Navigation path

 • RSS

Nuacht

 1. 01/07/2015 - Right2Water - Tá an plean oibre i gcomhair an mheasúnaithe ar an Treoir maidir le hUisce Óil i ndiaidh a fhoilsithe. Is féidir leat aiseolas a thabhairt i dtaobh an phlean. Tá achoimre ar na bearta atá le déanamh ar fáil.
 2. 03/06/2015 - Tá Teachtaireacht glactha ag an gCoimisiún Eorpach mar fhreagairt ar an tríú tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ar éirigh leis, is é sin ‘Stop Vivisection’. Féach an phreaseisiúint.
 3. 29/05/2015 - Tá Ardrúnaíocht na Comhairle, Uachtaránacht na Laitvia ar an gComhairle agus Feachtas an Tionscnaimh ó na Saoránaigh ag éagrú comhdhála Dé Máirt an 16 Meitheamh i gComhairle an Aontais Eorpaigh faoin Tionscnamh ó na Saoránaigh. Más mian leat clárú don chomhdháil, cliceáil anseo.
 4. 11/05/2015 - Bhuail eagraithe an tionscnaimh Stop Vivisection inniu le Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh um Poist, Fás, Infheistíocht agus Iomaíochas, Jyrki Katainen, agus leis an Ard-Stiúrthóir Karl Falkenberg, AS an Chomhshaoil. Féach an phreaseisiúint .
 5. 08/05/2015 - Déanfar sruthú gréasáin ar an éisteacht i bParlaimint na hEorpa (11/05, 15:00 - 18:30) ag an seoladh seo: Ebs, Europarl
 6. 30/04/2015 - Reachtálfar éisteacht phoiblí faoin tríú tionscnamh a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin, Stop Vivisection, ar an 11 Bealtaine 2015 i bParlaimint na hEorpa. Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun clárú, féach: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/events-citizint.html
 7. 31/03/2015 - Tá tuarascáil glactha ag an gCoimisiún faoi na chéad trí bliana de chur i bhfeidhm an Rialacháin maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh. Féach an preaseisiúint.
 8. 31/03/2015 - Tá leagan nua den bhogearra le haghaidh bailiú ar líne ar fáil anois ar an suíomh gréasáin JoinUp.
 9. 04/03/2015 - Tá an tríú Tionscnamh ó na Saoránaigh ar éirigh leis an líon riachtanach sínithe a fháil, Stop Vivisection, curtha faoi bhráid an Choimisiúin. Tá trí mhí ag an gCoimisiún anois le freagra a thabhairt. Féach an phreaseisiúint agus an nós imeachta scrúdúcháin.
 10. 02/03/2015 - Tá réamhamharc ar an gcéad leagan eile den bhogearra bailiúcháin ar líne ar fáil anois ar an suíomh gréasáin Joinup
 11. 11/12/2014 - Foilsíodh Ceartúcháin ar iarscríbhinní an Rialacháin maidir leis an Tionscnamh ó na Saoránaigh i 16 theanga. Na hathruithe teanga a tháinig as sin, cuireadh iad isteach sna huirlisí ríomhaireachta sin de chuid an Choimisiúin a úsáideann lucht eagraithe an tionscnaimh, mar atá, bogearraí an Choimisiúin agus cuntais lucht eagraithe atá ar an suíomh gréasáin seo.
 12. 10/11/2014 - Tá fáil anois ar leagan nuachóirithe den doiciméad ina dtabharfar le fios duit, de réir do shaoránachta agus d’ait chónaithe, cén fhoirm is ceart a úsáid chun tacú le tionscnamh ó na saoránaigh.
 13. 28/08/2014 - Tá leagan cothrom le dáta den Treoir don Tionscnamh ó na Saoránaigh le fáil anois i ngach teanga oifigiúil de chuid AE.
 14. 10/07/2014 - Tionscnamh Right2Water: Beidh cruinniú le geallsealbhóirí á eagrú ag an gCoimisiún an 9 Meán Fómhair sa Bhruiséil le plé a dhéanamh ar cháilíocht agus seirbhísí uisce. Is é is cuspóir don tionscnamh seo trédhearcacht a mhéadú i dtaca le seirbhísí uisce agus séarachais. Is féidir ceisteanna a chur chuig EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 15. 01/07/2014 - Rinneadh athrú ar íoslíon na sínitheoirí is gá ó gach Ballstát chun an t-athrú i mbonn an ríofa (líon na bhFeisirí i bParlaimint na hEorpa atá ag gach Ballstát) a chur san áireamh. Beidh an t-athrú sin i bhfeidhm ar gach tionscnamh a chlárófar ón 1 Iúil 2014 amach. Féach an líon nua sínitheoirí is gá.
 16. 23/06/2014 - An Tionscnamh Right2Water: toradh amháin a bhí ar an tionscnamh seo gur seoladh comhairliúchán poiblí faoin Treoir maidir le hUisce Óil. Féach an phreaseisiúint.
 17. 04/06/2014 - Mar gheall ar obair chothabhála, ní bheidh suíomh gréasáin thionscnamh Eorpach na saoránach ar fáil an 7 Mehefin idir 20:00 agus 23:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa). Maith dúinn aon mhíchaoithiúlacht dá thoradh sin. Go raibh maith agat as bheith tuisceanach.
 18. 28/05/2014 - Tá Teachtaireacht glactha ag an gCoimisiún Eorpach mar fhreagairt ar an dara babhta den Tionscnamh ó na Saoránaigh ar éirigh leis, is é sin "Duine dínne". Féach an preaseisiúint.
 19. 09/04/2014 - Inniu, bhuail lucht eagraithe an tionscnaimh Duine Dínne (One of us) leis an gCoimisinéir um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht, Máire Geoghegan-Quinn, agus leis an Leas-Ardstiúrthóir um Fhorbairt agus Comhar, an tUasal Cornaro. Féach an phreaseisiúint.
 20. 08/04/2014 - Déanfar sruthú gréasáin ar an éisteacht i bParlaimint na hEorpa (10/04, 09:00 - 12:30) ag an seoladh seo: Ebs, Europarl
 21. 31/03/2014 - Reachtálfar éisteacht phoiblí faoin dara tionscnamh a cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin, Duine dínne, ar an 10 Aibreán 2014 i bParlaimint na hEorpa. I gcomhair tuilleadh eolais nó chun clárú, féach: http://www.europarl.europa.eu/committees/ga/peti/home.html
 22. 19/03/2014 - Tá Teachtaireacht glactha ag an gCoimisiún Eorpach mar fhreagairt ar an gcéad tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh ar éirigh leis, is é sin "Right2Water". Féach an preaseisiúint.
 23. 28/02/2014 - Tá an dara Tionscnamh ó na Saoránaigh ar éirigh leis an líon riachtanach sínithe a fháil, "Duine Dínne", curtha faoi bhráid an Choimisiúin. Tá trí mhí ag an gCoimisiún anois le freagra a thabhairt. Féach an phreaseisiúint agus an nós imeachta scrúdúcháin.
 24. 17/02/2014 - Bhí cruinniú ann inniu idir eagraithe an tionscnaimh right2water agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin Maroš Šefčovič. Féach an phreaseisiúint.
 25. 13/02/2014 - Déanfar sruthú gréasáin ar an éisteacht i bParlaimint na hEorpa (17 Feabhra, 15:00 - 18:30) ag an seoladh seo: Ebs
 26. 05/02/2014 - Tionólfar éisteacht phoiblí faoin gcéad tionscnamh a tíolacadh don Choimisiún, right2water, an 17 Feabhra 2014 i bParlaimint na hEorpa. Le haghaidh tuilleadh eolais agus le clárú, féach: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 27. 20/12/2013 - Tá an chéad Tionscnamh ó na Saoránaigh curtha faoi bhráid an Choimisiúin mar gur éirigh leis an tionscnamh sin an líon riachtanach sínithe a fháil. Tá trí mhí ag an gCoimisiún anois le freagra a thabhairt uaidh. Féach an phreaseisiúint agus an nós imeachta scrúdúcháin.
 28. 02/11/2013 - Tháinig deireadh meán oíche aréir leis an tréimhse bhailiúcháin do na chéad ocht dTionscnamh ó na Saoránaigh. Féach Preaseisiúint 31 Deireadh Fómhair.
  Tá sé dearbhaithe ag trí cinn díobh, Right2Water, One of Us agus Stop Vivisection, gur éirigh leo an sprioc de mhilliún síniú san AE agus an t-íosmhéid sínithe i seacht mBallstát ar a laghad a bhaint amach. Beidh na ráitis tacaíochta fós le fíorú ag na húdaráis inniúla náisiúnta sular féidir na tionscnaimh seo a chur isteach go foirmiúil chuig an gCoimisiún.
 29. 04/10/2013 - Beidh foirm nua chlárúcháin agus foirm nua ráitis tacaíochta ar fáil ón 8 Deireadh Fómhair. Féach an Rialachán tarmligthe (AE) Uimh. 887/2013 ón gCoimisiún an 11 Iúil 2013 chun na sonraí a léamh.
  Daoine a d’eagraigh na tionscnaimh atá cláraithe faoi láthair, tá an rogha acu coinneáil leis an seanleagan de na foirmeacha ráitis tacaíochta a úsáid nó an leagan nua a úsáid ón 8 Deireadh Fómhair.
 30. 24/05/2013 - Mar gheall ar obair chothabhála, ní bheidh suíomh gréasáin thionscnamh Eorpach na saoránach ar fáil an 24 Bealtaine idir 20:00 agus 23:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa). Maith dúinn aon mhíchaoithiúlacht dá thoradh sin. Go raibh maith agat as bheith tuisceanach.
 31. 29/04/2013 - Tá ar fáil anois sraith treoirlínte agus moltaí a bhaineann le conas Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a chur chun feidhme go praiticiúil. Is d'úsáid na n údarás inniúil náisiúnta agus na n eagraithe atá siad ceaptha. Clúdaítear iontu gach céim den nós imeachta a bhaineann le tionscnamh den sórt sin, idir an clárú leis an gCoimisiún agus fíorú na ráiteas tacaíochta.
 32. 31/10/2012 - I bhfianaise deacrachtaí a bhí ag na heagraithe sa chéim thionscnaimh, chinn an Coimisiún go nglacfaidh sé go heisceachtúil leis na ráitis tacaíochta a bhaileofar go dtí an 01/11/2013 maidir leis na tionscnaimh uile atá cláraithe faoi láthair.
 33. 31/10/2012 - Tá an chéad tionscnamh ó shaoránaigh na hEorpa, “Fraternité 2020”, á reáchtáil ar fhreastalaí an Choimisiúin anois agus is féidir leo tús a chur le ráitis tacaíochta a bhailiú ar líne, mar go bhfuil a gcóras deimhnithe ag an údarás náisiúnta atá inniúil i Lucsamburg - Preaseisiúint.
 34. 04/09/2012 - Tá an chéad tionscnamh - right2water – tosaithe ag bailiú ráiteas tacaíochta ar líne. Cuireadh a chóras ar líne ar bun le soláthraí-óstach príobháideach agus d'fhíoraigh an t-údarás náisiúnta inniúil é. Preaseisiúint
 35. 17/08/2012 - Cabhair eisceachtúil ón gCoimisiún sa chéim thosaigh. Le cabhrú chun na chéad tionscnaimh ó na saoránaigh a chur ar siúl, thairg an Coimisiún, mar bheart eisceachtúil, a fheastalaithe féin d'eagraithe a bhfuil deacracht acu soláthraí-óstach a fháil, agus tá sé ag cuidiú leo i ngach slí chun fíorú a gcórais um bailiúchán ar líne a fháil ón údarás náisiúnta inniúil. Féach ESPRESSO an 18 Iúil agus nasc le joinup.eu.
 36. 11/05/2012 - Cláraíodh na chéad tionscnaimh Eorpacha ó na saoránaigh; is féidir tosú ag bailiú sínithe dóibh anois. Fionn anseo a molann na tionscnaimh seo.
 37. 08/05/2012 - Preaseisiúint
 38. 31/03/2012 - Teachtaireacht ó Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh
 39. 30/03/2012 - Mionathraíodh íoslíon na sínitheoirí in aghaidh an Bhallstáit chun athrú i mbonn an ríofa (líon na bhFeisirí i bParlaimint na hEorpa in aghaidh an Bhallstáit) a chur san áireamh. Seiceáil na huimhreacha nua.
 40. 30/03/2012 - Ní fada go bhfoilseofar ceartúcháin don Rialachán ar an tionscnamh ó na saoránaigh i 19 dteanga, go háirithe maidir leis na foirmeacha ráiteas tacaíochta. Ionchorprófar iad sin i mbogearraí nua an Choimisiúin, a mbeidh scaoileadh nua díobh an tseachtain seo. Ba cheart go gcinnteodh eagraithe ionchasacha gurb é a leagan nuashonraithe sin a úsáidfid.

Ceadaíonn tionscnamh Eorpach na saoránach do 1 mhilliún saoránach san AE páirt dhíreach a ghlacadh i bhforbairt bheartais an AE, trína iarraidh ar an gCoimisiún Eorpach togra reachtach a dhéanamh.

Ar an suíomh gréasáin seo, tá faisnéis faoi gach tionscnamh ó na saoránaigh, tá míniú ar na rialacha, agus cuireann sé ar do chumas do thionscnamh a sheoladh.


Faoi thionscnamh na saoránach
Aimsigh tionscnamh
Seol tionscnamh