Bezplatné a rychlé poradenství o vašich právech v EU
CSS Video
 
Decrease textIncrease textIncrease text
  Prohlášení o ochraně osobních údajů

SOLVIT a Občanský rozcestník (CCS)

1. Cíle

SOLVIT je celoevropská služba, která pomáhá občanům a podnikům uplatňovat jejich práva na vnitřním trhu tím, že řeší problémy, s nimiž se potýkají během kontaktu s veřejnými orgány. Při řešení problémů, jež občané a podniky předkládají Evropské komisi a jednotlivým národním střediskům SOLVIT ve všech členských státech EHP, používá tato služba databázi žádostí o pomoc. Národní střediska SOLVIT jsou součástí správních orgánů jednotlivých států.

Občanský rozcestník (CSS) je celoevropská služba, kterou provozuje European Citizens Action Service (ECAS) na základě smlouvy s Evropskou komisí. ECAS zaměstnává právní experty, kteří poskytují občanům konkrétní informace a rady o jejich právech v oblasti vnitřního trhu. Občané mohou být také „nasměrováni“ na příslušný orgán či jiný subjekt (na místní, vnitrostátní nebo evropské úrovni), který by měl být schopen konkrétní problém vyřešit. Občanský rozcestník používá pro žádosti od občanů databázi.

CSS a SOLVIT úzce spolupracují a jejich služby fungují v hladké součinnosti, což umožňuje reagovat na potřeby žadatelů bez toho, aby žadatelé museli své dotazy předkládat dvakrát. Konkrétní případy si tedy mohou CSS a SOLVIT navzájem předávat a zároveň provádět převod osobních údajů z jedné databáze do druhé.

2. Jakými právními předpisy se zpracování údajů řídí?

Veškeré zpracování údajů, za které odpovídá Evropská komise, se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů.

Veškeré zpracování údajů, za které odpovídají národní střediska SOLVIT a smluvní partner Evropské komise European Citizens Action Service (ECAS), se řídí směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a příslušnými vnitrostátními prováděcími předpisy.

3. Které údaje se zpracovávají?

Při zasílání dotazů či žádostí o pomoc s konkrétními případy Občanskému rozcestníku nebo službě SOLVIT se zpracovávají následující osobní údaje: celé jméno, věková kategorie, celá adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, ekonomická kategorie, národnost a jakékoli další osobní údaje, které žadatel ve svém dotazu uvede. K souboru v databázi SOLVIT mohou být rovněž připojeny referenční dokumenty k případu (pokud nějaké existují).

Tyto osobní údaje může zpracovávat Evropská komise, národní střediska SOLVIT, případně veřejné orgány zabývající se daným případem, smluvní partner Evropské komise European Citizens Action Service (ECAS) a právní experti, kteří případ pro ECAS zkoumají.

4. K jakému účelu se údaje zpracovávají?

Tyto údaje jsou potřebné k tomu, aby mohli právní experti z ECAS a příslušné středisko SOLVIT odpovědět na dotaz a účinně vyřešit daný problém. Údaje se využijí pouze při odpovědi na dotaz, k vyřešení problému, ke kontrole kvality poskytovaných služeb, statistickým účelům a v některých případech, v závislosti na povaze problému, jako doklad pro řešení strukturálních problémů ve fungování vnitřního trhu, nebo pro sestavování zpráv.

Údaje nejsou poskytovány třetím stranám za účelem marketingu, ani za žádnými jinými účely.

5. Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Pokud je to nezbytné ke zpracování vašeho případu, kontrole kvality či k technické údržbě databáze žádostí, mohou mít k vašim osobním údajům přístup následující osoby:

  • zaměstnanci Evropské komise, kteří zodpovídají za SOLVIT a CSS,
  • zaměstnanci národních středisek SOLVIT,
  • zaměstnanci příslušných vnitrostátních veřejných orgánů, kteří se případem zabývají,
  • tým technického zabezpečení Evropské komise,
  • výslovně jmenovaní pracovníci ECAS,
  • pracovníci jejich technického dodavatele,
  • právní experti, kteří odpovídají na zpracování dotazů jménem ECAS.

6. Jak dlouho jsou vaše údaje uchovávány?

Všechny uložené osobní údaje jsou vymazány nejpozději do 3 let po uzavření případu či zaslání odpovědi. Je tomu tak proto, aby bylo možné se případem dále zabývat, pokud se po jeho uzavření vyskytnou nové skutečnosti. Po skončení této doby uchovávání jsou informace o případu uloženy v anonymní podobě pro statistické účely. Referenční dokumenty, které jsou součástí složky k případu a které mohou rovněž obsahovat osobní údaje, se však uchovávají tak dlouho, pokud je to nezbytné pro řešení strukturálních problémů ve fungování vnitřního trhu a pokud se nevyjádříte proti dalšímu využívání těchto údajů za tímto účelem. V takovém případě jsou referenční dokumenty z databáze odstraněny.

7. Můžete zpracovávání svých osobních údajů odmítnout?

Služba SOLVIT má za úkol řešit konkrétní problémy občanů či podniků. Ve většině případů by proto bylo velmi obtížné dosáhnout uspokojivého výsledku bez podrobností k případu, včetně osobních údajů (např. kontaktních údajů). Systém nicméně umožňuje vkládat i takové případy, kdy jsou všechny podrobnosti o klientovi před tzv. vedoucím střediskem SOLVIT, jež zodpovídá za vyřešení případu, zatajeny. V takovém případě mají k údajům o klientovi přístup pouze domácí středisko SOLVIT a zaměstnanci Evropské komise, kteří za SOLVIT zodpovídají.

Občanský rozcestník poskytuje občanům konkrétní rady prostřednictvím odborníků, kteří k tomu potřebují přístup k informacím obsaženým v dotazu, včetně veškerých osobních údajů o občanovi nutných k analýze situace a k zodpovězení otázky. Proto je nezbytný podrobný popis situace, ve které se občan ocitl, a jeho e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

8. Jaká bezpečností opatření proti neoprávněnému přístupu se používají?

Přístup k osobním údajům v databázích SOLVIT a CSS má pouze omezená skupina osob, jak je popsáno v bodě 5 „Kdo má k vašim osobním údajům přístup?“. Pro přístup k osobním údajům je zapotřebí uživatelské jméno a heslo a databáze SOLVIT navíc částečně vyžaduje digitální kód podobný těm, jež se používají v systémech osobního elektronického bankovnictví. Systém SOLVIT je také chráněn speciálním zabezpečeným protokolem https.

9. Přístup k vašim osobním údajům

Ke svým osobním údajům uloženým v databázi SOLVIT a CSS nemáte přímý přístup. Pokud chcete vědět, které z vašich osobních údajů jsou či byly zpracovávány, nebo chcete tyto údajů změnit či vymazat, obraťte se prosím na tým SOLVIT nebo CSS na adresách uvedených v bodě 11 níže.

Jestliže se vaším případem zabývalo národní středisko SOLVIT, můžete požádat domácí středisko SOLVIT, jež za případ zodpovídá, aby vám sdělilo všechny informace o případu, a můžete také požadovat, aby byly nesprávné údaje opraveny či vymazány.

10. Další informace

Kromě tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů platí i „důležité právní upozornění“ (http://europa.eu/geninfo/legal_notices_cs.htm).

11. Kontakt

K zasílání dotazů ohledně služeb SOLVIT a CSS adresovaných Evropské komisi jsou k dispozici speciální e-mailové schránky. Jmenovaný úředník v útvaru Komise, který za příslušnou schránku zodpovídá, zpracuje vaše osobní údaje pouze do té míry, jež je nutná k zodpovězení vaší otázky. Pokud tento útvar nemůže dotaz zodpovědět, předá vaši zprávu jinému útvaru v Komisi a bude vás o tom informovat.

Vaši zprávu nepředáme nikomu mimo Komisi. Poradíme vám však, abyste se obrátili přímo na třetí stranu, jestliže to bude nejlepší způsob, jak váš dotaz zodpovědět. Zprávy a související údaje jsou uloženy po dobu, která je nezbytná k zodpovězení dotazu, a v závislosti na jejich povaze také proto, aby bylo možné se případem dále zabývat, pokud se po jeho uzavření vyskytnou nové skutečnosti.

Pokud chcete o službě SOLVIT získávat pravidelné informace, můžete se přihlásit na e-mailový seznam. Ve všech zprávách je uvedeno i to, jak se ze seznamu odhlásit. K seznamu mají přístup pouze zaměstnanci Evropské komise, kteří odpovídají za službu SOLVIT. E-mailové adresy na seznamu nejsou poskytovány dalším útvarům Komise, ani třetím stranám za účelem marketingu.

Systémy SOLVIT a CSS spravuje pracovní skupina pomocných služeb pro vnitřní trh v rámci generálního ředitelství Evropské komise pro vnitřní trh a služby. Odpovědnou osobou (správcem) je příslušný vedoucí pracovní skupiny.

Kontaktní adresa pro systémy SOLVIT a CSS:
European Commission
Internal Market and Services Directorate General
Single Market Assistance Services Task Force
B-1049 Brusel
Belgie
markt-b-tf1@ec.europa.eu