Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Osobitné vyhlásenie o ochrane súkromia

Osobitné vyhlásenie o ochrane súkromia

Webová lokalita/register pre iniciatívy občanov

V tomto vyhlásení o ochrane súkromia nájdete informácie o tom, ako sa na webovej lokalite/v registri pre iniciatívy občanov používajú informácie, ktoré nám poskytnete, a o tom, ako chránime vaše súkromie.

1. Cieľ/dôvod spracovávania údajov

Cieľom tejto webovej lokality/registra pre iniciatívy občanov je poskytnúť organizátorom systém na registráciu navrhovaných iniciatív a zabezpečiť transparentnosť tohto nástroja participatívnej demokracie prostredníctvom verejnej webovej lokality, na ktorej sa budú uchovávať informácie o všetkých minulých a prebiehajúcich registrovaných iniciatívach.
Webovú lokalitu/register spravuje oddelenie C.4 generálneho sekretariátu Komisie.
Prevádzkovateľom osobných údajov je vedúca oddelenia SG.C.4, pani Rudiger Boogert.

Keďže táto online služba zhromažďuje a ďalej spracováva osobné údaje, uplatňuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

2. Právny rámec: právny rámec predstavuje nariadenie (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov.

Iniciatívu občanov zaviedla Lisabonská zmluva týmto ustanovením „Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.“ (článok 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii). V súlade s článkom 24 Zmluvy o fungovaní Európskej únie prijali Európsky parlament a Rada nariadenie, ktorým stanovili postupy a podmienky pre takéto iniciatívy občanov.

V predmetnom nariadení o iniciatíve občanov zo dňa 16. februára 2011 sa stanovuje, že Komisia zodpovedá za registráciu a uverejňovanie navrhovaných iniciatív občanov.

3. Aké osobné informácie zhromažďujeme a akými technickými prostriedkami?

Na vykonanie nariadenia o iniciatíve občanov je potrebné spracovať viaceré osobné údaje.

Údaje o totožnosti

Zhromažďujeme a spracovávame osobné údaje potrebné na registráciu navrhovanej iniciatívy: úplné mená, poštové adresy, dátumy narodenia a údaje o štátnej príslušnosti siedmych členov občianskeho výboru organizujúceho navrhovanú iniciatívu, a takisto e-mailové adresy a telefónne čísla dvoch kontaktných osôb tohto výboru. V súlade s článkom 3 ods. 3 nariadenia sú organizátori takisto povinní poskytnúť náležité doklady, ktoré preukazujú poskytnuté informácie.

Údaje o zdrojoch financovania a podpory

V nariadení o iniciatíve občanov sa takisto stanovuje, že organizátori majú povinnosť informovať o všetkých zdrojoch financovania a podpory pre nimi navrhovanú iniciatívu občanov v sume vyššej ako 500 EUR za rok od jedného sponzora. Z tohto dôvodu sa zhromažďujú údaje o organizáciách a jednotlivcoch, ktorí finančne podporili iniciatívy vrátane poskytnutých súm a dátumov, kedy bol príspevok poskytnutý alebo kedy sa začalo s jeho poskytovaním.

Technické informácie

Osobné údaje sa zhromažďujú prostredníctvom webového rozhrania. Toto rozhranie spĺňa podmienky rozhodnutí Komisie v oblasti bezpečnosti a ustanovení, ktoré vypracovalo riaditeľstvo pre bezpečnosť.
Server aplikácie zaznamenáva len IP adresu, z ktorej bola odoslaná žiadosť. K IP adresám sa nepriraďujú používatelia a nezhromažďujú sa informácie o geografickej polohe používateľov.

4. Kto má prístup k vašim údajom a komu sa sprístupňujú?

V súlade s nariadením o iniciatíve občanov sa po potvrdení registrácie navrhovanej iniciatívy uverejňujú na webovej lokalite len mená a priezviská organizátorov, e-mailové adresy dvoch kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. K ostatným osobným údajom majú prístup len relevantné útvary Komisie. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám.

V prípade zamietnutia registrácie navrhovanej iniciatívy sa listina o zamietnutí uverejňuje vo verejnom rozhraní webovej lokality. Zástupcu a náhradníka občianskeho výboru vopred požiadame, aby sa vyjadrili k tomu, či v takomto prípade povoľujú uvedenie svojich mien a úplných adries na uverejňovanej listine o zamietnutí. V prípade, že s uverejnením svojich osobných údajov nesúhlasia, tieto sa vymažú z listín publikovaných na webovej lokalite.

5. Ako chránime a zabezpečujeme vaše údaje?

Vaše údaje sa zaznamenávajú v zabezpečenej a chránenej databáze v dátovom centre Európskej komisie. Jeho prevádzka sa riadi rozhodnutiami Komisie v oblasti bezpečnosti a ustanoveniami, ktoré vypracovalo riaditeľstvo pre bezpečnosť pre tento druh serverov a služieb. K databáze je prístup iba z prostredia Komisie.
V rámci Komisie je databáza prístupná len na základe prihlasovacieho mena a hesla.
Údaje prístupné verejnosti sa cez zabezpečený prenos cez sieť (prostredníctvom kryptovacieho protokolu SSL – Secure Sockets Layers) dostanú na webový server Európskej komisie.

6. Ako môžete overiť, upraviť alebo vymazať svoje údaje?

Máte právo namietať proti uverejneniu svojich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa vašej osobitnej situácie a kedykoľvek máte právo si prezerať svoje osobné údaje a požiadať o ich opravu. Takisto môžete požiadať o odstránenie svojich údajov z online registra Komisie po uplynutí obdobia dvoch rokov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.
Na tento účel využite kontaktný formulár dostupný na vašom účte organizátora.
Osobitne upozorňujeme, že zaregistrovanú iniciatívu nie je možné stiahnuť z verejnej webovej lokality. Máte možnosť požiadať o späťvzatie vami navrhovanej iniciatívy, ale z dôvodov transparentnosti ostanú informácie o nej k dispozícii na osobitnej stránke tejto webovej lokality.

7. Ako dlho uchovávame vaše údaje?

Z dôvodov transparentnosti sa všetky vaše údaje vrátane údajov o navrhovaných iniciatívach, ktoré neboli zaregistrované, uchovajú v neverejnej časti databázy počas 5 rokov od posledného úkonu na účte organizátora. Údaje, ktoré sa neuverejňujú na tejto webovej lokalite sa vymažú po uplynutí tohto 5-ročného obdobia. Uverejňované údaje sa nevymazávajú. Uchovávajú sa na tejto webovej lokalite z dôvodu transparentnosti a na archívne účely.

8. Kontaktné údaje

Ak máte otázky o tomto registri alebo o údajoch, ktoré sa v rámci tejto služby spracúvajú, obráťte sa na podporný tím:

Európska komisia
Generálny sekretariát
Riaditeľstvo C „Inteligentná regulácia a pracovný program“
Oddelenie C.4 „Pracovný program a konzultácie so zainteresovanými stranami“
B ‑ 1049 Brusel
Tel. +32 2 29 86 983
Fax. +32 2 29 85 871
E-mail: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Sťažnosti

V prípade sporu môžete sťažnosti adresovať na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

10. Ďalšie informácie

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia dopĺňa vyhlásenie o ochrane súkromia, ktoré je súčasťou nariadenia (EÚ) č. 211/2011:

poznámka pod čiarou k prílohám II a VII nariadenia (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov:
v súlade s článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sú dotknuté osoby informované, že osobné údaje zhromažďuje Komisia na účely konania o navrhovanej iniciatíve občanov. Verejne prístupné v online registri Komisie budú len mená a priezviská organizátorov, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie a kedykoľvek požiadať o opravu týchto údajov a o ich odstránenie z online registra Komisie po uplynutí obdobia dvoch rokov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.