Gratis en snel advies over uw Europese rechten
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Privacyverklaring

SOLVIT en de Wegwijzerdienst voor burgers

1. Doelstellingen

SOLVIT is een dienst die burgers en bedrijven uit heel Europa helpt hun rechten op de interne markt uit te oefenen, door hun problemen met overheidsinstanties op te lossen. SOLVIT houdt een databank bij over de verzoeken om hulp die burgers en bedrijven indienen bij de Europese Commissie en de nationale SOLVIT-centra in de landen van de Europese Economische Ruimte. Deze nationale SOLVIT-centra vallen onder de nationale overheden.

De Wegwijzerdienst wordt voor heel Europa gerund door de European Citizens Action Service (ECAS), die daarvoor een contract met de Europese Commissie heeft. De juridische deskundigen van ECAS verstrekken de burger pasklare informatie en advies over hun rechten op de interne markt. Zo nodig worden burgers doorverwezen naar een autoriteit of instantie (op lokaal, nationaal of Europees niveau) die hun specifiek probleem kan oplossen. De Wegwijzerdienst houdt een databank bij over de ontvangen vragen.

De Wegwijzerdienst en SOLVIT werken nauw samen en zorgen er door hun geïntegreerde dienstverlening voor dat een vraag maar eenmaal hoeft te worden ingediend. Zaken worden indien nodig van de Wegwijzerdienst naar SOLVIT worden doorgestuurd, of vice versa, waarbij de bijhorende persoonsgegevens van de ene databank naar de andere worden doorgegeven.

2. Toepasselijk recht

Voor de behandeling van gegevens onder verantwoordelijkheid van de Europese Commissie geldt Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Voor de behandeling van gegevens onder verantwoordelijkheid van de nationale SOLVIT-centra en de European Citizens Action Service (ECAS), contractant van de Europese Commissie, gelden Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en de relevante nationale uitvoeringsmaatregelen.

3. Welke gegevens worden verwerkt?

Wanneer bij de Wegwijzerdienst of SOLVIT een vraag of zaak binnenkomt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: volledige naam, leeftijdsgroep, volledig adres, e-mailadres, telefoonnummer, economische categorie, nationaliteit en alle andere in de vraag of het verzoek door de indiener vermelde persoonsgegevens. Eventueel bewijsmateriaal wordt in de databank aan het dossier toegevoegd.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door de Europese Commissie, de nationale SOLVIT-centra, zo nodig door de betrokken overheden, door de European Citizens Action Service (ECAS) - contractant van de Europese Commissie – en de juridische deskundigen die de zaak voor ECAS behandelen.

4. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Deze gegevens zijn nodig om de juridische deskundigen van ECAS en de SOLVIT-centra te helpen efficiënt voor antwoorden en oplossingen te zorgen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de vraag te beantwoorden of het probleem op te lossen, voor kwaliteitscontrole, statistieken en, in sommige gevallen, als bewijsmateriaal voor structurele problemen bij de werking van de interne markt of voor verslagen.

Er worden geen gegevens aan derden voor direct-marketingdoeleinden meegedeeld.

5. Wie heeft toegang tot de gegevens?

De volgende personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens als dat nodig is voor de behandeling van uw verzoek of voor kwaliteitscontrole of technisch onderhoud van de databasetoepassingen:

  • personeel van de Europese Commissie, werkzaam bij SOLVIT en de Wegwijzerdienst
  • personeel van de nationale SOLVIT-centra
  • personeel van relevante nationale overheden die betrokken zijn bij een zaak
  • het team voor technische ondersteuning van de Europese Commissie
  • speciaal daarvoor aangestelde medewerkers van ECAS
  • personeel van de technische contractant
  • juridische deskundigen die namens ECAS een antwoord moeten opstellen

6. Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Nadat de zaak is gesloten of een antwoord is gegeven, worden de gegevens nog ten hoogste drie jaar lang bewaard voor zij gewist worden. Dit is voor het geval zich na de sluiting van de zaak nieuwe ontwikkelingen voordoen. Na drie jaar worden de klachtgegevens alleen nog anoniem voor statistische doeleinden bewaard. Bewijsstukken uit het dossier en die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, zullen echter zo lang worden bewaard als nodig is om structurele problemen bij de werking van de interne markt aan te pakken, tenzij u tegen een dergelijk gebruik van uw gegevens bezwaar hebt gemaakt. In dat geval worden ook de bewijsstukken uit de databank verwijderd.

7. Kunt u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens weigeren?

SOLVIT is bedoeld om specifieke problemen van particulieren of bedrijven op te lossen. Zonder specifieke gegevens over de zaak in kwestie, zoals persoonsgegevens, zal het in de meeste gevallen heel moeilijk zijn een positief resultaat te bereiken. Het is echter mogelijk om een klacht te registreren zonder dat de persoonsgegevens van de klant worden verstrekt aan het zogenaamde uitvoerende SOLVIT-centrum, dat met de oplossing van uw probleem is belast. In die gevallen heeft alleen het inleidende SOLVIT-centrum toegang tot gegevens waaruit de identiteit van de klant blijkt.

De Wegwijzerdienst verstrekt specifiek advies aan individuele burgers. Dit gebeurt door deskundigen die de vraag en persoonsgegevens nodig hebben om de situatie te onderzoeken en een antwoord te verstrekken. Een gedetailleerde beschrijving van de specifieke omstandigheden waarin de burger zich bevindt en een e-mailadres of telefoonnummer zijn hiervoor essentieel.

8. Hoe wordt het systeem beschermd tegen ongeoorloofde toegang?

Alleen de beperkte groep personen uit punt 5 ("Wie heeft toegang tot de gegevens") heeft toegang tot persoonsgegevens in de databanken van SOLVIT en de Wegwijzerdienst. De toegang tot persoonsgegevens vergt een gebruikersnaam en een paswoord en, voor delen van de SOLVIT-databank, ook een aanvullende digitale code zoals bij elektronisch bankieren wordt gebruikt. Het SOLVIT-systeem wordt bovendien deels beschermd met https, een beveiligd internetprotocol.

9. Toegang tot eigen gegevens

U kunt uw persoonsgegevens die in de databanken van SOLVIT en de Wegwijzerdienst zijn opgeslagen, niet rechtstreeks raadplegen. Om te weten welke persoonsgegevens over u zijn verwerkt of om ze te laten wijzigen of wissen, kunt u contact opnemen met het SOLVIT- of Wegwijzerdienst-team op het adres uit punt 11 ("Contact").

Als uw zaak door een nationaal SOLVIT-centrum is behandeld, kunt u bij het SOLVIT-centrum in eigen land een volledig overzicht van alle opgeslagen informatie vragen en onjuiste gegevens laten corrigeren of wissen.

10. Aanvullende informatie

Behalve deze privacyverklaring is ook de "belangrijke juridische mededeling" van toepassing (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_nl.htm).

11. Contactadres

De Europese Commissie beschikt over speciale mailboxen voor alle vragen over SOLVIT en de Wegwijzerdienst. De medewerkers van de Commissiedienst die voor de mailbox verantwoordelijk zijn, verwerken uw persoonsgegevens niet meer dan nodig is om uw vraag te beantwoorden. Als deze dienst geen antwoord op uw vraag kan geven, wordt uw vraag naar een andere dienst in de Commissie doorgestuurd. U krijgt hiervan bericht.

Wij sturen uw vraag niet door naar instanties buiten de Commissie en als wij menen dat u het best contact met een derde kunt opnemen, zullen wij u aanraden dat rechtstreeks te doen. De berichten en bijbehorende gegevens worden zo lang bewaard als nodig is om deze te beantwoorden en om, afhankelijk van het onderwerp, na het eerste antwoord verdere informatie te sturen.

Als u graag regelmatig nieuws over SOLVIT ontvangt, kunt u zich u op een mailinglist abonneren. Alle nieuwsberichten die u ontvangt bevatten instructies over hoe u uw abonnement weer kunt opzeggen. Alleen de dienst die in de Commissie voor SOLVIT verantwoordelijk is, heeft toegang tot de mailinglist. De e-mailadressen op de lijst zullen niet aan andere diensten van de Commissie of aan derden voor direct-marketingdoeleinden worden doorgegeven.

SOLVIT en de Wegwijzerdienst worden beheerd door de Single Market Assistance Services taskforce bij het directoraat-generaal Interne markt en diensten van de Europese Commissie. Eindverantwoordelijke is het hoofd van de bevoegde taskforce.

Het contactadres voor SOLVIT en de Wegwijzerdienst is:
Europese Commissie
DG Interne markt en diensten
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brussel
België
markt-b-tf1@ec.europa.eu