Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov

Posebna izjava o varstvu osebnih podatkov

Spletišče/register državljanskih pobud

Izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje, kako spletišče/register evropskih državljanskih pobud uporablja podatke, ki jih navedete, in kako jih varujemo.

1. Cilj/namen obdelave osebnih podatkov

Namen in cilj spletišča/registra državljanskih pobud je organizatorjem pobude ponuditi sistem za prijavo predlagane pobude in zagotoviti preglednost instrumenta z javnim spletiščem, na katerem so zbrane informacije o vseh preteklih in tekočih prijavljenih pobudah.
Spletišče/register upravlja enota C.4 generalnega sekretariata Evropske komisije.
Nadzornica za varstvo osebnih podatkov je vodja enote SG.C.4 Rudiger Boogert.

Ker ta spletna storitev zbira in obdeluje osebne podatke, se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov.

2. Pravni okvir zagotavlja Uredba (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi.

Evropsko državljansko pobudo je uvedla Lizbonska pogodba, ki določa: „Najmanj milijon državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije“ (člen 11(4) Pogodbe o Evropski uniji). Evropski parlament in Svet sta v skladu s členom 24 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejela uredbo, v kateri so opredeljeni postopki in pogoji za vložitev državljanske pobude.

Uredba o državljanski pobudi, sprejeta 16. februarja 2011, določa, da Evropska komisija potrdi prijavo in objavi predlagane državljanske pobude.

3. Katere osebne podatke zbiramo in s kakšnimi tehničnimi sredstvi?

Za izvajanje uredbe o državljanski pobudi je treba obdelati številne osebne podatke.

Identifikacijski podatki

Zbirajo in obdelujejo se osebni podatki, ki so potrebni za prijavo predlagane državljanske pobude: polna imena in priimki, poštni naslovi, datumi rojstva in državljanstva sedmih članov državljanskega odbora, ki organizira predlagano pobudo, ter elektronski naslov in telefonska številka dveh kontaktnih oseb odbora. V skladu s členom 3(3) Uredbe morajo organizatorji poslati ustrezna dokazila o navedenih podatkih.

Podatki o virih podpore in financiranja

Uredba o državljanski pobudi določa tudi, da morajo organizatorji navesti vse vire financiranja in podpore predlagane državljanske pobude, ki presegajo 500 evrov na leto in na sponzorja. Zato se zbirajo podatki o organizacijah in posameznikih, ki so financirali pobude, vključno z zadevnimi zneski in datumi prejema oz. začetka prispevkov.

Tehnični podatki

Osebni podatki se zbirajo s spletnim vmesnikom. Vmesnik upošteva varnostne predpise Komisije in določbe, ki jih je sprejel Direktorat za varnost.
Aplikacijski strežnik zabeleži samo naslov IP, s katerega je prišel zahtevek. Pri tem ne poveže podatkov o uporabniku in naslovu IP, niti ne zbira podatkov o geografskem položaju uporabnikov.

4. Kdo ima dostop do vaših podatkov in komu jih posredujemo?

V skladu z uredbo o državljanski pobudi se po uspešni prijavi predlagane pobude na spletišču javno objavijo samo imena in priimki organizatorjev, elektronski naslov obeh kontaktnih oseb ter vse informacije o virih podpore in financiranja. Vpogled v druge osebne podatke imajo samo pristojni oddelki Komisije. Tretje osebe nimajo dostopa do osebnih podatkov.

Če Komisija zavrne prijavo predlagane državljanske pobude, se dopis o zavrnitvi objavi na javnem delu spletišča. V tem primeru morata predstavnik in namestnik državljanskega odbora dovoliti objavo svojega imena in polnega naslova, ki sta navedena v dopisu o zavrnitvi. Če se s tem ne strinjata, se njuni osebni podatki v objavljenih dopisih izbrišejo.

5. Kako varujemo vaše podatke?

Vaši podatki se shranijo v zavarovano podatkovno zbirko Podatkovnega centra Evropske komisije. Center pri svojem delovanju upošteva varnostne predpise Komisije in določbe, ki jih je za te vrste strežnikov in storitev sprejel Direktorat za varnost. Dostop do podatkovne zbirke zunaj Komisije ni mogoč.
Znotraj Komisije je podatkovna zbirka dostopna samo z uporabniškim imenom in geslom.
Javno dostopni podatki se varno prenesejo po šifrirani povezavi (Secure Sockets Layer – SSL) na spletni strežnik Evropske komisije.

6. Kako lahko preverite, spremenite ali zbrišete svoje podatke?

Zoper objavo svojih osebnih podatkov lahko ugovarjate na podlagi nujnih in legitimnih razlogov, povezanih z vašimi posebnimi razmerami. Imate pravico dostopa do svojih podatkov, kadar koli lahko zahtevate tudi popravek podatkov. Po preteku dveh let od datuma prijave vaše predlagane državljanske pobude lahko zahtevate izbris svojih podatkov iz spletnega registra Komisije.
Za te zahtevke uporabite obrazec za pošiljanje vprašanj Komisiji, ki ga boste našli na spletišču za organizatorje.
Posebej opozarjamo, da prijavljene pobude ni mogoče umakniti z javnega spletišča. Zaprosite lahko za umik predlagane pobude, vendar morajo umaknjene pobude zaradi preglednosti ostati navedene na posebnem delu spletišča.

7. Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Zaradi preglednosti bodo vsi vaši podatki, vključno s podatki, povezanimi s pobudami, katerih prijava ni bila potrjena, shranjeni v zaščitenem delu podatkovne zbirke še 5 let po zadnjem dejanju na spletišču za organizatorje. Podatki, ki niso objavljeni na javnem spletišču, bodo tako izbrisani po petih letih. Objavljeni podatki ne bodo izbrisani, ampak bodo ostali na spletišču zaradi preglednosti in zgodovinskega pomena.

8. Kontaktni podatki

Za vsa vprašanja v zvezi z registrom ali z informacijami, ki jih obdelujemo kot del te storitve, se lahko obrnete na ekipo za pomoč:

Evropska komisija
Generalni sekretariat
Direktorat C „Pametna pravna ureditev in delovni program“
Enota C.4 „Delovni program in posvetovanje z deležniki“
B-1049 Bruselj
Tel. +32 2 29 86 983
Telefaks: +32 2 29 85 871
e-naslov: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Pritožbe

V primeru spora lahko pritožbo naslovite na evropskega nadzornika za varstvo podatkov.

10. Druge informacije

To izjavo o varstvu podatkov dopolnjuje izjava o varstvu osebnih podatkov iz Uredbe (EU) št. 211/2011:

Opomba k Prilogama II in VII Uredbe (EU) št. 211/2011 o državljanski pobudi:
Izjava o varstvu osebnih podatkov: v skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov so posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, obveščeni, da Komisija zbira te osebne podatke v okviru postopka v zvezi s predlagano državljansko pobudo. Javnosti bodo prek spletnega registra Komisije na voljo le polna imena organizatorjev, elektronski poštni naslovi kontaktnih oseb ter podatki v zvezi z viri podpore in financiranja. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico, da ugovarjajo zoper objavo svojih osebnih podatkov zaradi nujnih in legitimnih razlogov, ki izhajajo iz njihovega posebnega stanja, ter da kadar koli zahtevajo popravke teh podatkov in njihov izbris iz spletnega registra Komisije po preteku dveh let od datuma prijave predlagane državljanske pobude.