Navigation path

Kezdőlap Kapcsolat Honlaptérkép

A polgári kezdeményezésről

Kezdeményezés keresése

Kezdeményezés szervezése

További információk

  • RSS
Egyedi adatvédelmi nyilatkozat

Egyedi adatvédelmi nyilatkozat

A polgári kezdeményezés honlapja/nyilvántartása

Az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást nyújtunk arról, miként használjuk fel a polgári kezdeményezés honlapján/nyilvántartásában az Önök által megadott információkat, és hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét.

1. Az adatfeldolgozás célja

A polgári kezdeményezés honlapja/nyilvántartása azt a célt szolgálja, hogy a szervezők rendelkezésére bocsásson egy, a javasolt kezdeményezések nyilvántartásba vételére hivatott rendszert, másfelől pedig gondoskodjék a rendszer átláthatóságáról egy olyan nyilvános honlap révén, amely egybegyűjti a nyilvántartásba vett összes lezárult és folyamatban lévő kezdeményezéssel kapcsolatos információkat.
A honlapot/nyilvántartást a Bizottság Főtitkárságának C.4 egysége kezeli.
A személyes adatok adatkezelője az SG.C.4 egység vezetője, Rudiger Boogert.

Tekintettel arra, hogy az online szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére és feldolgozására kerül sor, alkalmazni kell a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

2. Jogi keret: a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet

A polgári kezdeményezés intézményét a Lisszaboni Szerződés vezette be, amely kimondja, hogy „legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentős számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elő megfelelő javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerződések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség” (az Európai Unióról szóló szerződés 11. cikkének (4) bekezdése). Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 24. cikkének megfelelően az Európai Parlament és a Tanács rendeletet fogadott el, amely megállapítja a polgári kezdeményezésre alkalmazandó eljárásokat és feltételeket.

A polgári kezdeményezésről szóló, 2011. február 16-án elfogadott rendelet kimondja, hogy a Bizottság nyilvántartásba veszi és közzéteszi a javasolt kezdeményezéseket.

3. Milyen személyes információkat gyűjtünk, és milyen technikai eszközök segítségével folyik az adatgyűjtés?

A polgári kezdeményezésről szóló rendelet végrehajtásához szükség van bizonyos személyes adatok feldolgozására.

Azonosító adatok

A következő személyes adatok gyűjtésére és további feldolgozására van szükség a polgári kezdeményezések nyilvántartásba vételéhez: a polgári kezdeményezést szervező polgári bizottság hét tagjának teljes neve, postacíme, állampolgársága és születési ideje, valamint a közülük választott két kapcsolattartó e-mail címe és telefonszáma. A szervezőknek továbbá – a rendelet 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban – megfelelő dokumentum(ok) benyújtásával igazolniuk kell a közölt információk hitelességét.

A finanszírozási és támogatási forrásokról szóló adatok

A polgári kezdeményezésről szóló rendelet emellett kimondja azt is, hogy a szervezőknek fel kell tüntetniük a javasolt kezdeményezés valamennyi olyan támogatási és finanszírozási forrását, amelynek éves összege szponzoronként eléri vagy meghaladja az 500 eurót. Ezért gyűjteni kell a kezdeményezéseket finanszírozó szervezetekkel és magánszemélyekkel kapcsolatos adatokat, így például az érintett összegre és a támogatás kezdetének időpontjára vonatkozóan.

Technikai információk

A személyes adatok gyűjtése egy internetes felületen keresztül történik. A felület a Biztonsági Igazgatóság által kidolgozott és a Bizottság által elfogadott biztonsági határozatok és rendelkezések által előírt módon működik.
Az alkalmazás szervere csak azt az IP-címet rögzíti, amelyről a kérés érkezik. A rendszer nem köti össze az IP-címet a felhasználóval, és nem gyűjt információt a felhasználó földrajzi elhelyezkedésével kapcsolatban.

4. Ki fér hozzá az Önök által megadott információkhoz, és ki kapja meg azokat?

A polgári kezdeményezésről szóló rendelet értelmében – miután a Bizottság megerősítette a javasolt kezdeményezés nyilvántartásba vételét – kizárólag a szervezők nevét, a két kapcsolattartó e-mail címét és a támogatással és finanszírozással kapcsolatos információkat hozzuk nyilvánosságra a honlapon. További személyes adatokhoz kizárólag a Bizottság illetékes osztályai férhetnek hozzá. Harmadik személyeknek ezeket az adatokat nem továbbítjuk.

Amennyiben a Bizottság elutasítja a javasolt kezdeményezés nyilvántartásba vételét, az elutasításról szóló értesítést közzéteszi a nyilvános honlapon. A polgári bizottság képviselőjétől és annak helyettesétől a Bizottság előzőleg megkérdezi, hogy felhatalmazást adnak-e arra, hogy a közzétételre kerülő elutasító levél tartalmazza a nevüket és teljes címüket. Amennyiben a kapcsolattartók ellenzik személyes adataik közzétételét, a honlapon megjelenő levélből a Bizottság törölni fogja ezeket a adatokat.

5. Hogyan biztosítjuk az Önök által megadott adatok védelmét?

Az Önök adatait az Európai Bizottság adatközpontjában működő biztonságos és védett adatbázis rögzíti. Az adatbázis a Bizottság ilyen típusú szerverekre és szolgáltatásokra vonatkozó – és a Biztonsági Igazgatóság által kidolgozott – biztonsági határozatai és rendelkezései által előírt módon működik. Az adatbázishoz az Európai Bizottságon kívüli személyek nem férnek hozzá.
A Bizottság munkatársai felhasználói azonosító/jelszó birtokában léphetnek be az adatbázisba.
A nyilvánosság számára hozzáférhető adatok a hálózaton keresztül biztonságos úton (ún. Secure Sockets Layer technológiával) jutnak el az Európai Bizottság webszerverére.

6. Hogyan lehet a megadott információkat ellenőrizni, módosítani, illetve törölni?

Önöknek jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő lényeges jogos érdekből megtiltsák személyes adataik nyilvánosságra hozatalát, továbbá az, hogy adataikhoz hozzáférjenek, és hogy bármikor kérjék azok helyesbítését. Önök a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított két év elteltével kérhetik az adatoknak a Bizottság online nyilvántartásából való törlését.
Ezt a szervezői fiókon keresztül elérhető űrlap segítségével tehetik meg.
Külön felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a nyilvántartásba felvett kezdeményezést már nem lehet visszavonni a nyilvános honlapról. Önök kérhetik a javasolt kezdeményezésük visszavonását, az átláthatóság érdekében azonban az továbbra is megtekinthető lesz a honlap megfelelő rovatában.

7. Mennyi ideig őrizzük meg az Önök adatait?

Az átláthatóság érdekében az Önök összes adatát – beleértve a nyilvántartásba nem vett javasolt kezdeményezésekkel kapcsolatos adatokat – a szervezői fiókban végzett utolsó műveletet követően 5 éven keresztül megőrizzük az adatbázis nem nyilvános részében. Az 5 év elteltével a honlapon közzé nem tett adatokat töröljük. A közzétett adatokat nem töröljük, hanem az átláthatóság és a visszakereshetőség érdekében megőrizzük őket a honlapon.

8. Elérhetőségeink

Kérjük, hogy a nyilvántartással vagy a benne található információkkal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz. Elérhetőségünk:

European Commission (Európai Bizottság)
Secretariat General (Főtitkárság)
Directorate C "Smart Regulation and Work Programme" (C. igazgatóság – Intelligens szabályozás és munkaprogram)
Unit C.4 "Work Programme and Stakeholder Consultation" (C.4 egység – Munkaprogram és konzultáció az érdekelt felekkel)
B - 1049 Bruxelles/Brussel
Tel.: +32 2 29 86 983
Fax: +32 2 29 85 871
E-mail: sg-unite-c4@ec.europa.eu

9. Jogorvoslat

Vitás esetekkel kapcsolatban panasszal az európai adatvédelmi biztoshoz lehet fordulni.

10. További információk

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a 211/2011/EU rendeletben foglalt adatvédelmi nyilatkozatok egészítik ki:

A polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet II. és VII. mellékletének lábjegyzete:
Adatvédelmi nyilatkozat: a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkével összhangban tájékoztatjuk az érintetteket, hogy e személyes adatokat a Bizottság a javasolt polgári kezdeményezésre vonatkozó eljárás céljából gyűjti össze. A Bizottság online nyilvántartásában kizárólag a szervezők nevét, a kapcsolattartók e-mail címét és a támogatással és finanszírozással kapcsolatos információkat hozzák nyilvánosságra. Az érintetteknek jogukban áll, hogy sajátos helyzetükkel összefüggő lényeges jogos érdekből megtiltsák személyes adataik nyilvánosságra hozatalát, valamint bármikor kérjék az adatok helyesbítését, illetve a javasolt polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének időpontjától számított két év elteltét követően a Bizottság online nyilvántartásából való törlését.