Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Paziņojums par personas datu aizsardzību

Paziņojums par personas datu aizsardzību

Tīmekļa vietne (pilsoņu iniciatīvu reģistrs)

Šajā paziņojumā par personas datu aizsardzību paskaidrots, kā šajā tīmekļa vietnē (pilsoņu iniciatīvu reģistrā) izmanto ziņas, ko esat mums sniedzis, un kā mēs aizsargājam datus par jums.

1. Datu apstrādes mērķis

Šīs tīmekļa vietnes (pilsoņu iniciatīvu reģistra) mērķis ir iniciatīvu organizatoriem darīt pieejamu sistēmu, kurā viņi var reģistrēt savas iniciatīvas. Vēl viens mērķis ir nodrošināt šā instrumenta pārredzamību ar tādas sabiedrībai pieejamas tīmekļa vietnes palīdzību, kurā apkopotas ziņas par visām agrākajām un aktuālajām iniciatīvām, kas ir reģistrētas.
Šo tīmekļa vietni (proti, reģistru) pārvalda Komisijas Ģenerālsekretariāta nodaļa C.4.
Atbildīgā par personas datu pareizu apstrādi ir Ģenerāldirektorāta nodaļas C.4 vadītāja Rudiger Boogert (Rudiger Boogert).

Tā kā ar šā tiešsaistes pakalpojuma starpniecību vāc un apstrādā personu datus, uz to attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.

2. Tiesiskais regulējums: izklāstīts Regulā (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu.

Pilsoņu iniciatīvu ieviesa Lisabonas līgums, nosakot, ka “Savienības pilsoņi, kuru skaits nav mazāks par vienu miljonu un kas pārstāv ievērojamu dalībvalstu skaitu, var izrādīt iniciatīvu un aicināt Eiropas Komisiju saskaņā ar tās pilnvarām iesniegt atbilstīgu priekšlikumu jautājumos, kuros pēc pilsoņu ieskata Līgumu īstenošanai ir nepieciešams Savienības tiesību akts” (Līguma par Eiropas Savienību 11. panta 4. punkts). Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 24. pantu Eiropas Parlaments un Padomē pieņēma regulu, kurā ir noteiktas šādas pilsoņu iniciatīvas procedūras un noteikumi.

Minētajā Regulā par pilsoņu iniciatīvu, kas pieņemta 2011. gada 16. februārī, ir noteikts, ka Komisijai ir jāreģistrē un jāpublisko ierosinātās pilsoņu iniciatīvas.

3. Kādus personas datus mēs vācam un ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem to darām?

Lai īstenotu Regulu par pilsoņu iniciatīvu, ir nepieciešams apstrādāt dažus personas datus.

Personas dati

Personas dati, kurus vāc un pēc tam apstrādā, ir nepieciešami, lai reģistrētu ierosinātu pilsoņu iniciatīvu: ierosināto iniciatīvu rīkojošās pilsoņu komitejas septiņu locekļu pilni vārdi un uzvārdi, pasta adreses, dzimšanas datumi un pilsonība, kā arī e-pasta adreses un tālruņa numuri diviem šiem locekļiem, kuri būs kontaktpersonas. Saskaņā ar regulas 3. panta 3. punktu organizētājiem ir arī jāpievieno attiecīgs(-i) dokuments(-i), kas apliecina sniegto informāciju.

Finansējuma un atbalsta avoti

Regulā par pilsoņu iniciatīvu arī noteikts, ka organizatoriem ir pienākums norādīt visus viņu ierosinātās pilsoņu iniciatīvas finansējuma un atbalsta avotus, no kuriem gadā saņemts vairāk par 500 eiro (no katra sponsora). Tāpēc ir jāievāc ziņas par organizācijām un fiziskām personām, kas finansē iniciatīvas, tostarp ziņas par sniegtā atbalsta summu un datumiem, kad atbalsts saņemts vai sācies.

Tehniskā informācija

Personas datus ievāks ar internetā pieejamas lietotāju saskarnes palīdzību. Minētā saskarne atbilst Komisijas lēmumiem par drošību un Drošības direktorāta noteikumiem.
Lietojumprogramma reģistrē tikai IP adresi, no kuras nāk pieprasījums. Netiek reģistrēta saikne starp lietotāju un kādu konkrētu IP adresi, tāpat arī netiek vākta informācija par lietotāju ģeogrāfisko atrašanās vietu.

4. Kam ir pieejama jūsu sniegtā informācija un kam to atklāj?

Atbilstīgi Regulai par pilsoņu iniciatīvu šajā tīmekļa vietnē publisko tikai organizatoru vārdus un uzvārdus, kā arī divu kontaktpersonu e-pasta adreses un ziņas par finansējumu un atbalstu. Šīs ziņas publisko, kad ir apstiprināta ierosinātās iniciatīvas reģistrācija. Pārējie personas dati būs pieejami tikai atbildīgajām Eiropas Komisijas struktūrvienībām. Tos neatklās trešām personām.

Ja ierosinātās iniciatīvas reģistrācija ir atteikta, atteikuma vēstules tiek publiskotas visiem pieejamajā tīmekļa vietnē. Pirms tam tiek prasīta pilsoņu komitejas pārstāvja un aizstājēja atļauja atteikuma vēstulē publiskot arī viņu vārdus, uzvārdus un pilnas adreses. Ja viņi iebilst pret šo personas datu izpaušanu, tie no vietnē pieejamās vēstules būs izdzēsti.

5. Kā mēs aizsargājam jūsu datus?

Jūsu sniegtos datus glabā drošā un aizsargātā datubāzē. To uztur Eiropas Komisijas Datu centrs, kura darbība atbilst Komisijas lēmumiem par drošību un noteikumiem, kurus šādiem serveriem un pakalpojumiem ir izdevis Drošības direktorāts. Datubāzei var piekļūt tikai no Eiropas Komisijas.
Komisijā datubāzei var piekļūt, izmantojot lietotājvārdu un paroli.
Datus, ko padara pieejamus plašai sabiedrībai, tīklā droši (izmantojot protokolu “Secure Sockets Layers” (SSL)) pārsūta uz Eiropas Komisijas tīmekļa serveri.

6. Kā varat pārbaudīt, mainīt vai izdzēst savus datus?

Jebkurā brīdī jūs varat iebilst pret to, ka tiek publicēti jūsu personas dati (norādot likumīgu pamatojumu, kas izriet no jūsu īpašās situācijas), datiem piekļūt un pieprasīt, lai tos izlabo. Jūs drīkstat pieprasīt, lai tos dzēš no internetā pieejamā Komisijas reģistra, kad pagājuši divi gadi no jūsu ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrācijas dienas.
Ja gribat to darīt, izmantojiet jūsu organizatoru kontā pieejamo elektronisko saziņas veidlapu.
Ņemiet vērā, ka no plašai sabiedrībai pieejamās tīmekļa vietnes nevar izņemt iniciatīvu, kas ir reģistrēta. Jūs drīkstat atsaukt savu ierosināto pilsoņu iniciatīvu, tomēr nolūkā nodrošināt pārredzamību tā arī turpmāk būs redzama īpašā šīs tīmekļa vietnes sadaļā.

7. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

Lai nodrošinātu pārredzamību, visus jūsu sniegtos datus, tostarp arī ziņas par ierosinātām iniciatīvām, kas vēl nav reģistrētas, glabās plašai sabiedrībai nepieejamā datubāzes daļā piecus gadus no dienas, kad organizatoru kontā veikta pēdējā darbība. Kad būs pagājuši šie pieci gadi, izdzēsīs datus, kas nav publicēti vietnē. Savukārt publicētos datus neizdzēsīs, bet gan saglabās tīmekļa vietnē, lai nodrošinātu pārredzamību un sniegtu vēsturisku pārskatu.

8. Kontaktinformācija

Ja jums ir jautājumi par šo reģistru vai par ziņām, kuras apstrādā saistībā ar šo pakalpojumu, sazinieties ar palīdzības dienestu, kura kontaktinformācija ir šāda:

Eiropas Komisija
Ģenerālsekretariāts
Directorate C "Smart Regulation and Work Programme"
Unit C.4 "Work Programme and Stakeholder Consultation"
B - 1049 Brussels
Tālr.: +32 2 29 86 983
Fakss: +32 2 29 85 871
E-pasts: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Sūdzības

Domstarpību gadījumā sūdzības var sūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

10. Cita informācija

Šo paziņojumu par personas datu aizsardzību papildina Regulā (ES) Nr. 211/2011 iekļautie paziņojumi par personas datu aizsardzību.

Regulas (ES) Nr. 211/2011 par pilsoņu iniciatīvu II un VII pielikumā iekļautā zemsvītras piezīme:
“Paziņojums par personas datu aizsardzību. Saskaņā ar 11. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti datu subjekti tiek informēti par to, ka Komisija apkopo šos personas datus procedūrai saistībā ar ierosināto pilsoņu iniciatīvu. Komisijas tiešsaistes reģistrā atklātībai dara zināmu tikai organizatoru pilnus vārdus un uzvārdus, kontaktpersonu e-pasta adreses un informāciju, kas saistīta ar atbalsta un finansējuma avotiem. Datu subjekti ir tiesīgi iebilst pret viņu personas datu publiskošanu, ja tam ir svarīgs un likumīgs pamatojums, kurš saistīts ar viņu konkrēto stāvokli, pieprasīt izmaiņu veikšanu šajos datos jebkurā laikā, kā arī to, lai šie dati tiktu dzēsti no Komisijas tiešsaistes reģistra divus gadus pēc ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanas.”