningstjänsten samlar förfrågningarna i en databas.

Rådgivningstjänsten och Solvit samarbetar och samordnar sin verksamhet. Du behöver alltså inte skicka in din förfrågan två gånger. Eventuellt flyttas ditt ärende från rådgivningstjänsten till Solvit eller tvärtom. I så fall flyttas även dina personuppgifter från den ena databasen till den andra.

2. Rättslig grund

All databehandling som EU-kommissionen ansvarar för omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

All databehandling som de nationella Solvitcentrumen och kommissionens underleverantör Ecas ansvarar för omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

3. Vilka uppgifter behandlas?

Rådgivningstjänsten och Solvit behandlar följande personuppgifter i samband med förfrågningar: för- och efternamn, åldersgrupp, postadress, e-postadress, telefonnummer, företagssektor, nationalitet och andra personuppgifter som du lämnar i din förfrågan. Eventuella kompletterande handlingar läggs också till ditt ärende i Solvits databas.

Följande organ och personer behandlar dina personuppgifter: EU-kommissionen, de nationella Solvitcentrumen, nationella myndigheter som eventuellt berörs av ditt ärende, kommissionens underleverantör Ecas och de juridiska experter som handlägger ditt ärende på Ecas vägnar.

4. Varför behandlas personuppgifter?

Uppgifterna behövs för att de juridiska experter som arbetar för Ecas och de berörda Solvitcentrumen ska kunna hjälpa dig med din förfrågan och effektivt handlägga ärendet. Uppgifterna används bara för att svara på din förfrågan, handlägga ärendet, kontrollera tjänstens kvalitet, föra statistik och i vissa fall, beroende på vad saken gäller, lösa strukturella problem på den inre marknaden eller sammanställa rapporter.

Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående för marknadsföringsändamål eller andra syften.

5. Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Följande personer har tillgång till dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende, kontrollera tjänstens kvalitet eller göra tekniskt underhåll av databasens tillämpningar:

  • Den personal vid EU-kommissionen som ansvarar för Solvit och rådgivningstjänsten.
  • De nationella Solvitcentrumens personal.
  • De inblandade nationella myndigheternas personal.
  • Kommissionens tekniska personal.
  • Ecas ansvariga personal.
  • Den tekniska underleverantörens personal.
  • De juridiska experter som handlägger ditt ärende på Ecas vägnar.

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Alla lagrade personuppgifter raderas senast tre år efter det att ärendet har avslutats eller frågan har besvarats. På så sätt kan man följa upp ärendet om det framkommer nya uppgifter. Uppgifter om ärendet lagras sedan bara i anonym form för statistiska ändamål. Kompletterande handlingar som hör till ärendet och som eventuellt innehåller personuppgifter sparas så länge som krävs för att man ska kunna lösa eventuella strukturella problem på den inre marknaden. Du kan dock motsätta sig att dina personuppgifter används i detta syfte. I så fall raderas även de kompletterande handlingarna i databasen.

7. Kan jag motsätta mig behandling av mina personuppgifter?

Solvit ska lösa konkreta problem som enskilda personer eller företag ställs inför. I de flesta fall är det därför mycket svårt att hitta konkreta lösningar om man inte har tillgång till alla uppgifter i ärendet, inklusive person- och kontaktuppgifter. Vi kan dock mata in ärendet i systemet på ett sätt som gör att det huvudansvariga Solvitcentrumet inte kommer åt dina personuppgifter. I så fall har bara Solvitcentrumet i ditt land och EU-kommissionens personal tillgång till uppgifterna.

Rådgivningstjänsten ska ge dig konkreta råd. Din förfrågan handläggs av juridiska experter som måste ha tillgång till ärendet och dina personuppgifter för att kunna analysera situationen och svara på dina frågor. Det är därför viktigt att du ingående beskriver din situation och meddelar e-postadress eller telefonnummer.

8. Hur skyddas personuppgifterna mot dataintrång?

Bara ett begränsat antal personer har tillgång till personuppgifterna i Solvits och rådgivningstjänstens databaser (se punkt 5 ”Vem har tillgång till mina personuppgifter?”). För detta krävs ett användarnamn och ett lösenord, och i Solvits fall dessutom ibland en särskild digital kod liknande den som används i Internetbanksystem. Delvis skyddas Solvit också genom att uppgifterna skickas över https, ett särskilt, säkert Internetprotokoll.

9. Hur får jag tillgång till mina personuppgifter?

Du har inte direkt tillgång till de personuppgifter som lagras i Solvits och rådgivningstjänstens databaser. Om du vill veta vilka personuppgifter som behandlats, eller om du vill ändra på uppgifterna, kontakta Solvit eller rådgivningstjänsten på den adress som anges i punkt 11.

Om ditt ärende har handlagts av ett nationellt Solvitcentrum, kan du be det ansvariga Solvitcentrumet i ditt land om en fullständig redogörelse för alla uppgifter i ärendet. Du kan dessutom kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller raderas.

10. Ytterligare information

Utöver dessa regler för skydd av personuppgifter gäller också vad som står i Viktigt rättsligt meddelande.

11. Kontakt

Det finns speciella e-brevlådor för förfrågningar till EU-kommissionen om Solvit eller rådgivningstjänsten. Den kommissionspersonal som har hand om e-brevlådan använder dina personuppgifter bara i den mån de behöver för att kunna svara på din fråga. Om de inte kan svara, skickar de ditt meddelande vidare till rätt enhet inom kommissionen. Du får ett meddelande om detta.

Vi vidarebefordrar inte ditt meddelande till någon utanför kommissionen, men om din fråga bättre kan besvaras av någon annan, rekommenderar vi dig att själv göra detta. Vi lagrar meddelanden och tillhörande data så länge som vi behöver för att kunna ge svar och, beroende på vad saken gäller, eventuellt följa upp ärendet.

Du kan prenumerera på nyheter om Solvit genom att skriva in dig i en sändlista. Av nyhetsmeddelandena framgår också hur man avbeställer prenumerationen. Det är bara den kommissionspersonal som ansvarar för Solvit som har tillgång till sändlistan. E-postadresserna på listan vidarebefordras inte till andra enheter inom kommissionen eller till utomstående för marknadsföringsändamål.

Solvit och rådgivningstjänsten förvaltas av kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster (arbetsgruppen ”Single Market Assistance Services Task Force”). Ansvarig person (registeransvarig) är arbetsgruppens chef.

Solvits och rådgivningstjänstens kontaktadress:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Bruxelles
BELGIEN
markt-b-tf1@ec.europa.eu