Navigation path

 • RSS

Uudised

 1. 11/12/2014 - Kodanikualgatuse määruse lisade parandused on avaldatud 16 keeles. Nendest tulenevad keelelised muudatused on inkorporeeritud korraldajatele abiks olevatesse komisjoni IT-vahenditesse, nimelt komisjoni tarkvarasse ja veebisaidil olevatesse korraldajakontodesse.
 2. 10/11/2014 - Nüüd on kättesaadav ajakohastatud versioon dokumendist, millega määratakse kindlaks, millist vormi saate sõltuvalt oma kodakondsusest ja elukohast kodanikualgatuse toetamiseks kasutada.
 3. 28/08/2014 - Euroopa kodanikualgatuse suuniste ajakohastatud versioon on nüüd kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes.
 4. 10/07/2014 - Algatus Right2Water: Euroopa Komisjon korraldab 9. septembril 2014 Brüsselis veekvaliteedi ja -teenuste võrdlemise teemalise sidusrühmade kohtumise. Eesmärgiks on suurendada vee ja kanalisatsiooni valdkonna läbipaistvust. Küsimused võite saata aadressil: EC-WATER-BENCHMARKING@ec.europe.eu .
 5. 01/07/2014 - Allakirjutanute miinimumarvu liikmesriigi kohta on muudetud, et võtta arvesse muutust arvutamise aluses (Euroopa Parlamendi liikmete arv liikmesriigi kohta). Need arvud kehtivad kõigi alates 1. juulist 2014 registreeritud algatuste puhul. Vaadake uusi allakirjutanute miinimumarve.
 6. 23/06/2014 - algatus „Right2Water”: osana järelmeetmetest on algatatud joogiveedirektiivi käsitlev avalik konsultatsioon. Lugege pressiteadet.
 7. 04/06/2014 - Hooldustööde tõttu ei ole Euroopa kodanikualgatuse veebisait 7. juuni kell 20:00–23:00 (Kesk-Euroopa aeg) kättesaadav. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Täname mõistva suhtumise eest!
 8. 28/05/2014 - Euroopa Komisjon võttis vastu teatise seoses teise eduka Euroopa kodanikualgatusega „Üks meist” („One of Us”). Vt pressiteadet.
 9. 09/04/2014 - algatuse Üks meist korraldajad kohtusid täna teaduse ja innovatsiooni voliniku Máire Geoghegan-Quinni ning arengu ja koostöö valdkonna eest vastutava peadirektori asetäitja Marcus Cornaroga. Lugege pressiteadet
 10. 08/04/2014 - Avalik kuulamine Euroopa Parlamendis (10/04, 09.00-12.30 Kesk-Euroopa aja järgi) kantakse veebis otse üle järgmisel aadressil: Ebs, Europarl
 11. 31/03/2014 - Teist komisjonile esitatud algatust „Üks meist” käsitlev avalik kuulamine toimub Euroopa Parlamendis 10. aprillil 2014. Lisateabe saamiseks ja registreerumiseks tutvuge veebisaidiga: http://www.europarl.europa.eu/committees/et/peti/home.html
 12. 19/03/2014 - Euroopa Komisjon on vastu võtnud teatise, mis käsitleb esimest edukat Euroopa kodanikualgatust, milleks on „Right2Water”. Tutvuge pressiteatega.
 13. 28/02/2014 - Komisjonile esitati teine vajaliku arvu allkirju kogunud Euroopa kodanikualgatus „Üks meist”. Komisjonil on vastamiseks aega kolm kuud. Tutvuge pressiteate ja läbivaatamise menetlusega.
 14. 17/02/2014 - Algatuse „Right2Water” korraldajad kohtusid täna komisjoni asepresidendi Maroš Šefčovičiga. Vt pressiteadet.
 15. 13/02/2014 - Avalik kuulamine Euroopa Parlamendis (17. veebruaril kl 15.00-18.30 Kesk-Euroopa aja järgi) kantakse veebis otse üle järgmisel aadressil: Ebs
 16. 05/02/2014 - Avalik kuulamine seoses esimese komisjonile esitatud algatusega vee kui avaliku hüve kohta („right2water”) toimub Euroopa Parlamendis 17. veebruaril 2014. Täiendava teabe saamiseks ja registreerumiseks tutvuge veebisaidiga: http://www.europarl.europa.eu/news/et/news-room/content/20140204STO34708/html/Right-to-water-attend.
 17. 20/12/2013 - Euroopa Komisjonile esitati esimene Euroopa kodanikualgatus, mis kogus vajaliku arvu allkirju. Komisjonil on vastamiseks aega kolm kuud. Tutvuge pressiteate ja läbivaatamise menetlusega.
 18. 02/11/2013 - Eile oli esimesele kaheksale Euroopa kodanikualgatusele toetusavalduste kogumise tähtaeg. Vaadake 31. oktoobri pressiteadet.
  Neist kolme puhul – Right2Water (Õigus veele), One of Us (Üks meist) ja Stop Vivisection (Lõpp loomkatsetele) – saavutati väidetavalt eesmärk koguda üks miljon toetusavaldust ELis ja saada nõutav miinimumtoetus vähemalt seitsmes liikmesriigis. Enne kui algatus komisjonile ametlikult esitatakse, peavad toetusavaldusi kontrollima pädevad riiklikud asutused.
 19. 04/10/2013 - Uus registreerimisvorm ja uued toetusavalduse vormid on kättesaadavad alates 8. oktoobrist. Üksikasjalik teave on esitatud komisjoni 11. juuli 2013. aasta delegeeritud määruses (EL) nr 887/2013.
  Juba registreeritud algatuste korraldajad saavad jätkuvalt kasutada praegust toetusavalduse vormi versiooni või alustada uue versiooni kasutamisega alates 8. oktoobrist.
 20. 24/05/2013 - Hooldustööde tõttu ei ole Euroopa kodanikualgatuse veebisait 24. mail kell 20:00–23:00 (Kesk-Euroopa aeg) kättesaadav. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast. Täname mõistva suhtumise eest!
 21. 29/04/2013 - Nüüdsest on kättesaadavad Euroopa kodanikualgatuse praktilist rakendamist käsitlevad suunised ja soovitused, mis on mõeldud pädevatele riiklikele asutustele ja korraldajatele. Need hõlmavad Euroopa kodanikualgatuse menetluse erinevaid etappe, alustades komisjonipoolse registreerimisega ning lõpetades toetusavalduste kontrollimisega.
 22. 31/10/2012 - Korraldajate poolt Euroopa kodanikualgatuse käivitusetapis kogetud probleemide tõttu on komisjon otsustanud erandkorras pikendada kõigi praeguseks registreeritud algatuste toetusavalduste kogumise tähtaega kuni 01/11/2013.
 23. 31/10/2012 - Pärast kogumissüsteemi tõendamist Luksemburgi pädeva asutuse poolt võib nüüd alustada veebipõhiste toetusavalduste kogumist esimesele komisjoni serverites hallatavale Euroopa kodanikualgatusele „Fraternité 2020” – Pressiteade.
 24. 04/09/2012 - Esimesele algatusele – right2water – on asutud veebipõhiselt toetusavaldusi koguma. Algatust hõlmav veebipõhine süsteem on eraomandis olevas hostimisteenuse pakkuja serveris edukalt käivitatud ning pädev riiklik asutus on selle tõendanud. Pressiteade
 25. 17/08/2012 - Käivitusjärgus antav komisjonipoolne erakorraline abi. Esimeste Euroopa kodanikualgatuste toimimise huvides on Euroopa Komisjon pakkunud erimeetmena oma servereid neile algatuste korraldajatele, kellel on raske leida hostimisteenust. Samuti aitab komisjon neid kõigis ettevalmistustes veebipõhise toetusavalduste kogumise süsteemi tõendamiseks pädeva riikliku asutuse poolt. Vt 18.juuli ESPRESSO ja linki joinup.eu.
 26. 11/05/2012 - Esimesed Euroopa kodanikualgatused on registreeritud; neile toetusallkirjade kogumine võib nüüd alata. Uurige siit, milliseid ettepanekuid algatused hõlmavad.
 27. 08/05/2012 - Pressiteade
 28. 31/03/2012 - Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči videosõnum
 29. 30/03/2012 - Allakirjutanute miinimumarvu liikmesriigi kohta on muudetud, et võtta arvesse muudatust arvutamise aluses (Euroopa Parlamendi liikmete arv liikmesriigi kohta) Vaadake uusi arve.
 30. 30/03/2012 - Euroopa kodanikualgatust käsitleva määruse parandus avaldatakse peagi 19 keeles, eelkõige seoses toetusavalduste vormidega. Seda kajastatakse ka komisjoni tarkvaras, mille uus väljalase avaldatakse käesoleval nädalal. Kodanikualgatuse potentsiaalsed korraldajad peaksid tagama, et nende süsteemis kasutatakse uut ajakohastatud versiooni.

Euroopa kodanikualgatus võimaldab ühel miljonil ELi kodanikul osaleda otse ELi poliitika kujundamises, kutsudes Euroopa Komisjoni üles tegema seadusandlikku ettepanekut.

Käesoleval veebisaidil esitatakse teavet kõigi kodanikualgatuste kohta, selgitatakse eeskirju ning võimaldatakse teil käivitada oma algatus.


Kodanikualgatuse kohta
Leidke algatus
Käivitage algatus