Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Specifieke privacyverklaring

Specifieke privacyverklaring

Website / Register van burgerinitiatieven

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de website / het register van burgerinitiatieven omspringt met de informatie die u ons geeft en hoe we uw privacy beschermen.

1. Doel van de gegevensverwerking

De website / het register van burgerinitiatieven biedt organisatoren van een burgerinitiatief een systeem waarmee zij hun initiatief kunnen registreren. Het publiek kan er informatie vinden over alle nog lopende of al beëindigde initiatieven.
De website / het register wordt beheerd door eenheid C.4 van het Secretariaat-generaal.
Het hoofd van eenheid SG.C.4, M. Rudiger Boogert, draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Aangezien deze onlinedienst persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, is Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens van toepassing.

2. Rechtskader: Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief

Het Verdrag van Lissabon heeft het burgerinitiatief geïntroduceerd: "Wanneer ten minste één miljoen burgers van de Unie, afkomstig uit een significant aantal lidstaten, van oordeel zijn dat inzake een aangelegenheid een rechtshandeling van de Unie nodig is ter uitvoering van de Verdragen, kunnen zij het initiatief nemen de Europese Commissie te verzoeken binnen het kader van de haar toegedeelde bevoegdheden een passend voorstel daartoe in te dienen" (artikel 11, lid 4, van het Verdrag betreffende de Europese Unie). Op grond van artikel 24 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie hebben het Europees Parlement en de Raad de procedures en voorwaarden voor dit burgerinitiatief uitgewerkt in een verordening.

Deze Verordening over het burgerinitiatief van 16 februari 2011 bepaalt dat de voorgestelde burgerinitiatieven door de Commissie moeten worden geregistreerd en gepubliceerd.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij en welke technische middelen gebruiken wij daarbij?

Bij de toepassing van de Verordening over het burgerinitiatief moet een aantal persoonsgegevens worden verwerkt.

Identiteitsgegevens

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de registratie van een voorgesteld burgerinitiatief: volledige namen, postadres, geboortedatum en nationaliteit van de zeven leden van het organiserend burgercomité, alsmede het e-mailadres en telefoonnummer van de twee contactpersonen van het comité. Op grond van artikel 3, lid 3, van de burgerinitiatiefverordening moeten de organisatoren ook een of meerdere documenten voorleggen waaruit blijkt dat de verstrekte gegevens juist zijn.

Gegevens over steun- en financieringsbronnen

Volgens de burgerinitiatiefverordening moeten de organisatoren opgave doen van alle steun en financiering die zij voor hun voorgestelde burgerinitiatief ontvangen, voorzover die een waarde van meer dan 500 euro per jaar per sponsor vertegenwoordigt. Daarom worden ook gegevens over sponsors (zowel organisaties als personen) verzameld, waaronder het bedrag en de datum waarop hun bijdragen werden ontvangen of van start gingen.

Technische informatie

De persoonsgegevens worden via een webinterface verzameld. Deze voldoet aan de veiligheidseisen van de Commissie die door het directoraat Veiligheid zijn vastgesteld.
De applicatieserver houdt alleen bij van welke IP-adressen webrequests afkomstig zijn. Er wordt geen link gemaakt tussen IP-adres en gebruiker, en er wordt geen informatie verzameld over de geografische locatie van de gebruiker.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens en aan wie worden ze meegedeeld?

Conform de burgerinitiatiefverordening maakt de Commissie op de website alleen de namen van de organisatoren, de e-mailadressen van de contactpersonen en de informatie over financiering en steun bekend als zij de registratie van het voorgestelde burgerinitiatief heeft aanvaard. De overige persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de bevoegde diensten van de Commissie. Zij worden niet aan derden doorgegeven.

Als de Commissie de registratie van een voorgesteld burgerinitiatief niet aanvaardt, zet zij de afwijzingsbrief op de website. Van tevoren vraagt de Commissie de vertegenwoordiger van het burgercomité en zijn plaatsvervanger of zij in dit geval akkoord gaan met de publicatie van hun namen en volledige adressen in de afwijzingsbrief. Als zij hier bezwaar tegen maken, worden deze gegevens weggelaten uit de afwijzingsbrief op de website.

5. Hoe beschermen en beveiligen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database in het Rekencentrum van de Europese Commissie met inachtneming van alle veiligheidseisen en -voorschriften van de Commissie die voor dit soort servers en diensten door het directoraat Veiligheid zijn opgesteld. Niemand van buiten de Commissie heeft toegang tot de database.
Binnen de Commissie zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig om toegang te krijgen.
De openbare gegevens gaan via een beveiligde SSL-verbinding naar de webserver van de Europese Commissie.

6. Hoe kunt u uw gegevens verifiëren, wijzigen of wissen?

U kunt bezwaar maken tegen de openbaarmaking van uw persoonsgegevens op zwaarwegende legitieme gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie. U kunt de gegevens ook te allen tijde inzien of laten rectificeren. Na twee jaar, te rekenen vanaf de datum van registratie van een burgerinitiatief, kunt u de Commissie vragen uw persoonsgegevens uit het onlineregister te verwijderen.
U kunt daarvoor gebruikmaken van het contactformulier van uw organisatoraccount.
We wijzen u er nadrukkelijk op dat een geregistreerd initiatief niet meer uit het openbare deel van de website kan worden verwijderd. U kunt uw voorgestelde initiatief laten intrekken, maar om transparantieredenen zal het worden verplaatst naar een andere pagina op de website.

7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Om transparantieredenen worden al uw gegevens, ook die in verband met niet-geregistreerde initiatieven, in het niet-publieke deel van de database nog gedurende vijf jaar opgeslagen, te rekenen vanaf de laatste activiteit op de organisatoraccount. De niet op de website gepubliceerde gegevens worden na vijf jaar gewist. Gepubliceerde gegevens worden niet gewist. Zij worden om historische en transparantieredenen op de website bewaard.

8. Contactgegevens

Heeft u vragen over het register of over de gegevensverwerking in dit verband, neem dan contact op met ons serviceteam:

Europese Commissie
Secretariaat-generaal
Directoraat C "Slimme regelgeving en werkprogramma"
Eenheid C.4 "Werkprogramma en raadpleging van belanghebbenden"
B - 1049 Brussels
Tel. +32 2 29 86 983
Fax Tel. +32 2 29 85 871
E-mail: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Bezwaar

Bij geschillen kunt u een klacht indienen bij de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

10. Overige informatie

De volgende privacybepalingen van Verordening (EU) nr. 211/2011 maken deel uit van deze privacyverklaring:

De voetnoot van de bijlagen II en VII van Verordening (EU) nr. 211/2011 over het burgerinitiatief:
Privacyverklaring: overeenkomstig artikel 11 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, worden betrokkenen op de hoogte gesteld van het feit dat deze persoonsgegevens door de Commissie worden verzameld voor de procedure met betrekking tot het burgerinitiatief. Alleen de volledige naam van de organisatoren, het e-mailadres van de contactpersonen en informatie met betrekking tot de bronnen van steun en financiering worden in het onlineregister van de Commissie openbaar gemaakt voor het publiek. Betrokkenen mogen na het verstrijken van een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van registratie van een burgerinitiatief, op basis van zwaarwegende legitieme gronden die met hun specifieke situatie verband houden, bezwaar aantekenen tegen de openbaarmaking van hun persoonsgegevens, en te allen tijde vragen om rectificatie van die gegevens en om verwijdering van hun persoonsgegevens uit het onlineregister van de Commissie.