Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Särskilda regler för skydd av personuppgifter

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

EU:s webbplats/register för medborgarinitiativ

Dessa regler beskriver hur vi använder och skyddar dina personuppgifter på EU:s webbplats/register för medborgarinitiativ.

1. Vad är syftet med webbplatsen/registret?

Kommissionen har startat webbplatsen/registret för medborgarinitiativ så att den som vill föreslå ett initiativ kan registrera det och så att allmänheten kan se vilka initiativförslag som har registrerats.
Webbplatsen/registret sköts av kommissionens generalsekretariat, enhet C.4.
Registeransvarig är enhetschef Rudiger Boogert.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter.

2. Rättslig grund: förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet

Möjligheten att föreslå medborgarinitiativ infördes genom Lissabonfördraget: ”Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen” (artikel 11.4 i EU-fördraget). I enlighet med artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har Europaparlamentet och rådet antagit en förordning om vilka förfaranden och villkor som ska gälla för sådana medborgarinitiativ.

Enligt förordningen om medborgarinitiativet av den 16 februari 2011 ska kommissionen registrera och offentliggöra föreslagna medborgarinitiativ.

3. Vilka personuppgifter samlar ni in och vilken teknik använder ni?

Vi samlar in de uppgifter som krävs för att tillämpa förordningen om medborgarinitiativet.

Personuppgifter

Vi samlar in och bearbetar de personuppgifter som behövs för att registrera ett initiativförslag. Det gäller för- och efternamn, postadress, födelsedatum och nationalitet för de sju medlemmar i medborgarkommittén som organiserar initiativförslaget samt e-postadress och telefonnummer till kommitténs båda kontaktpersoner. I enlighet med artikel 3.3 i förordningen måste organisatörerna också bifoga handlingar som styrker uppgifterna.

Uppgifter om stöd- och finansieringskällor

Enligt förordningen om medborgarinitiativet måste organisatörerna ange alla källor till stöd och finansiering som de fått för sitt initiativförslag om beloppet överstiger 500 euro per år och sponsor. Vi samlar därför in uppgifter om vilka organisationer och privatpersoner som finansierat initiativ, beloppen och datum då bidraget togs emot.

Teknisk information

Uppgifterna samlas in via ett webbaserat gränssnitt, som omfattas av kommissionens säkerhetsbeslut och de säkerhetsbestämmelser som direktoratet för säkerhetsfrågor har fastställt.
Applikationsservern registrerar bara IP-adressen som förfrågan kommer från. Det görs ingen koppling mellan IP-adressen och användaren och vi samlar inte in någon information om var användaren befinner sig geografiskt.

4. Vem har tillgång till mina uppgifter och vem får se dem?

När registreringen av initiativförslaget har bekräftats publicerar vi bara organisatörernas namn, de båda kontaktpersonernas e-postadresser och uppgifterna om stöd och finansiering på webbplatsen, i enlighet med förordningen om medborgarinitiativet. Andra personuppgifter kan bara relevant kommissionspersonal se. Vi lämnar inte ut personuppgifter till någon utomstående part.

För initiativförslag som inte registreras lägger vi ut beslutet om avslag på webbplatsen. Medborgarkommitténs företrädare och dennes ersättare tillfrågas på förhand om de i så fall godkänner att deras namn och adresser publiceras. Om de inte vill lämna ut sina uppgifter tar vi bort dem från beslutet innan vi lägger ut det på webbplatsen.

5. Hur skyddar ni mina uppgifter?

Dina uppgifter registreras i en skyddad databas som sköts av EU-kommissionens datacentrum. För databasen gäller kommissionens säkerhetsbeslut och de säkerhetsbestämmelser som direktoratet för säkerhetsfrågor har fastställt för denna typ av servrar och tjänster. Databasen är inte tillgänglig för personer utanför kommissionen.
För tillgång till databasen krävs användarnamn och lösenord.
Allmänt tillgängliga uppgifter överförs säkert till kommissionens webbserver över nätverket (via Secure Socket Layer, SSL).

6. Hur kan jag kontrollera, ändra eller radera mina uppgifter?

Du kan invända mot att dina personuppgifter offentliggörs om det skulle skada dina legitima intressen. Du kan också när som helst få tillgång till uppgifterna och begära att de rättas. Dessutom kan du begära att uppgifterna tas bort från kommissionens webbregister två år efter att initiativförslaget registrerades.
Använd i så fall kontaktformuläret i ditt användarkonto.
Observera dock att ett registrerat initiativ inte kan raderas från den offentliga webbplatsen. Du kan be att ditt initiativförslag dras tillbaka, men av öppenhetsskäl kommer det ändå att ligga kvar på webbplatsen under en särskild rubrik.

7. Hur länge sparar ni uppgifterna?

Av öppenhetsskäl kommer alla dina uppgifter, även om de gäller initiativförslag som inte har registrerats, att lagras i databasens icke-offentliga del i fem år efter din senaste aktivitet i användarkontot. Andra uppgifter än de som publicerats på webbplatsen raderas efter fem år. Publicerade uppgifter raderas inte utan ligger kvar på webbplatsen av öppenhetsskäl och historiska skäl.

8. Vem ska jag kontakta?

Om du har frågor om registret eller om de uppgifter som samlas in och behandlas kan du kontakta vårt supportteam. Du når dem på följande adress:

Europeiska kommissionen
Generalsekretariatet
Direktorat C ”Smart lagstiftning och arbetsprogrammet”
Enhet C.4 ”Arbetsprogrammet och samråd med berörda aktörer”
1049 Bryssel
Tfn +32 2 29 86 983
Fax: +32 2 29 85 871
E-post: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Klagomål

I händelse av en tvist kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen.

10. Övriga upplysningar

Dessa regler kompletteras av meddelandet om behandling av personuppgifter i förordningen om medborgarinitiativet:

Fotnot i bilagorna II och VII till förordning (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativet:
Meddelande om behandling av personuppgifter: I enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter, ska de registrerade informeras om att dessa personuppgifter lagras av kommissionen i samband med förfarandet med avseende på medborgarinitiativet. I kommissionens onlineregister kommer endast organisatörernas fullständiga namn, kontaktpersonernas e-postadresser och uppgifter om källor till stöd och finansiering att göras tillgängliga för allmänheten. De registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter offentliggörs om det finns avgörande och berättigade skäl som rör dem; de har också rätt att när som helst begära att uppgifterna rättas och tas bort från kommissionens onlineregister efter utgången av den tvåårsperiod som löper från och med datumet för registreringen av det föreslagna medborgarinitiativet.