Comhairle mhear shaor in aisce faoi do chearta Eorpacha
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Ráiteas Príobháideachta

SOLVIT agus Seirbhís Treorúcháin na Saoránach (STS)

1. Cuspóirí

Seirbhís thras-Eorpach is ea SOLVIT a chabhraíonn le saoránaigh is le gnóthais chun feidhm a bhaint as a gcearta sa Mhargadh Inmheánach trína gcuid fadhbanna le húdaráis phoiblí a réiteach. Úsáideann SOLVIT bunachar dálaí d'iarratais ar chabhair ó shaoránaigh is ó ghnóthais chuig an gCoimisiún Eorpach is chuig lárionaid SOLVIT i ngach Ballstát de LGE: cuid de na riaracháin náisiúnta is ea na lárionaid náisiúnta SOLVIT.

Seirbhís thras-Eorpach is ea STS a reáchtálann Seirbhís Ghníomhaíochta na Saoránach Eorpach (SGSE) ar bhonn conartha leis an gCoimisiún Eorpach. Fostaíonn SGSE saineolaithe dlí a thugann comhairle oiriúnaithe do shaoránaigh faoina gcearta faoi rialacha an mhargaidh inmheánaigh. Nuair is cuí sin, treoraítear na saoránaigh chuig an údarás nó chuig comhlacht eile (ag an leibhéal áitiúil, náisiúnta nó Eorpach) a bheadh in ann a bhfadhbanna ar leith a réiteach. Úsáideann SGSE bunachar sonraí d'fhiosraithe na saoránach.

Oibríonn STS agus SOLVIT go dlúth le chéile chun seirbhís gan uaim a thabhairt a théann i ngleic le riachtanais na n-iarratasóirí, gan tabhairt orthu a bhfiosruithe a chur isteach faoi dhó. Chun na críche sin féadfar cás a aistriú ó STS go SOLVIT nó i malairt treo, agus sonraí pearsanta a aistriú ó bhunachar sonraí amháin go dtí an ceann eile.

2. Cén dlí is infheidhme?

Faoi réir Rialacháin 45/2001 na Parlaiminte Eorpaí agus na Comhairle den 18 Nollaig 2000, maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta i bhforais is i gcomhlachtaí an Chomhphobail agus le saorghluaiseacht sonraí dá leithéid, a phróiseáltar gach gníomh faoi fhreagracht an Choimisiúin Eorpaigh.

Faoi réir Threoir 95/46/CE na Parlaiminte Eorpaí agus na Comhairle den 24 Deireadh Fómhair 1995, maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus le saorghluaiseacht sonraí dá leithéid agus faoi na hionstraimí náisiúnta cur chun feidhme a bhaineann le hábhar, a phróiseáltar gach gníomh faoi fhreagracht na lárionad náisiúnta SOLVIT agus faoi fhreagracht chonraitheoir an Choimisiúin Eorpaigh, Seirbhís Ghníomhaíochta na Saoránach Eorpach (SGSE).

3. Cé na sonraí a phróiseáltar?

Agus cás á chur chuig STS nó chuig SOLVIT, nó ceist á cur orthu, próiseáltar na sonraí pearsanta seo a leanas: ainm iomlán, scála aoise, seoladh iomlán, seoladh r-phoist, uimhir gutháin, catagóir gheilleagrach, náisiúnacht, agus aon sonraí eile a bhí i bhfiosrú an iarratasóra. Ach iad a bheith ar fáil, cuirfear cáipéisí a thacaíonn leis an gcás ar ar gcomhad i mbunachar sonraí SOLVIT.

Is iad an Coimisiún Eorpach, lárionaid náisiúnta SOLVIT, na húdaráis phoiblí a bhaineann leis an gcás más gá, conraitheoir an Choimisiúin Eorpaigh, Seirbhís Ghníomhaíochta na Saoránach Eorpach (SGSE), agus na saineolaithe dlí a scrúdaíonn an cás ar son SGSE, a phróiseálann na sonraí sin.

4. Cad chuige a phróiseáltar sonraí?

Is gá na sonraí sin ionas go mbeidh saineolaithe dlí SGSE agus lárionaid SOLVIT in ann an fiosrú a fhreagairt agus an fhadhb a réiteach go héifeachtach. Ní úsáidfear na sonraí ach chun an fiosrú a fhreagairt, chun an fhadhb a réiteach, chun fiúntas na seirbhíse a fheabhsú, ar mhaithe le staidreamh agus i gcásanna áirithe, ag brath ar an ábhar, mar fhianaise chun tacú le réiteach na bhfadhbanna déanmhasacha i bhfeidhmiú an mhargaidh inmheánaigh nó chun tuarascálacha a ullmhú.

Ní thugtar na sonraí do thríú páirtithe don mhargaíocht dhíreach nó chun aon chríche eile.

5. Cé ag a bhfuil rochtain ar do shonraí pearsanta?

Na daoine seo a leanas, nuair is gá sin chun do chás a láimhseáil, chun fiúntas a fheabhsú nó chun fiosruithe an bhunachair sonraí a chothabháil:

  • foireann an Choimisiúin Eorpaigh atá i bhfeighil ar SOLVIT is ar STS,
  • foireann na lárionad náisiúnta SOLVIT,
  • foireann ag plé leis an gcás sna húdaráis phoiblí bhainteacha,
  • foireann theicniúil tacaíochta an Choimisiúin Eorpaigh,
  • foireann ar leith a ainmníonn SGSE,
  • foireann an chonraitheora theicniúil,
  • na saineolaithe dlí atá freagrach as an fiosrú a fhreagairt ar son SGSE.

6. Cé chomh fada is a thaiscfear do shonraí?

Scriostar na sonraí pearsanta uile tráth nach déanaí ná 3 bliana d'éis an cás a dhúnadh nó a fhreagairt. Ceadaíonn sé sin an cás a leanúint má tharlaíonn nithe nua tar éis an cás a dhúnadh. Tar éis na tréimhse sin ní choinnítear cás-eolas ach i bhfoirm anaithnideach chun críche staidrimh. Coinneofar cáipéisí tacaíochta ar cuid den chomhad iad agus a mbíonn sonraí pearsanta iontu, ámh, chomh fada agus is gá chun tabhairt faoi fhadhbanna déanmhasacha i bhfeidhmiú an mhargaidh inmheánaigh, mura gcuireann tú gcoinne na húsáide sin chun na críche sin. Sa chás sin, scriosfar na cáipéisí tacaíochta ón mbunachar sonraí.

7. An dtig leat próiseál do shonraí pearsanta a dhiúltú?

Is chun fadhbanna sainiúla a bhíonn ag daoine nó ag gnóthais ar leith atá SOLVIT ann. I bhformhór na gcásanna, mar sin, is rídheacair fadhb a réiteach gan sonraí sainiúla an cháis, ina measc sonraí pearsanta amhail sonraí teagmhála. Mar sin féin, ceadaíonn an córas cásanna a chur isteach mar a gceiltear sonraí pearsanta uile an chliaint ón bpríomh-lárionad
SOLVIT ar dualgas dó an fhadhb a réiteach. I gcásanna mar sin ní bhíonn rochtain ar shonraí aitheantais an chliaint ach ag Lárionad Baile SOLVIT agus ag foireann an Choimisiúin Eorpaigh atá i bhfeifhil ar SOLVIT.

Chun sainchomhairle a thabhairt do shaoránaigh ar leith atá STS ann. Saineolaithe a dhéann é sin ar gá dóibh rochtain ar an bhfiosrú agus ar aon sonraí pearsanta leis an saoránach is gá chun an ní a thaifeach in an cheist a fhreagairt. Chun na críche sin, beidh gá le mion-chur síos ar shainchúinsí an tsaoránaigh agus seoladh r-phoist, sin nó uimhir gutháin.

8. Cad iad na bearta slándála atá in i gcoinne rochtana neamhúdaraithe?

Ní cheadaítear rochtain ar shonraí pearsanta ar bhunachair sonraí SOLVIT agus STS ach don ghrúpa srianta a bhfuil cur síos orthu ag pointe 5 "Cé ag a bhfuil rochtain ar do shonraí pearsanta?". Chun rochtain ar shonraí pearsanta is gá céannacht úsáideora agus pasfhocal agus, do bhunachar sonraí SOLVIT, cód breise digiteach mar a úsáidtear i gcórais phearsanta um bhaincéireacht ríomhaire. Fairis sin, bíonn cuidchosaint ag córas SOLVIT ó https, prótacal idirlín slándála ar leith.

9. Rochtain ar do shonraí pearsanta

Ní bhíonn aon rochtain dhíreach agat ar do shonraí pearsanta a thaisctear i mbunachair sonraí SOLVIT agus STS. Más mian leat eolas faoi cé na sonraí pearsanta agat atá á brpóiseáil nó a próiseáladh nó más mian leat sonraí dá leithéid a athrú nó a scriosadh, déan teagmháil le foireann SOLVIT nó STS ag an seoladh thíos i bpointe 11.

Más lárionad náisiúnta SOLVIT a phléigh do chás tig leat taifead iomlán an eolais uile a iarraidh ar an Lárionad Baile SOLVIT, is tig leat a iarraidh go scriosfaí nó go gceartófaí sonraí atá mícheart.

10. Eolas breise

Chomh maith leis an Ráiteas Príobháideacta seo tá feidhm freisin leis an "bhfógra dlí tábhachtach" (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_ga.htm).

11. Teagmháil

Tá boscaí poist ar leith ar fáil do gach fiosrú faoi SOLVIT nó faoi STS a chuirtear chuig an gCoimisiún Eorpach. Na hoifigigh ainmnithe laistigh de sheirbhís an Choimisiúin, ní phróiseálfaidh siad do shonraí pearsant ach sa mhéid is gá chun d'fhiosrú a fhreagairt. Mura mbíonn an tseirbhís in ann freagairt, cuirfidh sí d'fhiosrú ar aghaidh chuig seirbhís eile laistigh den Choimisiún. Gheobhaidh tú teachtaireacht a chuirfidh ar an eolas faoi sin thú.

Ní chuirfimid do theachtaireacht ar aghaidh chuig éinne lasmuigh den Choimisiún, ach más teagmháil le tríú páirtí an tslí is fearr chun plé le d'fhiosrú, molfaimid duit é sin a dhéanamh go díreach. Taisctear na teachtaireachtaí is na sonraí a bhaineann leo a fhad agus is gá chun iad a fhreagairt agus, ar brath ar an ábhar, d'aon obair leanúnach is gá d'éis na freagairte tionscnaimh.

Más mian leat nuacht rialta faoi SOLVIT a fháil, tig leat clárú le liosta r-phoist. Le gach teachtaireacht beidh treoracha faoi conas díchlárú ón liosta. Ní bhíonn rochtain ar na liostaí poist ach amháin ag foireann an Choimisiúin Eorpaigh atá freagrach as SOLVIT. Ní thabharfar seoltaí r-phoist ar an liosta d'aon seirbhís eile laistigh den Choimisiún nó le tríú páirtithe chun críche margaíochta dírí.

Is í Ard-Stiúrthóireacht an Mhargaidh Inmheánaigh agus na Seirbhísí, an Tascfhórsa um chúnamh do Sheirbhísí an Mhargaidh Aonair, a bhainistíonn SOLVIT agus STS. Is é Ceann an Tascfhórsa faoi seach an duine atá freagrach (rialtóir).

Seo é seoladh teagmhála SOLVIT agus STS:
An Coimisiún Eorpach
Ard-Stiúrthóireacht an Mhargaidh Inmheánaigh agus na Seirbhísí,
An Tascfhórsa um chúnamh do Sheirbhísí an Mhargaidh Aonair
B-1049 An Bhruiséil
An Bheilg
markt-b-tf1@ec.europa.eu