Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Szczegółowe oświadczenie o ochronie danych osobowych

Szczegółowe oświadczenie o ochronie danych osobowych

Strona internetowa / Rejestr inicjatyw obywatelskich

W tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wyjaśniono, jak wszelkie podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane do celów tej strony internetowej / rejestru inicjatyw obywatelskich oraz jak chronimy Państwa prywatność.

1. Cel przetwarzania danych

Celem tej strony internetowej / rejestru inicjatyw obywatelskich jest udostępnienie organizatorom systemu, który umożliwia zarejestrowanie proponowanych przez nich inicjatyw, oraz zapewnienie przejrzystości tego instrumentu w oparciu o ogólnodostępną stronę internetową, na której gromadzone są informacje o wszelkich zarejestrowanych inicjatywach, zarówno tych trwających, jak i zrealizowanych.
Za zarządzanie tą stroną internetową / rejestrem odpowiada dział C.4 Sekretariatu Generalnego Komisji.
Administratorem danych osobowych jest kierownik działu SG.C.4 Rudiger Boogert.

Ze względu na fakt, że w ramach elektronicznej rejestracji gromadzi się i przetwarza dane osobowe, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych.

2. Ramy prawne: rozporządzenie (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej

Traktat lizboński dał obywatelom prawo inicjatywy ustawodawczej, przewidziano w nim bowiem, że „Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii” (art. 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej). Zgodnie z art. 24 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie, w którym określono procedury i warunki dotyczące inicjatywy obywatelskiej.

Rozporządzenie w sprawie inicjatywy obywatelskiej, które zostało przyjęte w dniu 16 lutego 2011 r., przewiduje, że proponowane inicjatywy obywatelskie są rejestrowane i upubliczniane przez Komisję.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy i przy użyciu jakich środków technicznych?

Wykonanie rozporządzenia w sprawie inicjatywy obywatelskiej wiąże się z przetwarzaniem pewnej ilości danych osobowych.

Dane dotyczące tożsamości

Gromadzone i przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do zarejestrowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej. Obejmują one: pełne imiona i nazwiska, adres pocztowy, datę urodzenia i obywatelstwo siedmiu członków komitetu obywatelskiego organizującego proponowaną inicjatywę, a także adresy e-mail i numery telefonu dwóch wchodzących w skład komitetu osób do kontaktu. Zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia na organizatorach spoczywa również wymóg przedstawienia odpowiednich dokumentów na potwierdzenie podanych informacji.

Dane dotyczące źródeł wsparcia i finansowania

W rozporządzeniu w sprawie inicjatywy obywatelskiej przewidziano również, że organizatorzy podają informacje na temat wszelkich źródeł wsparcia i finansowania proponowanej inicjatywy obywatelskiej o wartości przekraczającej 500 euro na rok i na sponsora. Dlatego też będą gromadzone dane dotyczące organizacji i osób prywatnych finansujących inicjatywy wraz z informacjami na temat kwot takiego finansowania i dat, kiedy je otrzymano lub zaczęto je otrzymywać.

Informacje techniczne

Państwa dane będą gromadzone za pośrednictwem interfejsu internetowego. Interfejs ten spełnia wymogi określone w decyzjach i przepisach Komisji dotyczących bezpieczeństwa ustanowionych przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa.
Serwer aplikacji zapisuje wyłącznie adresy IP, za pośrednictwem których wysłano wniosek. Adres IP nie będzie łączony z użytkownikiem i nie gromadzone będą żadne informacje na temat geograficznej lokalizacji użytkowników.

4. Kto ma dostęp do Państwa danych?

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie inicjatywy obywatelskiej po potwierdzeniu rejestracji proponowanej inicjatywy na tej stronie internetowej publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy e-mail dwóch osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. Dostęp do pozostałych danych będą mieli wyłącznie pracownicy stosownych departamentów Komisji. Dane nie będą udostępniane stronom trzecim.

W przypadku odmowy rejestracji pismo takie jest udostępniane w tym portalu do wiadomości publicznej. Zanim to nastąpi, zwracamy się do reprezentanta komitetu obywatelskiego i jego zastępcy z zapytaniem, czy zgadzają się na opublikowanie swoich imion i nazwisk oraz pełnych adresów zawartych w piśmie odmownym. Jeśli sprzeciwią się opublikowaniu swoich danych osobowych, zostaną one usunięte z pisma udostępnionego w tym portalu.

5. Jak chronimy Państwa dane?

Państwa dane są zapisywane w zabezpieczonej i chronionej bazie danych prowadzonej przez Centrum Danych Komisji Europejskiej, którego działalność jest zgodna z decyzjami i przepisami Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa, ustanowionymi przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa z myślą o tego rodzaju serwerach i usługach. Do bazy tej nie ma dostępu nikt spoza Komisji.
Wewnątrz Komisji dostęp do niej wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.
Ogólnodostępne dane są w bezpieczny sposób przesyłane siecią informatyczną (za pomocą Secure Sockets Layer (SSL)) na serwer internetowy Komisji.

6. Jak mogą Państwo sprawdzić, zmienić lub usunąć wprowadzone przez siebie dane?

Mogą się Państwo sprzeciwić publikacji swoich danych osobowych, podając uzasadnione przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, oraz zażądać dostępu do swoich danych lub ich korekty w dowolnym momencie. Po upływie dwóch lat od daty rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej mogą Państwo zwrócić się o usunięcie swoich danych z rejestru online Komisji.
W tym celu mogą Państwo skorzystać z formularza kontaktu dostępnego w koncie organizatora.
Co więcej, należy zwrócić szczególną uwagę na to, że zarejestrowanej inicjatywy nie można usunąć z ogólnodostępnej części portalu. Istnieje możliwość wycofania proponowanej inicjatywy, lecz z uwagi na zasadę przejrzystości inicjatywa ta pozostanie widoczna w określonej części portalu.

7. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W celu zapewnienia przejrzystości przez pięć lat po ostatniej czynności wykonanej w koncie organizatora wszystkie Państwa dane, w tym dane związane z proponowanymi inicjatywami, które nie zostały zarejestrowane, będą przechowywane w tej części bazy danych, do której dostęp jest ograniczony. Po okresie pięciu lat dane, które nie są podane do wiadomości publicznej w portalu, zostaną usunięte. Dane opublikowane do wiadomości publicznej nie zostaną usunięte i będą przechowywane w portalu w celu zapewnienia przejrzystości i do celów archiwalnych.

8. Kontakt

Wszelkie pytania związane z rejestrem lub dotyczące jakichkolwiek informacji przetwarzanych w ramach tego serwisu prosimy kierować do działu, którego dane kontaktowe podano poniżej.

Komisja Europejska
Secretariat General (Sekretariat Generalny)
Directorate C "Smart Regulation and Work Programme" (Dyrekcja C – Inteligentne Regulacje i Program Prac)
Unit C.4 "Work Programme and Stakeholder Consultation" (Dział C.4 ds. Programu Prac i Konsultacji Społecznych)
1049 Bruksela, Belgia
Tel.: +32 2 29 86 983
Faks: +32 2 29 85 871 Faks: +32 2 29 85 871
E-mail: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Odwołania

W razie sporów skargi można kierować do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

10. Pozostałe informacje

Uzupełnieniem niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych są oświadczenia o ochronie danych osobowych zawarte w rozporządzeniu (UE) nr 211/2011:

Przypis do załączników II i VII do rozporządzenia (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej:
Oświadczenie o ochronie danych osobowych: zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, informuje się osoby, których dane te dotyczą, że Komisja gromadzi te dane osobowe na potrzeby procedury dotyczącej inicjatywy obywatelskiej. W rejestrze online Komisji publicznie udostępnione zostaną jedynie: imiona i nazwiska organizatorów, adresy e-mail osób do kontaktu oraz informacje dotyczące źródeł wsparcia i finansowania. Osoby, których dotyczą dane, mają prawo sprzeciwić się publikacji swoich danych osobowych, podając uzasadnione powody związane z ich szczególną sytuacją, oraz zażądać w każdej chwili korekty i usunięcia swoich danych osobowych z rejestru online Komisji po wygaśnięciu okresu dwóch lat od dnia rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej.