Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Specialus privatumo pareiškimas

Specialus privatumo pareiškimas

Piliečių iniciatyvos interneto svetainė (registras)

Šiame privatumo pareiškime paaiškinama, kaip Piliečių iniciatyvų interneto svetainėje (registre) naudojama visa jūsų mums pateikiama informacija ir kaip saugome jūsų privatumą.

1. Tvarkymo operacijų tikslas ir paskirtis

Piliečių iniciatyvų interneto svetainės (registro) tikslas bei paskirtis – organizatoriams suteikti sistemą, kurioje jie gali įregistruoti savo pasiūlytas iniciatyvas, ir užtikrinti priemonės skaidrumą viešoje svetainėje renkant informaciją apie visas ankstesnes ir tebevykdomas įregistruotas iniciatyvas.
Interneto svetainę (registrą) tvarko Komisijos Generalinio sekretoriato C.4 skyrius.
Asmens duomenų valdytojas yra Generalinio sekretoriato C.4 skyriaus vadovė Rudiger Boogert.

Kadangi naudojantis šia internetine paslauga renkami ir tvarkomi asmens duomenys, taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo.

2. Teisinis pagrindas: Reglamentas (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos

Piliečių iniciatyva nustatyta Lisabonos sutartimi nurodant, kad „ne mažiau kaip milijonas reikšmingos valstybių narių dalies piliečių, manydami, kad Sutartims įgyvendinti reikalingas Sąjungos teisės aktas, gali imtis iniciatyvos raginti Komisiją, kad ji, neviršydama savo įgaliojimų, pateiktų tuo klausimu atitinkamą pasiūlymą“ (Europos Sąjungos sutarties 11 straipsnio 4 dalis). Remdamiesi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 straipsniu, Europos Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą, kuriame nustatomos tokios piliečių iniciatyvos pateikimo tvarka ir sąlygos.

Šiame 2011 m. vasario 16 d. priimtame Reglamente dėl piliečių iniciatyvos numatoma, kad pasiūlytas piliečių iniciatyvas turi įregistruoti ir viešai paskelbti Komisija.

3. Kokie asmens duomenys renkami ir kokiomis techninėmis priemonėmis?

Įgyvendinant Reglamentą dėl piliečių iniciatyvos reikia tvarkyti įvairius asmens duomenis.

Tapatybės duomenys

Renkami ir tvarkomi būtini norint įregistruoti pasiūlytą piliečių iniciatyvą asmens duomenys: septynių piliečių komiteto narių, organizuojančių pasiūlytą iniciatyvą, visi vardai ir pavardės, pašto adresai, gimimo datos ir pilietybės bei iš jų paskirtų dviejų kontaktinių asmenų el. pašto adresai ir telefono numeriai. Pagal reglamento 3 straipsnio 3 dalį organizatoriai taip pat turi pateikti atitinkamą (-us) dokumentą (-us), įrodantį (-čius) pateiktą informaciją.

Informacija apie finansavimo ir paramos šaltinius

Reglamente dėl piliečių iniciatyvos taip pat numatyta, kad organizatoriai turi nurodyti visas didesnes kaip 500 eurų per metus savo pasiūlytos piliečių iniciatyvos finansavimo sumas ir tokios vertės paramą bei jų teikėjus. Todėl bus renkami duomenys apie organizacijas ir individualius asmenis, kurie finansavo iniciatyvas, įskaitant atitinkamas sumas ir datas, kai įnašas arba parama buvo gauti arba pradėti teikti.

Techninė informacija

Asmens duomenys bus renkami naudojantis internetine sąsaja. Naudojant sąsają laikomasi Komisijos saugumo sprendimų ir Saugumo direktorato nuostatų.
Taikomosios programos serveryje į žurnalą įrašomas tik IP adresas, iš kurio gaunama užklausa. Naudotojas ir IP adresas nesusiejami ir nerenkama jokia informacija apie naudotojų geografinę buvimo vietą.

4. Kas gali susipažinti su jūsų pateikta informacija ir kam ji atskleidžiama?

Pagal Reglamentą dėl piliečių iniciatyvos patvirtinus, kad pasiūlyta iniciatyva įregistruota, svetainėje bus viešai paskelbti tik organizatorių vardai bei pavardės ir dviejų kontaktinių asmenų el. pašto adresai bei visa informacija apie finansavimą ir paramą. Prie kitų asmens duomenų prieigą turės tik atitinkami Komisijos padaliniai. Duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims.

Jei pasiūlytą iniciatyvą atsisakoma įregistruoti, atsisakymo registruoti laiškas viešai paskelbiamas svetainėje. Piliečių komiteto atstovo ir jo pavaduotojo iš anksto paklausiama, ar tokiu atveju jie kartu su atsisakymo registruoti laišku leidžia skelbti savo vardus bei pavardes ir visus adresus. Jei jie prieštarauja, kad jų asmens duomenys būtų atskleisti, tokie duomenys pašalinami iš svetainėje skelbiamų laiškų.

5. Kaip Jūsų duomenys saugomi?

Jūsų duomenys įrašomi į saugią duomenų bazę Europos Komisijos duomenų centre, kuri tvarkoma laikantis Europos Komisijos saugumo sprendimų ir Saugumo direktorato nuostatų dėl šios rūšies serverių ir paslaugų. Duomenų bazė prieinama tik Komisijos vidaus naudotojams.
Komisijos vidaus naudotojai prie duomenų bazės gali prisijungti įvedę naudotojo vardą ir slaptažodį.
Viešai prieinami duomenys tinklu saugiai (naudojant SSL protokolą) perkeliami į Europos Komisijos interneto serverį.

6. Kaip galite tikrinti, keisti arba pašalinti savo duomenis?

Galite prieštarauti, kad būtų skelbiami jūsų asmens duomenys, jeigu yra teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jūsų situacija, su jais susipažinti ir bet kada reikalauti ištaisyti šiuos duomenis. Galite paprašyti juos pašalinti iš Komisijos internetinio registro praėjus dvejų metų laikotarpiui nuo jūsų pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos.
Tai galite padaryti užpildę jūsų organizatoriaus paskyroje esančią atitinkamą formą.
Be to, ypač atkreipkite dėmesį į tai, kad įregistruotos iniciatyvos iš viešos svetainės pašalinti negalima. Galite atsiimti savo pasiūlytą iniciatyvą, bet skaidrumo sumetimais ji bus ir toliau matoma specialioje interneto svetainės dalyje.

7. Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

Skaidrumo sumetimais visi jūsų duomenys, įskaitant duomenis, susijusius su pasiūlytomis iniciatyvomis, kurios nebuvo įregistruotos, dar penkerius metus po paskutinio veiksmo organizatoriaus paskyroje bus saugomi viešai neskelbiamoje duomenų bazės dalyje. Interneto svetainėje neskelbiami duomenys po minėtų penkerių metų bus pašalinti. Paskelbti duomenys nebus pašalinti, o saugomi interneto svetainėje skaidrumo sumetimais ir istorijos tikslais.

8. Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų dėl registro ar dėl bet kokios informacijos, tvarkomos teikiant šią paslaugą, kreipkitės į pagalbos tarnybą, pasinaudodami šia kontaktine informacija:

European Commission
Secretariat General
Directorate C "Smart Regulation and Work Programme"
Unit C.4 "Work Programme and Stakeholder Consultation"
B - 1049 Brussels
Tel. (32-2) 29 86 983
Faksas (32-2) 29 85 871
El. paštas sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Skundai

Kilus nesutarimų, skundus galima teikti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

10. Kita informacija

Šį privatumo pareiškimą papildo Reglamento (ES) Nr. 211/2011 privatumo pareiškimai:

Reglamento (ES) Nr. 211/2011 dėl piliečių iniciatyvos II ir VII priedų išnaša:
Privatumo pareiškimas: pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 11 straipsnį duomenų subjektai yra informuojami, kad šiuos asmens duomenis Komisija renka pasiūlytos iniciatyvos procedūros tikslais. Komisijos internetiniame registre visuomenei bus pateikiami tik visi organizatorių vardai ir pavardės, asmenų ryšiams el. pašto adresai ir informacija, susijusi su paramos ir finansavimo šaltiniais. Duomenų subjektai turi teisę prieštarauti, kad būtų skelbiami jų asmens duomenys, dėl teisiškai pagrįstų priežasčių, susijusių su konkrečia jų situacija, ir bet kada reikalauti ištaisyti arba pašalinti šiuos duomenis iš Komisijos internetinio registro, praėjus dvejų metų laikotarpiui nuo pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos dienos.