Gratis og hurtig rådgivning om dine rettigheder i EU
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Databeskyttelseserklæring

SOLVIT og Borgernes Vejviserservice

1. Formål

SOLVIT er en EU-tjeneste, der hjælper borgere og virksomheder med at løse problemer med offentlige myndigheder, så de kan udøve de rettigheder, der er forbundet med det indre marked. SOLVIT samler forespørgslerne i en database, som den bruger til at behandle de problemer, individuelle borgere og virksomheder indbringer for Europa-Kommissionen og de nationale SOLVIT-centre i EU-landene samt Island, Norge og Liechtenstein (de såkaldte EØS-lande). SOLVIT-centrene indgår i den nationale forvaltning.

Borgernes Vejviserservice er en EU-tjeneste, der drives af European Citizens Action Service (ECAS), som har indgået en kontrakt med Europa-Kommissionen. I praksis er det jurister fra ECAS, der rådgiver og vejleder borgerne om deres rettigheder ifølge lovgivningen om det indre marked. Efter behov bliver man henvist til den myndighed eller instans (lokalt, nationalt eller på EU-plan), der kan løse problemet. Vejviserservicen samler forespørgslerne i en database.

SOLVIT og Borgernes Vejviserservice samarbejder og koordinerer deres arbejde, så man ikke behøver at sende sin forespørgsel to gange. Konkret vil det sige, at SOLVIT kan sende en sag videre til Borgernes Vejviserservice og omvendt. I så fald bliver personoplysningerne også flyttet fra den ene til den anden database.

2. Retsgrundlaget

De databehandlinger, som Kommissionen har ansvaret for, er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

De databehandlinger, som de nationale SOLVIT-centre og Kommissionens underleverandør, European Citizens Action Service (ECAS), har ansvaret for, er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

3. Hvilke data behandles?

SOLVIT og Borgernes Vejviserservice behandler følgende personoplysninger: for- og efternavn, aldersgruppe, postadresse, e-mail-adresse, telefonnummer, stillingskategori, nationalitet og andre personoplysninger, du har meddelt. Eventuelle støttedokumenter gemmes også i filen i databasen.

Personoplysningerne behandles af Europa-Kommissionen, af de nationale SOLVIT-centre, efter behov af de berørte nationale myndigheder, af Kommissionens underleverandør (ECAS), og af de jurister, der behandler sagen for ECAS.

4. Hvad er formålet med databehandlingen?

Oplysningerne er nødvendige, så de jurister, der arbejder for ECAS, og de berørte SOLVIT-centre kan besvare henvendelsen og løse problemet. Oplysningerne vil kun blive brugt til at besvare forespørgslen, til at løse problemet, til at kontrollere kvaliteten af den service, der leveres, til statistiske formål og i visse tilfælde – alt efter indholdet – som dokumentation for at påtale strukturelle problemer i forbindelse med det indre marked eller udarbejde rapporter.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand med henblik på direkte markedsføring eller andre formål.

5. Hvem har adgang til mine personoplysninger?

Følgende personer har adgang til dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at kunne behandle sagen, kontrollere kvaliteten eller udføre teknisk service af databasens applikationer:

  • Kommissionens personale med ansvar for SOLVIT og Borgernes Vejviserservice
  • de nationale SOLVIT-centres personale
  • de relevante nationale myndigheders personale
  • Kommissionens tekniske personale
  • særligt udpeget ECAS-personale
  • den tekniske underleverandørs personale
  • de jurister, der behandler sagen for ECAS.

6. Hvor længe opbevares mine personoplysninger?

Alle personoplysninger slettes senest tre år efter, at sagen er afsluttet, eller henvendelsen besvaret. Det skal gøre det muligt at følge op på sagen, hvis der fremkommer nye oplysninger efter sagens afslutning. Derefter opbevares oplysningerne om sagen kun i anonym form til statistisk brug. Støttedokumenter, der indgår i sagens akter, og som også kan indeholde personoplysninger, opbevares dog, så længe det er nødvendigt for at kunne behandle mere strukturelle problemer i forbindelse med det indre markeds funktion. Du kan også modsætte dig yderligere brug af oplysningerne til dette formål. I så fald slettes støttedokumenterne også i databasen.

7. Kan jeg modsætte mig behandling af personoplysninger?

SOLVIT skal løse konkrete problemer for individuelle borgere og virksomheder. I de fleste tilfælde vil det derfor være meget svært at opnå et positivt resultat, hvis man ikke har adgang til de konkrete oplysninger i sagen, herunder personoplysninger som f.eks. kontaktoplysninger. Systemet gør det dog muligt at indlæse sager, så det ledende SOLVIT-center, som skal løse problemet, ikke har adgang til nogen af dine personoplysninger. I så fald er det kun hjemme-SOLVIT-centret og Kommissionens personale med ansvar for SOLVIT, der har adgang til oplysningerne.

Borgernes Vejviserservice skal give konkrete råd til individuelle borgere. Rådgivningen gives af jurister, der er nødt til at have adgang til sagen og dine personoplysninger for at kunne analysere situationen og besvare forespørgslen. Derfor er det vigtigt, at du nøje beskriver de konkrete omstændigheder og oplyser en e-mail-adresse eller et telefonnummer.

8. Hvordan beskyttes man mod uberettiget adgang?

Personoplysningerne i SOLVIT's og Vejviserservicens databaser er kun tilgængelige for et begrænset antal personer (se punkt 5 "Hvem har adgang til mine oplysninger?"). Oplysningerne er kun tilgængelige ved brug af brugernavn og password og – for SOLVIT's vedkommende – desuden i visse tilfælde en ekstra digital kode i stil med den, man bruger ved homebanking. SOLVIT-systemet er også delvis beskyttet med https-protokollen, en særlig sikker internetprotokol.

9. Hvordan får jeg adgang til mine personoplysninger?

Du har ikke direkte adgang til dine personoplysninger, der lagres i SOLVIT's og Vejviserservicens databaser. Hvis du vil vide, hvilke af dine personoplysninger der behandles eller er blevet behandlet, eller hvis du vil have dem ændret eller slettet, skal du kontakte SOLVIT eller Borgernes Vejviserservice (se adressen i punkt 11).

Hvis din sag er blevet behandlet af et nationalt SOLVIT-center, kan du bede hjemme-SOLVIT-centret, som behandler sagen, om en fuldstændig oversigt over alle oplysninger, der indgår i sagen, og få ukorrekte oplysninger rettet eller slettet.

10. Yderligere oplysninger

Ud over denne databeskyttelseserklæring gælder også bestemmelserne i den vigtige juridiske meddelelse (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_da.htm).

11. Kontakt

Der er oprettet en særlig mailboks til alle henvendelser, som Kommissionen modtager om SOLVIT og Borgernes Vejviserservice. De tjenestemænd, der står for mailboksen i Kommissionen, behandler udelukkende personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne besvare henvendelsen. Henvendelser, som tjenestemændene ikke er i stand til at besvare selv, sendes videre til den rette tjenestegren i Kommissionen. Sker det, bliver du underrettet.

Henvendelser videregives ikke til nogen uden for Kommissionen. Er der tale om en forespørgsel, der bedst kan besvares af en anden, anbefaler vi, at du selv gør det. Henvendelser og de tilknyttede oplysninger gemmes, så længe det er nødvendigt for at kunne besvare dem og – alt efter indholdet – for efter behov senere at kunne følge op på sagen.

Ønsker du jævnligt at få tilsendt nyheder om SOLVIT, kan du tilmelde dig en mailingliste. Alle nyhedsbreve vil indeholde en vejledning i, hvordan du framelder dig listen. Mailinglisten er kun tilgængelig for det personale i Kommissionen, der har ansvaret for SOLVIT. E-mail-adresser på listen videregives ikke til andre tjenestegrene i Kommissionen og heller ikke til tredjemand med henblik på direkte markedsføring.

SOLVIT og Borgernes Vejviserservice forvaltes af Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked og Tjenesteydelser (taskforcen "Single Market Assistance Services Task Force"). Den registeransvarlige er taskforcens leder.

Kontaktadresse for SOLVIT og Borgernes Vejviserservice:
Europa-Kommissionen
Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Bruxelles
Belgium
markt-b-tf1@ec.europa.eu