Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declarație specifică de confidențialitate

Declarație specifică de confidențialitate

Site-ul/Registrul inițiativei cetățenești

Prezenta declarație de confidențialitate explică modul în care site-ul/registrul inițiativei cetățenești utilizează informațiile pe care ni le furnizați și în care vă asigurăm confidențialitatea.

1. Scopul prelucrării datelor

Scopul site-ului/registrului inițiativei cetățenești este de a pune la dispoziția organizatorilor un sistem prin care să își poată înregistra propunerile de inițiativă și de a asigura transparența acestui instrument printr-un site public care să conțină informații cu privire la toate inițiativele (deschise, închise sau perimate).
Site-ul/registrul este gestionat de unitatea C.4 din cadrul Secretariatului General al Comisiei.
Operatorul datelor cu caracter personal este Șeful Unității C.4, d Rudiger Boogert.

Deoarece acest serviciu online colectează și prelucrează ulterior date cu caracter personal, i se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date.

2. Cadrul juridic: este dat de Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească

Tratatul de la Lisabona, care a introdus inițiativa cetățenească, prevede că „La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor” (articolul 11(4) din Tratatul privind Uniunea Europeană). În conformitate cu articolul 24 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un Regulament care definește procedurile și condițiile pentru prezentarea unei inițiative cetățenești.

Acest Regulament privind inițiativa cetățenească, adoptat la 16 februarie 2011, prevede că propunerile de inițiativă cetățenească trebuie înregistrate și publicate de Comisie.

3. Ce date cu caracter personal colectăm și cu ce mijloace tehnice?

Punerea în aplicare a Regulamentului privind inițiativa cetățenească necesită prelucrarea anumitor date cu caracter personal.

Date de identificare

Datele cu caracter personal colectate și apoi prelucrate sunt date necesare înregistrării unei propuneri de inițiativă cetățenească: numele complete, adresele poștale, datele de naștere și cetățeniile celor șapte membri ai comitetului cetățenilor care organizează inițiativa, precum și adresele de e-mail și numerele de telefon ale celor două persoane de contact desemnate dintre aceștia. În conformitate cu dispozițiile articolului 3, alineatul 3 din Regulament, organizatorilor li se cere și să atașeze un document sau documente care să confirme informațiile furnizate.

Datele privind sursele de finanțare și susținere

Regulamentul privind inițiativa cetățenească prevede și că organizatorii trebuie să indice orice surse de finanțare și susținere a inițiativei cetățenești propuse pe care le primesc și care depășesc 500 de euro pe an și per sponsor. Prin urmare, vor fi colectate datele referitoare la organizațiile și persoanele care au finanțat inițiativele, inclusiv valoarea contribuțiilor și data la care s-au primit sau la care au început să fie primite.

Date tehnice

Datele cu caracter personal vor fi colectate prin intermediul unei interfețe web. Interfața respectă deciziile Comisiei în materie de securitate și dispozițiile Direcției Securitate.
Serverul care găzduiește aplicația înregistrează doar adresa IP de la care provine cererea. Nu se face nicio legătură între utilizator și adresa IP și nu se colectează nicio informație cu privire la poziționarea geografică a utilizatorilor.

4. Cine are acces la datele dumneavoastră și cui îi sunt divulgate?

În conformitate cu Regulamentul privind inițiativa cetățenească, după confirmarea înregistrării propunerii de inițiativă, doar numele organizatorilor și adresele de e-mail ale celor două persoane de contact vor fi vizibile în secțiunea publică a site-ului, precum și toate informațiile referitoare la finanțare și susținere. La celelalte date personale vor avea acces doar departamentele competente ale Comisiei. Ele nu vor fi divulgate niciunui terț.

În cazul respingerii propunerii de inițiativă, scrisoarea de respingere este publicată pe site. Reprezentantul și supleantul comitetului cetățenesc vor fi întrebați, în prealabil, dacă autorizează menționarea numelor și adreselor lor complete în scrisoarea de respingere. În cazul în care nu sunt de acord cu divulgarea datelor lor cu caracter personal, acestea vor fi șterse din scrisoarea publicată pe site.

5. Cum vă protejăm și vă garantăm securitatea datelor?

Datele dumneavoastră sunt înregistrate într-o bază de date securizată și protejată, aflată la Centrul de date al Comisiei Europene; operațiunile centrului respectă deciziile Comisiei în materie de securitate și dispozițiile stabilite de către Direcția Securitate cu privire la acest tip de servere și de servicii. Baza de date nu poate fi accesată din afara Comisiei.
Accesul personalului Comisiei la baza de date se face doar utilizând un nume de utilizator și o parolă.
Datele accesibile publicului sunt transmise către serverul Comisiei pe cale securizată (prin SSL – Secure Sockets Layer).

6. Cum puteți să verificați, să modificați sau să ștergeți datele dumneavoastră?

Vă puteți opune publicării datelor dumneavoastră cu caracter personal invocând motive imperioase și legitime legate de situația dumneavoastră particulară. Puteți avea acces la date și puteți solicita, în orice moment, rectificarea acestora. De asemenea, puteți solicita ștergerea lor din registrul online al Comisiei, după expirarea unei perioadei de doi ani de la data înregistrării propunerii dumneavoastră de inițiativă cetățenească.
Pentru aceasta, puteți utiliza formularul de contact disponibil în contul dumneavoastră de organizator.
În același timp, atragem atenția asupra faptului că o inițiativă înregistrată nu poate fi retrasă de pe site-ul public. Puteți solicita retragerea inițiativei propuse însă, din motive legate de asigurarea transparenței, aceasta va putea fi vizualizată, în continuare, într-o secțiune dedicată a site-ului.

7. Cât timp vă păstrăm datele?

Din motive legate de asigurarea transparenței, toate datele dumneavoastră, inclusiv cele legate de propunerile de inițiativă care nu au fost înregistrate, vor fi păstrate în secțiunea inaccesibilă publicului a bazei de date, timp de 5 ani de la ultima acțiune operată în contul de organizator. Datele care nu au fost publicate pe site vor fi șterse după cei 5 ani. Datele publicate nu vor fi șterse și vor fi păstrate pe site din motive legate de asigurarea transparenței și în scop istoric.

8. Coordonate de contact

Dacă aveți întrebări cu privire la registru sau la orice informație prelucrată în contextul acestui serviciu, nu ezitați să contactați echipa de asistență, folosind următoarele coordonate de contact:

Comisia Europeană
Secretariatul General
Direcția C „Reglementare inteligentă și program de lucru”
Unitatea C.4 „Program de lucru și consultarea părților interesate”
B - 1049 Bruxelles
Tel.+32 2 29 86 983
Fax. +32 2 29 85 871
E-mail: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Reclamații

În caz de conflict, plângerile se înaintează Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

10. Alte informații

Această declarație de confidențialitate este completată de cele cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 211/2011:

Notă de subsol din Regulamentul (UE) nr. 211/2011 privind inițiativa cetățenească, anexele II și VII:
Declarație de confidențialitate: În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, persoanele vizate sunt informate cu privire la faptul că aceste date cu caracter personal sunt compilate de Comisie în scopul procedurii aferente propunerii de inițiativă cetățenească. În registrul online al Comisiei sunt puse la dispoziția publicului numai numele complete ale organizatorilor, adresele de e-mail ale persoanelor de contact și informațiile referitoare la sursele de susținere și de finanțare. Persoanele vizate au dreptul să se opună publicării datelor lor cu caracter personal invocând motive imperioase și legitime referitoare la situația lor specifică, să solicite rectificarea acestor date în orice moment și eliminarea acestora din registrul online al Comisiei după expirarea termenului de doi ani de la data înregistrării propunerii de inițiativă cetățenească.