Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Začať iniciatívu

  • RSS
Softvér pre online systémy zberu vyvinutý Komisiou

Komisia vyvinula softvér s voľne prístupným zdrojovým kódom (pozn. v nariadení označený ako voľný softvér) s cieľom pomôcť organizátorom pri vytvorení svojho vlastného online systému zberu.

Tento softvér poskytuje všetky základné funkcionality na online zber vyhlásení o podpore prostredníctvom formulárov, ktoré spĺňajú ustanovenia nariadenia o iniciatíve občanov, ako aj funkcionality na bezpečné uchovávanie údajov o signatároch a ich export príslušným vnútroštátnym orgánom. Softvér je v súlade s metodikou Web Content Accessibility Guidelines 2.0 a bráni predkladaniu duplicitných vyhlásení o podpore.

Systém je možné jednoducho konfigurovať pre potreby každej navrhovanej iniciatívy občanov, pretože organizátorom umožňuje nahrať všetky relevantné informácie o iniciatíve z ich účtu organizátora na tejto webovej lokalite.

Softvér je dostupný zadarmo.

Aké sú prvky softvéru?

Softvér tvorí verejné a administratívne rozhranie:

V režime off-line môžu organizátori pripravovať a testovať systém pred začatím zberu vyhlásení o podpore. V tomto režime môžu organizátori testovať softvér pred tým, ako požiadajú Komisiu o registráciu svojej navrhovanej iniciatívy. Režim off-line takisto organizátorom umožňuje pripraviť systém na predloženie žiadosti o vydanie osvedčenia príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Aby mohli organizátori prejsť do online režimu a začať s online zberom, musia uverejniť udelené osvedčenie pre svoj systém a získať potvrdenie o registrácii svojej navrhovanej iniciatívy.

Viac informácií nájdete v používateľskej príručke k softvéru.

Ako tento softvér pomôže organizátorom?

Organizátori, ktorí plánujú zbierať vyhlásenia o podpore online, musia vytvoriť online systém zberu, ktorý spĺňa technické špecifikácie podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011.

Súlad s technickými špecifikáciami kontrolujú príslušné vnútroštátne orgány, ktoré organizátori žiadajú o vystavenie osvedčenia pre svoje systémy pred začatím online zberu vyhlásení o podpore.

Na vybudovanie svojho softvéru môžu organizátori využiť softvér vytvorený Komisiou alebo akýkoľvek iný softvér.

Softvér Komisie spĺňa príslušné bezpečnostné a technické požiadavky, t. j. bod 1, body 2.3. až 2.7.2., bod 2.7.3. písm. a), b), d), f), h), body 2.7.4. a 2.7.5, bod 2.7.7. písm. b), c), 2.7.8, 2.7.10, 2.12., 2.14., 3.1. a 3.2. a čiastočne bod 2.7.3 písm. c), e), 2.7.7 písm. a), d), body 2.8. až 2.11., bod 2.13. a 3.3. prílohy nariadenia (EÚ) č. 1179/2011. Vzhľadom na uvedené stačí, aby organizátori, ktorí využijú tento softvér, zabezpečili, že ďalšie prvky ich systému (napr. hostiteľské prostredie alebo riadiace procesy) spĺňali príslušné technické špecifikácie (bod 2.1., 2.2., 2.7.3. písm. g), 2.7.6., 2.7.9., body 2.15. až 2.20.2. a bod 3.4. a čiastočne bod 2.7.3 písm. c), e), 2.7.7 písm. a), d), body 2.8. až 2.11., bod 2.13. a 3.3. prílohy nariadenia (EÚ) č. 1179/2011.
Získavanie osvedčenia je tak jednoduchšie.

Viac informácií nájdete v najčastejších otázkach.

Kde sa dá stiahnuť softvér vyvinutý Komisiou?

Softvérový balík sa dá stiahnuť na lokalite JoinUp,

na ktorej sme takisto uverejnili všetku relevantnú dokumentáciu na záložke e-Library. Nachádza sa tam napríklad používateľská príručka a inštalačná príručka.

Ak si chcete softvér otestovať bez stiahnutia, využite aplikáciu Virtual machine a pridŕžajte sa inštrukcií.