Euroopa Komisjon

Tasuta ja kiire nõu teie õiguste kohta ELis
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Isikuandmete kaitse

SOLVIT ja kodanike nõuandeteenistus

1. Eesmärgid

SOLVIT on üleeuroopaline teenus, mis aitab kodanikel ja ettevõtjatel kasutada oma õigusi siseturul, lahendades probleeme, mis neil on tekkinud riigi ametiasutustega suhtlemisel. SOLVITi süsteemis kasutatakse kaebuste andmebaasi, et aidata lahendada probleeme, millest kodanikud ja ettevõtjad on Euroopa Komisjoni ja riiklikke SOLVIT keskusi kõigis EMP liikmesriikides teavitanud; riiklikud SOLVIT keskused kuuluvad riiklike haldusasutuste juurde.

Kodanike nõuandeteenistus on üleeuroopaline teenus, mida käitab Euroopa Kodanike Teenistus Euroopa Komisjoniga sõlmitud lepingu alusel. Euroopa Kodanike Teenistuse palgal on õigusasjatundjad, kes pakuvad kodanike vajadustele vastavat teavet ja nõu siseturueeskirjade kohaste õiguste kohta. Vajadusel antakse kodanikele nõu või viiteid, millise asutuse või muu organi (kohalikul, riiklikul või Euroopa Liidu tasandil) poole peaksid nad oma probleemi lahendamiseks pöörduma. Kodanike nõuandeteenistus kasutab kodanike esitatud päringute andmebaasi.

Kodanike nõuandeteenistus ja SOLVIT teevad tihedat koostööd ja pakuvad sujuvat teenust, mis vastab taotlejate vajadustele, ilma et nad peaksid oma päringuid kaks korda esitama. Sel eesmärgil võib juhtumi viia üle kodanike nõuandeteenistusest SOLVITisse või vastupidi, sealhulgas võib ühest andmebaasist teise kanda isikuandmeid.

2. Kohaldatavad õigusaktid

Euroopa Komisjoni haldusalas toimub andmete töötlemine vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.

SOLVITi riiklike keskuste ja Euroopa Komisjoni töövõtja Euroopa Kodanike Teenistuse haldusalas töödeldakse andmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiviga üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning asjaomastele riiklikele rakendusaktidele.

3. Töödeldavad andmed

Küsimuse või juhtumi kodanike nõuandeteenistusele või SOLVITisse esitamisel töödeldakse järgmisi isikuandmeid: täisnimi, vanuserühm, täielik aadress, e-posti aadress, telefoninumber, majanduslik kategooria, kodakondsus ja mis tahes muud isikuandmed, mis esitatud päringus sisalduvad. Võimaluse korral lisatakse SOLVIT andmebaasi toimikusse ka juhtumi tõendusdokumendid.

Nimetatud isikuandmeid töötleb Euroopa Komisjon riiklike SOLVIT keskuste kaudu, vajaduse korral juhtumiga seotud riiklike ametiasutuste kaudu ning Euroopa Komisjoni töövõtja, Euroopa Kodanike Teenistuse ja tema õigusasjatundjate kaudu, kes juhtumeid Euroopa Kodanike Teenistuse nimel uurivad.

4. Andmete töötlemise eesmärk

Neid andmeid on vaja, et asjaomaste Euroopa Kodanike Teenistuse ja SOLVIT keskuste õigusasjatundjad saaksid tõhusalt leida vastuse esitatud küsimusele või lahenduse probleemile. Andmeid kasutatakse ainult päringule vastamiseks, probleemi lahendamiseks, osutatava teenuse kvaliteedi kontrollimiseks, statistilistel eesmärkidel ja teatavatel juhtudel, sõltuvalt sisust, tõendusmaterjalina siseturu struktuuriprobleemide kohta või aruannete koostamiseks.

Andmeid ei jagata kolmandate isikutega otseturustuse ega muudel eesmärkidel.

5. Kellel on juurdepääs isikuandmetele?

Kui see on vajalik teie juhtumi käsitlemiseks, kvaliteedikontrolliks või andmebaasirakenduste tehniliseks hoolduseks, on juurdepääs teie isikuandmetele järgmistel isikutel:

  • SOLVITi ja kodanike nõuandeteenistuse eest vastutavad Euroopa Komisjoni ametnikud
  • riiklike SOLVIT keskuste töötajad,
  • juhtumiga seotud töötajad asjaomastes riiklikes ametiasutustes,
  • Euroopa Komisjoni tehnilise toe meeskond,
  • erivolitustega Euroopa Kodanike Teenistuse töötajad,
  • Euroopa Kodanike Teenistuse tehnilise töövõtja töötajad,
  • Euroopa Kodanike Teenistuse nimel teabenõudele vastavad õigusasjatundjad.

6. Kui kaua teie andmeid säilitatakse?

Kõik säilitatud isikuandmed kustutatakse hiljemalt 3 aastat pärast juhtumi lõpetamist või vastuse saatmist. Seda on vaja järelmeetmete võtmiseks, kui pärast juhtumi lõpetamist ilmnevad uued asjaolud. Pärast säilitusperioodi hoitakse juhtumiga seotud teave alles anonüümsena statistilistel eesmärkidel. Juhtumi toimikusse kuuluvaid tõendusdokumente, mis võivad samuti sisaldada isikuandmeid, säilitatakse piisavalt kaua, et lahendada siseturu toimimisega seotud struktuuriprobleeme, kui te nende andmete kasutamist sel eesmärgile ei keela. Sellisel juhul kustutatakse andmebaasist ka tõendusdokumendid.

7. Kas te saate keelduda oma isikuandmete töötlemisest?

SOLVITi eesmärk on kodanike ja ettevõtjate konkreetsete probleemide lahendamine. Enamikul juhtudel on seetõttu väga raske saavutada rahuldavat tulemust, teadmata juhtumiga seotud konkreetseid üksikasju, sealhulgas isiku kontaktandmeid. Siiski võimaldab süsteem jätta kõik kliendi isikuandmed näitamata probleemi lahendamise eest vastutavale nn juhtivale SOLVIT keskusele. Sellisel juhul on ligipääs kliendi andmetele vaid kohalikul SOLVIT keskusel ja SOLVITi eest vastutavatel Euroopa Komisjoni töötajatel.

Kodanike nõuandeteenistuse eesmärk on anda konkreetset nõu kodanikele. Seda teevad asjatundjad, kel on tarvis juurdepääsu päringule, sealhulgas kõigile kodaniku isikuandmetele, mis on vajalikud olukorra analüüsimiseks ja küsimusele vastamiseks. Seetõttu on vajalik kodaniku konkreetse olukorra üksikasjalik kirjeldus ja kas e-posti aadress või telefoninumber.

8. Milliseid turvameetmeid kasutatakse volitamata juurdepääsu tõkestamiseks?

SOLVIT süsteemis on juurdepääs isikuandmetele tagatud ainult piiratud arvule isikutele, nagu kirjeldatakse eespool punktis 5 „Kellel on juurdepääs andmetele?”. Juurdepääsuks isikuandmetele on vajalik kasutajatunnuse ja salasõna ning SOLVITi andmebaasi puhul osaliselt ka täiendava digitaalkoodi (sarnane internetipanganduses kasutatavale) olemasolu. SOLVIT süsteemi kaitseb osaliselt ka turvaline internetiprotokoll https.

9. Juurdepääs oma isikuandmetele

Teil ei ole otsest juurdepääsu SOLVIT või kodanike nõuandeteenistuse andmebaasides talletatud isiklikele andmetele. Kui soovite teada, milliseid teie isikuandmeid töödeldakse või on töödeldud või soovite selliseid andmeid muuta või neid kustutada, võtke palun ühendust SOLVITi või kodanike nõuandeteenistuse meeskonnaga punktis 11 esitatud aadressil.

Kui teie juhtumiga tegeleb riiklik SOLVIT keskus, võite te paluda juhtumit käsitleval kohalikul SOLVIT keskusel esitada kogu seonduv teave ning taotleda valede andmete parandamist või kustutamist.

10. Lisateave

Lisaks isikuandmete kaitsele kohaldatakse olulise õigusalase teabe sätteid (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_et.htm).

11. Kontaktisikud

Sihtotstarbelised postkastid on avatud kõigile SOLVITit ja kodanike nõuandeteenust käsitlevatele päringutele, mis on adresseeritud Euroopa Komisjonile. Komisjoni teenistuses olevad postkasti eest vastutavad ametnikud töötlevad isikuandmeid vaid nii palju, kui on vajalik päringule vastamiseks. Kui teenistus ei oska vastata, siis suunatakse kiri edasi teisele komisjoni talitusele. Teid teavitatakse sellest.

Me ei edasta teie kirja mitte kellelegi väljaspool komisjoni, kuid kui ühenduse võtmine kolmanda isikuga on teie päringuga tegelemiseks parim viis, soovitame teile seda ise teha. Päringuid ja nendega seotud andmeid säilitatakse nii kaua, kui see on vajalik vastamiseks ja, sisust sõltuvalt, peale esialgse vastuse andmise ka järelmeetmete võtmiseks.

Kui soovite korrapäraselt uudiseid SOLVITi kohta, võite te ühineda meililistiga. Kõik teated sisaldavad juhiseid meililistist lahkumise kohta. Juurdepääs meililistile on üksnes SOLVITi eest vastutavatel komisjoni töötajatel. Listis olevaid e-posti aadresse ei jagata teiste komisjoni talitustega ega kolmandate isikutega otseturustuse eesmärkidel.

SOLVITit ja kodanike nõuandeteenistust haldab Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste peadirektoraadi ühtse turu abiteenistus. Vastutav isik (kontrollija) on abiteenistuse juht.

SOLVITi ja kodanike nõuandeteenistuse kontaktaadress:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brussels
Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu